Handlingsprogram 2020-21

Vedtatt av årsmøtet 24.05.2020

1 POLITIKK

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Større innflytelse 1. Synliggjøre lokale lag og organisasjoners aktiviteter
2. Gi pris til beste musikkommune i Innlandet (på hvert årsmøte/2. hvert år)
3. Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
4. Støtte og veilede arbeidet i styrene i lokale råd. Prinsippene i "Platform for samspill og samarbeid" fra Frivillighet Norge/Kommunenes sentralforbund legges til grunn.
5. Bidra til etablering av kommunedelplaner for kultur
6. Samarbeide tett med regionens paraplyorganisasjoner* på frivilligfeltet
2. Musikklivet trenger bedre lokaler 1. Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
2. Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
3. Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål»
4. Samarbeide med fylkeskommunen om spillemiddeltildelinger til kulturarenaer
5. Delta i «Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler»
6. Tilby foredrag om temaet til skoler, høgskoler og organisasjoner.
7. Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag

* Innlandet idrettskrets, VOFO Innlandet, Funksjonshemmedes forbund (FFO) Innlandet, Forum for Natur
og friluftsliv (FNF) Innlandet.

2 STØTTEORDNINGER

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Bedre rammevilkår for lagene 1. Veilede og saksbehandle søknader til Frifond musikk
2. Informere om støtteordninger (KOMP, Frifond, Kulturrom og andre)
3. Veilede og saksbehandle voksenopplæringsmidler via Musikkens studieforbund
2. Økt driftsstøtte til medlemsorganisasjonene 1. Arbeide for økte rammer for driftsstøtte til de regionale organisasjonene
3. Økt rekruttering og deltakelse av ungdom 1. Arbeide for at "Kulturkortet for ungdom" videreføres i den nye regionen

3 KOMPETANSEHEVING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Flere tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud i musikk 1. Følge opp arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs og veilede dem i søknadsfasen
2. Tilby egne kurs 1. Arrangere kurs i prioriterte emner (jf. Musikkens studieforbund*), gjerne i samarbeid med medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og andre aktører
4. Økt voksenopplæringsaktivitet 1. Informere og tilrettelegge for bruk av nytt kurssystem
2. Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser om gratis lokaler til kurs/opplæring følges av kommunene

* Prioriterte emner i 2020 er:

• Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping

• Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler

• Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse

• Tiltak rettet mot integrering og inkludering

• Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid

4 MUSIKKENS SAMFUNNSBETYDNING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Synliggjøre musikklivets og musikkens positive helse- og samfunnseffekter 1. Delta aktivt på høringer og konferanser
2. Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk
3. Aktivt fronte musikklivet i media

5 EN LEVENDE OG LÆRENDE ORGANISASJON

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
1. Godt samarbeid med organisasjoner i kulturfeltet, offentlige myndigheter og næringslivet 1. Arrangere "supperåd" hvert halvår
2. Delta aktivt på felles arenaer
3. Spre de gode eksemplene
2. Samarbeide med videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og VOFO regionalt 1. Delta i utviklingsprosjekter og talentutviklingsprogrammer
2. Delta aktivt på felles arenaer
3. God kommunikasjon og informasjonsflyt mellom medlemmene 1. Arrangere møteplasser sammen med medlemsorganisasjonene
2. Drifte rådets hjemmeside og Facebook-side
4. Aktive lokale musikkråd 1. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd
2. Bidra til at de lokale musikkrådene deltar i nasjonale konferanser
3. Informerer kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid

Handlingsprogrammet for 2020-21 kan du laste ned som PDF her.