Handlingsprogram 2022-2023

Vedtatt av årsmøtet 24.03.2022.

Bakgrunnsinformasjon

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd har siden 2015 hatt en felles Strategi- og handlingsplan (fra 2021 kalles det overordnet styringsdokument). Det er styrenes vurdering at de ønsker å videreføre et felles program og at eksisterende plan har gitt et godt fundament for driften av de to organisasjonene og styrenes prioriteringer.

Overordnet styringsdokument er 2021-2023 er derfor i hovedsak videreført, med noen mindre endringer. Det er videre styrenes oppfatning at styringsdokumentet er Musikktingets/Representantskapets bestilling til hele organisasjonen, og at hovedkapitlene gjerne bør søkes innarbeidet både i medlemsorganisasjonene og regionleddenes arbeid. Det overordnede styringsdokumentet er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag og en handlingsplan som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år.

Musikklivet gir oss glede

Musikken har en viktig funksjon i alle deler av samfunnet. Musikkens ytringer bygger fellesskap og demokrati. Å få utøve musikk alene eller sammen med andre er en kilde til erkjennelse, dannelse og utvikling alle bør få oppleve.

I Musikk-Norge skaper frivillige og profesjonelle aktører opplevelser over hele landet. Det organiserte musikklivet er den viktigste arenaen for musikkopplæring i Norge, og er den viktigste rekrutteringskanalen for å bli utøver av musikk.

Musikken har først og fremst en egenverdi som kan gi oss bedre liv. Men musikk har også dokumentert folkehelseeffekt, du lever lenger hvis du jevnlig synger, spiller eller opplever musikk. Musikk er også en kraftfull inkluderingsagent.

Musikk som organisert fritidsaktivitet skaper selvtillit, selvresept og samarbeid. På våre arenaer handler det ikke om å vinne eller tape, du får i stedet livsglede, mestring, forståelse og sosial tilhørighet.

Vi i det organiserte musikklivets medlemsorganisasjoner og organisasjonsledd samler oss om disse hovedmålene som et felles grunnlag for vårt arbeid.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har vedtatt følgende hovedmål for perioden 2021-2023

 1. Musikkfellesskap for alle
  1. Vi skal tilby musikkopplæring og musikkaktiviteter i alle sjangre, i hele landet.
  2. Vi skal påvirke kulturpolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt.
  3. Våre lag og organisasjoner skal inkludere folk i alle aldre i musikkens mange fellesskap.
 2. Det organiserte musikklivet er en sentral samarbeidspartner
  1. Vi skal i perioden etablere og utvikle kompetanse hos musikk- og kulturråd i alle fylker og kommuner.
  2. Vi skal være med når fylker og kommuner utarbeider relevante kulturplaner.
  3. Vi skal være en naturlig samarbeidspartner når det offentlige planlegger, bygger og drifter nye kulturtilbud.
 3. Musikklivet trenger gode lokaler
  1. Vi skal jobbe for tilgang til egnede lokaler til øving og framføring av musikk.
  2. Vi skal jobbe for at kulturanlegg blir behandlet på lik linje med idrettsanlegg.
  3. Vi skal jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk.
 4. Musikklivet bygger kunnskap og kompetanse
  1. Musikklivet skal sørge for et kvalitativt godt tilbud i opplæring og kompetanseutvikling.
  2. Musikklivets samfunnsbetydning og behov skal synliggjøres og bli godt dokumentert.
  3. Samspillet mellom frivillige og profesjonelle musikkaktører skal være sterkt og synlig.
 5. Musikklivet har levende og lærende organisasjoner
  1. Musikklivet skal sørge for et kvalitativt godt tilbud i opplæring og kompetanseutvikling.
  2. Musikklivets samfunnsbetydning og behov skal synliggjøres og bli godt dokumentert.
  3. Samspillet mellom frivillige og profesjonelle musikkaktører skal være sterkt og synlig.
 6. Musikklivet skaper et bærekraftig samfunn
  1. Vår aktivitet skal bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet, uansett alder.
  2. Vår aktivitet skal fremme sosial inkludering og en mer bærekraftig livsstil.
  3. Musikklivet skal arrangere et mangfold av konserter der komponister og opphavere får rimelig vederlag gjennom kollektive avtaler med økonomisk bærekraftig løsninger.

Hovedsatsing 2021-2023:

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for organisasjonens aktivitet og medlemsmasse. Vi vil i perioden 2021-2023 særlig arbeide for å bidra til gjensynsglede, rekruttering og gjenoppbygging av det organiserte musikklivet.

1 POLITIKK

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
 1. Større innflytelse
 1. Synliggjøre lokale lag og organisasjoners aktiviteter
 1. Gi pris til beste musikkommune i Innlandet (hvert andre år)
 1. Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
 1. Støtte og veilede arbeidet i styrene i lokale råd. Prinsippene i "Platform for samspill og samarbeid" fra Frivillighet Norge/Kommunenes sentralforbund legges til grunn.
 1. Bidra til etablering av kommunedelplaner for kultur
 1. Samarbeide tett med regionens paraplyorganisasjoner* på frivilligfeltet
 1. Musikklivet trenger bedre lokaler
 1. Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
 1. Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
 1. Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål»
 1. Samarbeide med fylkeskommunen om spillemiddeltildelinger til kulturarenaer
 1. Delta i «Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler»
 1. Tilby foredrag om temaet til skoler, høgskoler og organisasjoner
 1. Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag

* Innlandet idrettskrets, VOFO Innlandet, Funksjonshemmedes forbund (FFO) Innlandet, Forum for Natur og friluftsliv (FNF) Innlandet, Innlandet musikkråd.

2 STØTTEORDNINGER

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
 1. Bedre rammevilkår for lagene
 1. Veilede og saksbehandle søknader til Frifond musikk
 1. Informere om støtteordninger (KOMP, Frifond, Kulturrom og andre)
 1. Veilede og saksbehandle voksenopplæringsmidler via Musikkens studieforbund
 1. Økt driftsstøtte til medlemsorganisasjonene
 1. Arbeide for økte rammer for driftsstøtte til de regionale organisasjonene
 1. Økt rekruttering og deltakelse av ungdom
 1. Arbeide for at flere tar i bruk "Kulturkortet for ungdom"/UngINN

3 KOMPETANSEHEVING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
 1. Flere tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud i musikk
 1. Følge opp og veilede arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs
 1. Tilby egne kurs
 1. Arrangere kurs i prioriterte emner (jf. Musikkens studieforbund*), gjerne i samarbeid med medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og andre aktører
 1. Økt voksenopplæringsaktivitet
 1. Informere og tilrettelegge for bruk av søknadssystem for opplæringstilskudd
 1. Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser om gratis lokaler til kurs/opplæring følges av kommunene

* Prioriterte emner i 2022 er:

• Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping

• Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler

• Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse

• Tiltak rettet mot rekruttering, integrering og inkludering

• Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid

4 MUSIKKENS SAMFUNNSBETYDNING

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
 1. Synliggjøre musikklivets og musikkens positive helse- og samfunnseffekter
 1. Delta aktivt på høringer og konferanser
 1. Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk
 1. Aktivt fronte musikklivet i media
 1. Økt rekruttering og deltakelse
 1. Vi skal ha kunnskap om endringer i barn, unge og voksnes deltakelse i musikklivet.
 1. Eventuell nedgang i antall barn og unge som bedriver musikk, skal settes på dagsorden.

5 EN LEVENDE OG LÆRENDE ORGANISASJON

Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge
 1. Godt samarbeid med organisasjoner i kulturfeltet, offentlige myndigheter og næringslivet
 1. Arrangere "supperåd" hvert halvår
 1. Delta aktivt på felles arenaer
 1. Spre de gode eksemplene
 1. Samarbeide med videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og VOFO regionalt
 1. Delta i utviklingsprosjekter og talentutviklingsprogrammer
 1. Delta aktivt på felles arenaer
 1. God kommunikasjon og informasjonsflyt mellom medlemmene
 1. Arrangere møteplasser sammen med medlemsorganisasjonene
 1. Drifte rådets hjemmeside og Facebook-side
 1. Aktive lokale musikkråd
 1. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd
 1. Bidra til at de lokale musikkrådene deltar i nasjonale konferanser
 1. Informerer kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid

Handlingsprogrammet for 2022-23 kan du laste ned som PDF her.