Nyheter  Fredag 9. mars 2018

Viken-fylkene samlet

7. mars var representanter for styrene i Østfold, Akershus og Buskerud musikkråd samet for å snakke om den framtidige sammenslåingen av fylkeskommunene til nye Viken fylkeskommune. Møtet var et informasjons- og kontaktmøte der hensikten var å bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer.

Kart Viken

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 01.01.2020. Kontaktmøtet 7. mars var første gang styrene og de daglige lederne i musikkrådene i de tre Viken-fylkene var samlet - for å bli bedre kjent, for å informere om hverandre og forholdet til sine respektive fylkeskommuner, for å utveksle erfaringer og for å begynne planleggingen av hva musikkrådene skal gjøre nå som det er klart at fylkeskommunene slår seg sammen.

Møtet tok ikke stilling til om fylkemusikkrådene før eller seinere skal slå seg sammen , men uansett vil det bli behov for et utvidet samarbeid musikkrådene i mellom. Møtet ble både hyggelig, konstruktivt og nyttig - og viste tydelig at musikkrådene er meget forskjellige på samme måte som fylkeskommunene er det. Forholdet til egen fylkeskommune er i alle fylkene godt, men varierer mye når det gjeder hvem man er i kontakt med, omfanget av kontakt, økonomiske forhold og arbeidsoppgaver. Det er mange felles oppgaver som gjøres i alle tre musikkrådene, men det er også oppgaver som i dag gjøres i bare ett eller to av fylkene.

Det var mange konstruktive samtaler, og ikke minst fikk styremedlemmene også god kunnskap om den offentlige prosessen og framdriftsplanen rundt etableringen av Viken. Det såkalte ekspertutvalgets forslag til overføring av mange nye oppgaver til fylkeskommunene ble også berørt, om og hvordan disse forslagene blir gjennomført vil også bli meget viktig både for fylkeskommunen og musikkrådene i årene framover.

Møtet konkluderte med at hvert musikkråd skulle oppnevne to styrerepresentaner til et samarbeidsutvalg for å følge prosessen videre, og legge opp til dialog mellom musikkrådene framover. Det vil nok bli nødvendig med flere slike fellesmøter, dette blir det også opp til samarbeidsutvalget å vurdere.