Nyheter  Fredag 17. april 2020

Snart skal vi få begynne å øve igjen!

Veileder på vei - forslag sendes myndighetene for godkjenning denne uka.

Nar kan vi ove THUMB
Spill av video

Helseministeren har gitt Norsk musikkråd i oppgave å foreslå en veileder for hvordan musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Sammen med representanter fra kor, korps, band og orkester er det satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, som utarbeider en veileder og en sjekkliste til hvordan øvelser kan gjennomføres i tråd med de gjeldende smitteverntiltakene.

Veilederen vil sendes Helsedirektoratet for godkjenning denne uka, som dermed også vil verifisere den smittevernfaglige vurderingen.

Siden den 12. mars har det vært et generelt forbud mot kulturarrangementer. Musikkøvelser må forstås som en form for kulturarrangement eller en organisert kulturaktivitet, og det har vært knyttet usikkerhet til forsvarligheten av å gjennomføre musikkøvelser.

Norsk musikkråd har anbefalt å avvente klarsignal fra myndighetene før musikkøvelser kan gjenopptas. Klarsignalet er svært etterspurt og på høy tid.Inntil videre - og på generelt grunnlag, viser Helsedirektoratet til:

  • de generelle anbefalingene som er gitt om smittevern
  • at musikklivet ikke kan benytte seg av idrettens regler
  • at lokallagene bes kontakte egen kommune i tvilstilfeller

Hva gjelder 17. mai-feiringen vil det inntil det eventuelt kommer nasjonale retningslinjer for gjennomføring av nasjonaldagen, være opp til den enkelte 17. mai-komité å avklare hvordan 17. mai kan gjennomføres i samråd med den enkelte kommunelege.

NMRs temaside om koronaviruset