Nyheter  Torsdag 25. april 2019

Vellkykket årsmøte i Akershus musikkråd

24. april holdt Akershus musikkråd årsmøte i møterommet på kontorene på Kjeller. 23 representanter fra medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd deltok, og i år fikk vi også besøk fra Norsk musikkråd.

Det var styremedlem Bjørgulv Borgundvaag som representerte Norsk musikkråd, og han fikk med seg et godt inntrykk av Akershus musikkråd denne onsdagskvelden.

Møtet gikk på vanlig måte gjennom årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg.

Innkommen sak: Forberedelser til Viken

Den eneste inkomne saken var et forslag fra styret om å ha årmøte igjen allerede neste år, i stedet for den vanlige to-årsperioden. Årsaken til forslaget var en tilpasning til årsmøtefrerkvens i Østfold musikkråd og Buskerud musikkråd, som begge har årsmøter i partalls-år, dvs i 2020. Dette for å kunne forberede en etablering av et Viken musikkråd når dette blir aktuelt. Styret informerte videre om sin dialog med Østfold og Buskerud musikkråd - det er etablert et felles arbeidsutvalg for å gå gjennom situasjonen etter at fylkeskommunene slår seg sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, etter en orientering om Viken-prosessen fra Harald Velsand, styremedlem og en av Akershus sine repreentanter i det felles arbeidsutvalget.

Fyldig årsmelding

Akershus musikkråd har laget en fyldig to-årsmelding for perioden 2017 og 2018. Årsmeldingen brukes i markedsføring av Akershus musikkråd overfor politikere og andre, og gir et godt innblikk i rådets aktiviteter i perioden.

Årsmeldingen ble godt mottatt, og forsamlingen ga uttrykk for at dette er et fint dokument som godt beskriver musikkrådets arbeid, tiltak og innsats - til beste for musikklivet i fylket.

Styrets sammensetning

Siden neste årsmøte ble fastsatt til 2020, ble alle valg denne gangen gjort for 1 år. Astrid Holum og Gry Fagerhaug ønsket ikke gjenvalg, og som nye styremedlemmer ble valgt Gry Nordhagen og Anne Grete Strandengen. Det nye styret blir etter årsmøtet som følger:

Bjørn Hansen, leder
Gry Nordhagen, styremedlem
Håkon Stenberg, styremedlem
Anne Grete Strandengen, styremedlem
Kenneth Svenskerud, styremedlem
Rolf Thon, styremedlem
Harald Velsand, styremedlem