Nyheter  Fredag 25. september 2020

Vellykket årsmøte og konferanse

5 ungdommer fra Follofeler åpnet årets forsinkede årsmøte i Akershus musikkråd 22. september. Før årsmøtet var det en felles del sammen med Østfold musikråd, der Vikens kulturdirektør John Arve Eide orienterte om den siste utviklingen innen Viken fylkeskommune.

2020 09 22 Follofeler Akershus musikkrad arsmote

Vikens kulturdirektør innledet

Etter at styreleder i Akershus musikkråd Bjørn Hansen hadde ønsket velkommen, Follofeler hadde gitt forsamlingen fine smakebiter fra folkemusikken i Akershus og Østfold og styreleder i Østfold musikkråd Petter Spæren hadde gitt en god orientering om samarbeidet mellom musikkrådene i Akershus og Østfold, orienterte John Arve Eide, direktør for kultur og mangfold i Viken, om den siste utviklingen i Viken fylkeskommune på kulturområdet.

Han gikk kort gjennom selve organisasjonskartet før han gikk inn i den nye parlamentariske situasjonen i Viken. Organiseringen blir nå mer lik Staten, der fylkesråd blir tilsvarende ministre for hver sin administrasjon (departement). Han fortalte også at fylkesrådet nå var en "mindretallsregjering" etter at MDG og SV gikk ut av fylkesrådet i slutten av august.

John Arves opplisting av Viken-kulturen viser en meget stor bredde og kvalitet, med bl.a. to distriktsoperaer, en rekke festspill og festivaler og et profesjonelt blåseorkester. Han understreket også frivillighetens betydning, og ga uttrykk for at dette er et politisk prioritert område. Viken vil styrke de regionale paraplyorganisasjonene, sikre god medvirkning av frivilligheten, og sikre langsiktige og forutsigbare ordninger - sa han videre. Viken fylkeskommune vil sammen med frivilligheten utvikle et nytt stretegidokument og en ny frivillighetspolitikk - dette er noe som har stort politisk fokus og høy prioritet.

Han sa videre - med to utropstegn bak - at "Frivilligheten har en helt sentral samfunnsutviklerrolle !!". Og stilte videre spørsmålet: Er ikke frivilligheten det bankende hjerte i utviklingen av lokalsamfunnet? Gode, trygge og trivelige lokalsamfunn over hele Viken bygger på den brede lokale frivilligheten og de lokale lagene.

2020 Arsmelding forside

Rolig årsmøte

Etter formøtet ble selve årsmøtet avviklet på ordinær måte. Buss-streik og korona-situasjon medførte noe lavere frammøte enn ellers, men de formelle sidene ved årsmøtet ble likevel gjennomført på en god måte. Foruten årsmelding, regnskap og normale årsmøtesake var tilpasning til Viken en viktig sak i år - blant annet overgang til årlige årsmøter for å være bedre rustet til organisasjonsendringer dersom dette skulle vise seg ønskelig.

Videre ble det vedtatt en ny struktur på Strategi- og handlingsplanen, for å komme mer i tråd med Østfold musikråd og planen til Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund. Styrene i musikkrådene i Østfod og Akershus hadde arbeidt sammen og laget like plandokumenter - og begge ble vedtatt på sine respektive årsmøter.

Styreleder Bjørn Hansen ble gjenvalgt som styreleder, det øvrige styret ble gjenvalgt med unntak av Harald Velsand, som hadde frasagt seg gjenvalg på grunn av arbeidssituasjonen. I hans sted ble Jacob Falck fra Bærum valgt. Styrets sammensetning fram til neste årsmøte i april 2021 er som følger (styret konstituerer seg selv)

* Bjørn Hansen (Nordre Follo - styreleder
* Jacob Falck (Bærum)
* Anne Grete Molteberg (Lillestrøm)
* Gry Nordhagen (Lillestrøm)
* Håkon Stenberg (Oslo)
* Kenneth Svenskerud (Lillestrøm)
* Rolf Thon (Eidsvoll)