Nyheter  Torsdag 20. desember 2018

Godt begynt er halv fullendt

Det er mye å glede seg over i regjeringens nye Frivillighetsmelding, særlig av det kultursektoren setter mest pris på: Konkrete tiltak. Grunnstøtten fra Bufdir og Frifond slås ikke sammen, og regjeringen vil vurdere mer støtte til drift fremfor prosjekter og gjennomføre piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige tilskudd. Det skal også sikres tilgang til egnede lokaler.

Frivmld

Frifond fortsetter som egen ordning

Det tas ikke til orde for en sammenslåing av grunnstøtten fra Bufdir og Frifond organisasjon, slik Rambølls rapport utredet tidligere i år. Det skal imidlertid ses på hvordan Frifond rettet mot musikk, dans og andre kunst- og kulturuttrykk settes i sammenheng med andre ordninger på kulturfeltet. Dette skal vurderes nærmere i barne- og ungdomskulturmeldingen (kap 6.4.3).

Departementet ønsker at frivillighetspolitikken skal bidra til at mangfoldet kan vokse frem. Derfor skal det også være fokus på de store, brede ordningene som ikke legger for mange føringer på organisasjonstype eller aktivitet. Brede ordninger skal bidra til å rekruttere og bevare et mangfold av frivillige, heter det (kap 5.5.1).

Som i Kulturmeldingen, har Frivillighetsmeldingen et stort fokus på frivillighetens betydning for demokrati, ytringsfrihet og dannelse gjennom å bidra til mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom. Også her er det mye bra, men det skorter på tiltak som faktisk vil styrke muligheten til å integrere flere.

Mer bruk av driftsstøtte og mindre bruk av skjønn

Det skal også foretas en gjennomgang for å se om mer kan ytes som driftstilskudd fremfor prosjekttilskudd (kap 6.5.1). Forskriftsfesting av regelverk skal gjøre ordningene mer forutsigbare (kap 6.6.) og det skal i større grad benyttes kriteriebaserte tilskuddsordninger, for dermed å redusere bruken av skjønnsmessige utmålinger (kap 6.8).

Flerårige driftstilskudd har lenge vært et ønske, spesielt fra de organisasjonene som først nærmere juni måned får endelig avklaring på driftstilskuddet for det inneværende året. Denne praksisen kjenner vi blant annet fra driftstilskuddet til de landsdekkende organisasjonene som Norsk musikkråd forvalter. I følge meldingen skal det gjennomføres piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige avtaler (kap 9.4).

Å benytte Frivillighetsregisteret hvor det å være registrert er en verifisering av å være en frivillig aktør (Frivillighetsregisteret som inngangskriterium, kap 6.7) og at registeret videreutvikles som del av forvaltningen av støtteordninger (kap 10.2.1) er i tråd med hva flere aktører har etterlyst og en av de opprinnelige «kongstankene» for registeret. Det er positivt at dette nå adresseres på nytt.

Stort behov for egnede lokaler

At musikkorganisasjoner trenger gode øvingslokaler er et faktum. Meldingen anerkjenner dette og poengterer at utfordringen dreier seg både om nok lokaler og egnede lokaler (kap 7.1). Regjeringen roser frivilligheten for å ha selv iverksatt tiltak for at bygg skal egne seg for aktiviteten, blant annet gjennom kartleggingsverktøyet til Kulturalliansen og Norsk musikkråd (kap 7.2).

Momskompensasjon til utbedring av organisasjonseide bygg (utover særordningen til idrettsanlegg) vil ikke kunne la seg gjøre uten en nærmere kartlegging, og regjeringen vil se en kartlegging av organisasjonseide bygg i sammenheng med Kulturalliansens kartlegging av de lokalene som kulturfrivilligheten benytter seg av (kap 7.3.5).

Det skal ellers tilrettelegges for mer bruk av offentlige bygg og gis bedre tilgang.

Kompetanse i det frivillige kulturlivet

Musikkorganisasjonene er i en særstilling hva gjelder bruk av instruktører og dirigenter som befinner seg i skjæringspunktet mellom amatør og profesjonell. Dette sikrer kvalitet, bidrar til rekruttering og sikrer større spilleglede for de som deltar. Det er derfor naturlig at det i meldingen heter at det er aktivitetene som ledes av betalte tilretteleggere er der det scores høyest på alle motivasjonsskalaer hos de som deltar (kap 5.3).

Om Voksenopplæring og eventuell deling mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, går meldingen går langt i å slå fast at en slik deling kommer. Hvis dette skjer håper vi at kompetansebygging i frivillige kulturorganisasjoner gis en verdi i seg selv, og prioriteres deretter. Loven om voksenopplæring er også omtalt som den eneste eksisterende lovfesting som gir frivillige organisasjoner adgang til lokaler. Dette er nok et eksempel på hvor sentral loven er og at den må videreføres uansett departementstilknytning.

Integrering gjennom deltakelse i frivillig arbeid

Regjeringen anerkjenner frivillighetens sentrale rolle som en arena for inkludering og integrering og at deltakelse i frivillighetsfellesskapet kan være nøkkelen inn i lokalsamfunnet, utdanning og arbeidslivet, betydningen av dette for den enkelte og for samfunnet (kap.5.6.2). Imidlertid er det noen grupper som systematisk faller utenfor frivilligheten. Derfor sier Regjeringen at den vil sørge for “treffsikre tilskuddsordninger til mangfold, inkludering og integrering som er enkle å forstå og nytte seg av”. Med hensikt å bekjempe barnefattigdom videreføres et program for tilskudd på nærmere 300 mill. kr og til integreringstiltak innenfor idrettslag heves beløpet fra 15,5 til 18 mill. kr. For det frivillige kulturlivet, derimot, varsles ingen friske midler, og dette er helt i tråd med mangelen på tiltak innen dette området i den tidligere fremlagte Kulturmeldingen og Integreringsstrategien. Hvis de gode intensjonene skal lykkes, må dette følges opp med nye bevilgninger i årene som kommer.

Les meldingen på regjeringen.no Les mer om Stortingsbehandling