Underskuddsstøtte

Lillehammer musikkråds underskuddsstøtte er en trygghet for medlemsorganisasjonene i planleggingsprosessen for konserter og arrangementer.

Det er alltid en økonomisk risiko å iverksette nye prosjekter for amatørorganisasjoner. Medlemmer i Lillehammer musikkråd har mulighet til å søke om underskuddsstøtte til sine prosjekter, som kan være en god trygghet i planleggingen av et nytt arrangement. Underskuddsstøtten er nyttig i de tilfeller hvor et arrangement går uforventet i underskudd.

Det gis etterskuddsvis støtte inntil 1500 kroner til et arrangement. Medlemsorganisasjonene kan kun motta støtten en gang per kalenderår. Musikkrådet har totalt 6000 kroner til underskuddsstøtte i kalenderåret. Det vil bli gitt beskjed dersom potten blir tom.

Krav til konserten/arrangement:

 • Konserten/arrangementet skal være i regi av medlemsorganisasjoner i Lillehammer musikkråd.
 • Det stilles ingen krav til størrelse eller omfang på konserten/arrangementet.

Krav til søknaden:

 • Søknad om underskuddsstøtte må være Lillehammer musikkråd i hende senest fire uker før arrangementet.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementet og et budsjett.
 • Budsjettet skal settes opp realistisk, med alle forventede utgifter og inntekter, og med mål om å gå i pluss eller null. Det er viktig å merke at Musikkrådet ikke kan støtte prosjekter som budsjetteres i underskudd eller kommer ut i null.
 • Det skal fremkomme tydelig dersom søkeren har søkt om arrangementsstøtte andre steder.

Det gis støtte til:

 • Markedsføring av prosjektet.
 • Leie av konsertlokale.
 • Honorar til eksterne instruktører, dirigent, aktører, konferansier etc.
 • Utgifter til lyd og lys.

Det gis ikke støtte til:

 • Faste driftsutgifter, slik som utgifter for dirigent og øvingslokale.
 • Kjøp av instrumenter, utstyr, noter, kopiering eller annet som organisasjonen vil eie i etterkant av prosjektet.

For å få utbetalt midlene må søkeren:

 • Ettersende regnskap for arrangementet og en kort beskrivelse innen en måned etter arrangementet. Dersom det er store avvik mellom budsjett og regnskap er det nyttig for Musikkrådet å få en beskrivelse som gjør rede for dette. Det er viktig å merke at Musikkrådet står fritt til å bestemme summen som utbetales, eventuelt beslutte å ikke gi støtte dersom regnskapet ikke kan gjøres rede for av organisasjonen.


Søkeren vil motta en bekreftelse på underskuddsstøtte innen arrangementsdato.

Eventuelle midler vil utbetales når regnskap og beskrivelse er musikkrådet i hende, og saken har vært til diskusjon i styret.

Vi ønsker våre medlemsorganisasjoner lykke til med sine konserter og arrangementer, og håper at underskuddsstøtten vil være et betryggende bidrag i en skapende og kunstnerisk prosess.

Send søknaden til lillehammer.musikkrad@gmail.com.