Handlingsprogram 2018-2019

Vedtatt av årsmøtet 12.04.2018

1 POLITIKK

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Større innflytelse 1. Synliggjøre lokale lag og organisasjoners aktiviteter
2. Gi pris til beste musikkommune i Innlandet (på hvert årsmøte/2. hvert år)
3. Ha god dialog med fylkestingene og fylkeskulturetatene
4. Støtte og veilede arbeidet i styrene i lokale råd. Prinsippene i "Platform for samspill og samarbeid" fra Frivillighet Norge/Kommunenes sentralforbund legges til grunn.
5. Bidra til etablering av kommunedelplaner for kultur
6. Ivareta musikkrådets rolle inn i ny region
2. Økt tilskudd til kulturlokaler 1. Dokumentere forholdene i eksisterende lokaler
2. Informere om behov og krav til konsertlokaler

2 STØTTEORDNINGER

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Bedre rammevilkår for lagene 1. Veilede og saksbehandle søknader til Frifond musikk
2. Informere om støtteordninger (KOMP/Frifond og andre)
3. Veilede og saksbehandle voksenopplæringsmidler via Musikkens studieforbund
2. Økt driftsstøtte til medlemsorganisasjonene 1. Arbeide for økte rammer for driftsstøtte til de regionale organisasjonene
3. Økt rekruttering og deltakelse av ungdom 1. Arbeide for at "Kulturkortet for ungdom" videreføres i den nye regionen
2. Spre informasjon om Kulturkortet på relevante arenaer

3 KOMPETANSEHEVING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. God øvings- og konsertlokaler 1. Delta i satsingen "Rom for spilleglede"
2. Tilby akustikkmålinger og rådgivning til kommuner og lag
2. Flere tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud i musikk 1. Følge opp arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs og veilede dem i søknadsfasen
2. Delta i MSF-prosjektet "Musikk i fengsel og frihet"
3. Tilby egne kurs 1. Arrangere kurs i prioriterte emner (jf. Musikkens studieforbund)
2. Bidra til etablering av ungdomsjazzorkester i samarbeid med Østnorsk jazzsenter
3. Arrangere kurs for tillitsvalgte og instruktører
4. Økt voksenopplæringsaktivitet 1. Informere og tilrettelegge for nye brukere av KursAdmin
2. Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser og gratis lokaler til kurs/opplæring følges

4 MUSIKKENS SAMFUNNSBETYDNING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Synliggjøre musikklivets og musikkens positive helse- og samfunnseffekter 1. Delta aktivt på høringer og konferanser
2. Spre gode eksempler og forskning om musikkens betydning både for den enkeltes utvikling og for samfunnet
3. Aktivt fronte musikklivet i media
4. Beskrive synergier og samspill mellom profesjonelle og frivillige

5 ORGANISASJON, NETTVERK OG KOMMUNIKASJON

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Godt samarbeid med organisasjoner i kulturfeltet, offentlige myndigheter og næringslivet 1. Arrangere supperåd hvert halvår
2. Delta aktivt på felles arenaer
3. Spre de gode eksemplene
2. Samarbeide med videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og VOFO regionalt 1. Delta i utviklingsprosjekter og talentutviklingsprogrammer
2. Delta aktivt på felles arenaer
3. God kommunikasjon og informasjonsflyt mellom medlemmene 1. Arrangere møteplasser sammen med medlemsorganisasjonene
2. Drifte rådets hjemmeside og Facebook-side
4. Aktive lokale musikkråd 1. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd
2. Bidra til at de lokale musikkrådene deltar i nasjonale konferanser
3. Informerer kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid