Nyheter  Fredag 20. mars 2020

Innlandets musikkommune 2019 er kåret!

I 2019/2020 markerer Innlandet musikkråd førti år, og har i anledning dette etablert en pris som deles ut til den beste musikkommunen i Innlandet.
På nasjonalt plan har en slik pris blitt delt ut siden 2014, og nå er tiden moden for å gjøre en regional markering for å løfte gode eksempler!

Hvorfor denne prisen?

Vi ser at mye bra arbeid går under radaren i media, og at det ofte er lett å ta gode tilbud og god tilrettelegging fra kommuner for gitt. Derfor ønsker Innlandet musikkråd å sette lyset på de gode eksemplene, for om mulig å kunne inspirere andre kommuner til å legge seg i selen for å bedre rammene for musikklivet lokalt.

Vi «sjekker ut» kommunene på seks områder – og ber om en begrunnelse fra musikklivet i kommunen for hvorfor kommunen bør få prisen:

  • Aktivitetsnivået for musikklivet i kommunen, representert ved antall lag, konserter, arrangementer/festivaler (kilde: Kulturindeksen og SSB-statistikk)
  • Hvordan anerkjenner kommunen det lokale musikklivet?
  • Hvordan samarbeider kommunen med de frivillige lagene? Finnes det for eksempel en samarbeidsavtale mellom kommunen og det lokale musikkrådet?
  • Hvilke aktiviteter gjør kommunen for å tilrettelegge for det lokale musikklivet?
  • Hvilke øvings-og konsertlokaler har det lokale musikklivet tilgang til?
  • Hvilken plass har musikklivet i kommunens planverk?

Pris til Elverum

Styret i Innlandet musikkråd var ikke i tvil da nominasjonen fra Elverum musikkråd kom inn:

«Vi mener Elverum kommune fortjener å bli Innlandets musikkommune 2019. Elverum kommune jobber godt med å ta vare på musikklivet i kommunen, og det legges ned store midler til drift av de forskjellige lagene og utbedring av øvings- og fremføringslokaler. I tillegg har kommunens musikkliv lange tradisjoner knyttet opp mot lærerhøgskolen og folkehøgskolen, der musikk har stått sentralt.»

«Elverum kommune er en kommune hvor man ser verdien av å bygge gode rammevilkår rundt kulturlivet. Det lokale kulturlivet føler at de blir satt pris på ved at det blir avsatt midler til frivilligheten. Det lokale kulturlivet og de frivillige lagene blir i stor grad hørt i saker som omhandler kulturlivet.»

Elverum har et rikt frivillig kulturliv med 30 lag og foreninger som har sang og musikk som aktivitet: Ti sangkor, seks korps, ett storband, drilltropp, tre teaterlag (to barnemusikkteater), flere spell- og bygdedanslag og også større arrangører som Festspillene i Elverum. I tillegg er det også et aktivt band- og øvingsfellesskap i Ungdommens hus, som kommunen driver.

Kulturskolen i kommunen har stor aktivitet. Ungdomssymfonikerne er en viktig del av festspillene i Elverum, hvor de har litt over to uker med sommerkurs og konserter. Her jobber kultursektor og musikkråd også sammen for å få med lokale frivillige lag i organiseringen av festivalen.

I tillegg er Hedmark musikkarkiv lokalisert i ved Glomdalsmuseet i Elverum. Hedmark musikkarkiv jobber med å dokumentere, samle og registrere ulike musikk- og danseuttrykk i fylket. Folkemusikken og bevaring av gamle musikktradisjoner står sterkt i kommunen.

Kultursjef i Elverum kommune, Line M. Rustad, jobber mye sammen med Elverum musikkråd for god tilrettelegging og godt samarbeid. Kultursjefen deltar fast på musikkrådet sine møter gjennom hele året. Kommunen v/ordfører Erik Hanstad har også signert avtale med musikkrådet. Den omhandler blant annet samarbeid og tilrettelegging, samt å bruke musikkrådet som høringsinstans. Musikkrådet har også faste dialogmøter med ordfører, rådmann, kultursjef og kommunepolitikere, hvor de frivillige kulturlivet i kommunen blir ivaretatt.

Elverum musikkråd har fått tildelt midler fra kommunen for å utføre akustikkmåling i flere lokaler, og det vil bli frigitt flere midler framover for dette formålet. Musikkrådet har i møter med kommuneledelse og eiendomsavdelingen funnet gode løsninger på bruk av enkelte lokaler til øving slik at det skal være lik tilgang på lokaler for lagene. Her er de inne i en prosess for å få til enda bedre avtaler på bakgrunn av kartlegging av musikklokaler. Dette arbeidet gjør at musikklivet i større og større grad blir hørt på dette feltet og får delta i planleggingsprosesser.

Det er en målsetning i Elverum kommune om at rammevilkår i stor grad skal være på plass .Det er også besluttet at det ikke skal kuttes i kulturmidler, til tross for stram kommuneøkonomi. For 2019 utdeles det kr. 300 000 i driftstøtte, kr 200 000 i prosjektstøtte, samt at det er satt av kr 160 000 til tildeling til smale sjangre og/eller aktivitet ute på bygdene. Disse midlene på til sammen kr. 660 000 er også øremerket det frivillige musikklivet, og fordeles på lagene i kommunen. I 2018 hadde for første gang musikklivet mer til fordeling enn idretten. Fordelingen er den samme for 2019.

Received 2491224057576920

Elverum Musikkråd ved leder Torill Nysted og Hanne Solberg (foran), Stine Mari Berg Schulstad (bak fra venstre), Jon Johansen, Hieke Elgersma og Irene Tømmerberg.

Musikkommune til trykk

Fornøyd leder og kultursjef

Torill Nysted, leder i Elverum musikkråd, syns det er veldig gøy at Elverum får denne prisen. Hun løfter fram samarbeidsavtalen mellom musikkrådet og kommunen fra 2017 som har ført til gode møtearenaer.

- Spesielt vil jeg fremheve det gode samarbeidet mellom musikkråd og kultursjef. Vi har hyppige og konstruktive møter, og ser verdien av å bygge gode rammevilkår rundt kulturlivet.

Kultursjef i Elverum kommune, Line M. Rustad er fornøyd med prisen.

- Jeg er veldig glad for at Elverum ble kåret til årets musikkommune i Innlandet. Fra kommunen har det blitt jobbet godt med samarbeid opp mot frivilligheten i mange år. Fine folk jobber godt sammen når en har tillit og avklarte forventninger til hverandre. Jeg er stolt av det frivillige musikkrådet og musikklivet de organiserer.