Hjelpelinje:
Krisepakke 3 for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

Den tredje krisepakka for frivillige lag og organisasjoner er nå klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall fra arrangementer eller tilbud i deres regi som skulle vært åpne for besøkende, men som har blitt redusert/avlyst som følge av pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, jf. Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av COVID-19-utbruddet.

Krisepakke 3 gjelder i perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkere må være registrert i Frivilligregisteret.

For perioden 12. mars til 1. november kan de få kompensert 70 prosent, og fra 1. november til og med 31. desember kan de søke om 50 prosent kompensasjon. Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter.

Søknadsskjemaet er åpnet, og fristen er 15. januar 2021. Sjekk om du kan søke her.
På denne siden får du veiledning og svar på ulike spørsmål. Har du ytterligere spørsmål, ring eller send oss en e-post.

Om ordningen

Under har vi samlet noen spørsmål rundt kompensasjonsordingen.

Kan jeg søke?

For å søke på ordningen må dere være registrert i Frivillighetsregisteret, og ha hovedvirksomheten deres i Norge.

Venter dere på å få godkjent registreringen i Frivillighetsregisteret, må dere vente med å søke til dere har fått godkjenningen.

Organisasjoner som mottok 60 prosent eller mer av inntektene fra offentlige tilskudd i 2019 kan ikke søke på denne ordningen. Det kan heller ikke organisasjoner som er under konkursbehandling.

Dersom arrangøren ikke er registrert i Frivillighetsregisteret kan det søkes om kompensasjon fra ordningen for arrangører i kultursektoren, som administreres av Kulturrådet. Dette forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.

Hvor søker jeg?

Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. (Siden åpnes i et nytt vindu).

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Hvilke type arrangement kan det søkes kompensasjon for?

Arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren kan omfatte et bredt spekter av aktiviteter.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle ha vært arrangert i perioden 12. mars til 31. desember. Tapte inntekter er for eksempel billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter
  • Tapte billettinnteker fra annen spesifiert aktivitet i perioden (f.eks. museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg)
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale)
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for:

  • Sponsor- og reklameinntekter
  • Pengegaver
  • Medlemsinntekter
  • Ordinære treningsavgifter
Når må arrangementet ha vært planlagt å gjennomføres?

Ordningen gjelder arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som var planlagt i Norge i perioden fra 12. mars til og med 31. desember 2020.

Har dere utsatt arrangementet til 2021, må dere vente med å søke til arrangementet er avholdt.

Har dere bare delvis avlyst arrangementet, kan det likevel søkes om kompensasjon. Ordningen gjelder også arrangementer som delvis måtte avlyses, utsettes eller stenges. Delvis avlyst kan for eksempel betyr at arrangementet har blitt gjennomført, men med endringer i antallet deltakere eller andre forhold som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter. Det betyr at dere kan søke, så lenge dere oppfyller de andre kravene i ordningen.

Hva er forskjellen på denne ordningen og ordningen som gjaldt arrangementer i perioden 5. mars til 30. april 2020?

Denne ordningen gjelder en lengre tidsperiode, fra 12. mars til og med 31. desember 2020.

Den første ordningen kompenserte tapte billettinntekter og deltakerutgifter, samt merutgifter, dersom arrangementer måtte avlyses, stenges eller utsettes på grunn av koronapandemien. Denne ordningen kompenserer flere typer inntekter. Den omfatter også arrangementer som ikke har billettinntekter eller deltakeravgifter, men som likevel skulle gi inntekter til organisasjonen, som for eksempel parkeringsavgifter, kiosksalg eller loppemarked.

Andre spesifiserte aktiviteter er også inkluderte i denne ordningen. Det vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpent for besøkende i perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier eller idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Hva menes med offentlige tilskudd?

Virksomheter hvis hoveddel av inntekter består av offentlig tilskudd omfattes ikke av ordningen. Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine regnskapsførte inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 kan derfor ikke søke.

Som offentlig tilskudd regnes økonomisk støtte fra stat, fylkeskommune, kommune, Sametinget og virksomheter eller aktører som fordeler midler på vegne av disse. Dette inkluderer støtte fra alle tilskuddsordninger med offentlige midler, inkludert merverdiavgiftskompensasjon, spillemidler og tilskudd fordelt fra aktører som for eksempel Norsk musikkråd eller Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i bl.a. Frifond-ordningen.

Kan det søkes om kompensasjon for alle tapte billettinntekter og merutgifter?

Så lenge arrangøren og arrangementet oppfyller ordningens vilkår, vil det kunne søkes om kompensasjon for netto tapte billettinntekter og merutgifter. Se svar på spørsmål “hva menes med netto tapt billettinntekt og deltakeravgift”.

Hvor mye kompensasjon kan jeg motta?

Dere kan få kompensert inntil 70 prosent av godkjent søknadsbeløp for arrangementer før 1.11., og 50 prosent for arrangementer i november og desember..

Ordningen er tillitsbasert, og dere kan få krav om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon, dersom dere har oppgitt uriktige opplysninger som har ført for høy kompensasjon, kan dere måtte betale tilbake. Dersom kompensasjonen ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller delvis tilbake eller falle bort.

Hva kan det ikke søkes om kompensasjon for?

Påløpte kostnader knyttet til arrangementer eller annen aktivitet blir ikke kompensert gjennom denne ordningen.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for manglende sponsor- og reklameinntekter.

Det kan heller ikke søkes om kompensasjon for uteblitte pengegaver. Pengeinnsamlinger som helt eller delvis kunne latt seg gjennomføre på annen måte blir ikke kompensert.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for bortfall av medlemsinntekter eller ordinære treningsavgifter som går ut over den gjeldende perioden, som er fra 12. mars til og med 31. desember 2020. Det som er kompensasjonsberettiget er forventede inntekter knyttet til aktivitet som i tid er avgrenset til denne tidsperioden. Dette betyr at for eksempel inntekter fra svømmekurs, håndballskoler og fotballakademi som hadde sin start og slutt innenfor denne perioden vil falle innenfor ordningen, mens inntekter fra ordinære treningsavgifter og medlemskap faller utenfor, selv om betalingen er oppdelt i flere perioder.

Det samlede inntektsbortfallet for organisasjonen må være minimum 25 000 kroner. Inntektsbortfall under kr. 25 000 blir ikke kompensert.

Tap av inntekter som har blitt eller kan bli dekket av organisasjonen sin forsikringsordning eller andre avtaler blir ikke kompensert i denne ordningen. Det blir heller ikke tap av inntekter som har blitt eller kan bli dekket av andre statlige kompensasjonsordninger knyttet til covid-19. Dere kan ikke søke om kompensasjon for det samme som dere fikk kompensert i krisepakke 1.

Hva menes med pålegg eller råd gitt av myndighetene?

For arrangement som skulle vært avviklet fra 12. mars kl. 18, vil vilkåret om at arrangementet skal være utsatt/avlyst/stengt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene være oppfylt med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020.

Andre arrangører kan legge generelle råd eller vedtak til grunn, så sant arrangementet som ble avlyst, stengt eller utsatt oppfyller vilkårene i det generelle rådet eller vedtaket. For eksempel fattet Stavanger kommune vedtak 9. mars om at innendørsarrangementer bare kunne avholdes dersom publikumstallet var begrenset til 500 eller færre. Det vil si at et arrangement i Stavanger kommune som var planlagt avholdt 9. mars med flere enn 500 deltagere vil oppfylle vilkårene i vedtaket fra kommunen, og dermed også vilkåret i forskriften som gjelder råd eller pålegg fra myndighetene.

Arrangøren må kunne dokumentere at det forelå et råd/pålegg/vedtak på tidspunktet arrangementet ble avlyst/stengt/utsatt og at arrangementet oppfylte vilkårene for avlysning/stenging/utsettelse.Hvis arrangøren leverer samlet søknad for flere arrangementer, må det samme kunne dokumenteres for samtlige arrangementer.

Hva menes med netto tapt billettinntekt og deltakeravgift?

Det kan kun søkes om kompensasjon for tapt billettinntekt og/eller deltakeravgift dersom arrangementet har blitt avlyst eller stengt.

Med «netto tap» menes differansen mellom arrangementets budsjetterte billettinntekt eller deltakeravgift og arrangementets faktiske billettinntekt eller deltakeravgift.

Dersom arrangøren for eksempel hadde budsjettert å selge billetter for 200.000 kroner til arrangementet, men kun hadde solgt billetter for 100.000 kroner da arrangementet måtte avlyses, vil arrangøren kunne få inntil 100.000 kroner (differansen) kompensert.

Merk at summen kan bli avkortet. Se nærmere forklaring av avkortningsreglene i punktet “Hvor mye kompensasjon kan jeg maksimalt motta etter forskriften?”.

Dersom tapet av billettinntekter eller deltageravgifter kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke bortfallet av billettinntektene eller deltageravgiftene dekkes av ordningen.

Det samme gjelder dersom de bortfalte billettinntektene eller deltageravgiftene har blitt dekket av en annen offentlig tilskuddsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av billettinntektene eller deltageravgiftene som kunne vært unngått tapt, jf. forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne begrenset tapet, har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Hva menes med merutgifter for avlyste eller stengte arrangementer?

Merutgifter kan søkes kompensert for utsatte arrangement i tillegg til arrangement som er avlyst eller stengt.

For arrangement som er avlyst eller stengt er «merutgifter» utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysningen eller stengingen. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til refusjon av billetter som arrangøren var avtalerettslig forpliktet til å refundere. Utgifter som ville ha påløpt dersom arrangementet hadde blitt avholdt som planlagt, dekkes ikke. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester o.l. ikke kan regnes som en merutgiftfor arrangement som er avlyst eller stengt.

Bortfalte inntekter som følge av at arrangementet ikke gjennomføres som planlagt, for eksempel reklameinntekter og kiosksalg regnes ikke som merutgifter.

Dersom merutgiftene kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke merutgiftene dekkes av ordningen. Det samme gjelder dersom merutgiftene har blitt dekket av en annen offentlig kompensasjonsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av merutgiftene som kunne vært unngått, jf. forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne forhindret merutgifter har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Hva menes med merutgifter for arrangementer som er utsatt?

Merutgifter kan søkes kompensert for utsatte arrangement i tillegg til arrangement som er avlyst eller stengt.

For arrangement som er utsatt anses utgifter som oppstår som en direkte følge av utsettelsen som «merutgifter». Dette gjelder for eksempel kostnader for å endre eller avbestille varer eller tjenester. I tillegg kan det for arrangement som utsettes kompenseres tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt. Dette kan for eksempel omfatte markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet. Det avgjørende kriteriet er om kostnaden vil oppstå på nytt når arrangementet gjennomføres ved en senere anledning. Hvis kostnadene oppstår på nytt når arrangementet gjennomføres ved en senere anledning, skal den anses som en merutgift. Varer og tjenester som er kjøpt inn og som kan brukes når arrangementet skal avholdes, kan ikke regnes som en merutgift. Dette omfatter blant annet funksjonærbekledning.

Bortfalte inntekter som følge av at arrangementet ikke gjennomføres som planlagt, for eksempel reklameinntekter og kiosksalg regnes ikke som merutgifter.

Dersom merutgiftene kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke merutgiftene dekkes av ordningen. Det samme gjelder dersom merutgiftene har blitt dekket av en annen offentlig kompensasjonsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av merutgiftene som kunne vært unngått, jf.forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne forhindret merutgifter har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Om søknadsprosessen

Har dere spørsmål om selve søknadsprosessen, kan dere få svar på spørsmålet ditt her.

Hvor kan jeg søke på ordningen?

Du kan søke på ordningen her.

Hva skal jeg ha av informasjon når jeg starter å fylle ut søknadsskjemaet?

Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem:

  • Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten.
  • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangementer/aktiviteter, dersom du har det.
Hva er budsjettert inntekt?

Budsjettert inntekt er alle inntektene dere budsjetterte med for arrangementet/aktiviteten, bortsett fra budsjetterte sponsor- og reklameinntekter og pengegaver. Sponsor- og reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert.

Hva er faktisk inntekt?

Faktisk inntekt er alle inntektene dere faktisk har mottatt i forbindelse med arrangementet/aktiviteten. Faktiske sponsor- og reklameinntekter og pengegaver skal ikke tas med.

Hva er inntektsbortfall?

Inntektsbortfall er budsjettert inntekt minus bortfalte kostnader og faktisk inntekt.

Hva er fradrag?

Fradrag er dekning fra forsikringer, avtaler eller kompensasjon fra andre statlige kompensasjonsordninger.

Hvordan skal vi dokumentere tapet av inntekter?

Tapet av inntekter skal så langt det lar seg gjøre kunne dokumenteres ved å vise til regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement eller spesifisert aktivitet.

Hva bruker jeg som grunnlag for søknaden?

Ta utgangspunkt i budsjettet dere lagde før korona.

Men husk:

Søker dere om kompensasjon for bortfall av inntekter fra loppemarked/arrangement, så skal dere også trekke fra bortfalte kostnader som gjelder loppemarkedet/arrangementet.

Ta ikke med driftskostnader for hele året i regnestykket. Ta kun med det som gjelder innkjøp av varer og tjenester, og bortfall av kostnad for akkurat dette arrangementet/prosjektet.

Bruk gjerne eget budsjettoppsett, dere trenger ikke å bruke Excel-arket som Lottstift har lagt ut (det er kun et eksempel).

Har dere ikke laget et prosjektbudsjett på forhånd, men bruker bare et helårsbudsjett i laget?

Skill ut kostnader/inntekter for prosjektperioden (fra dere startet å øve på programmet – til gjennomført konsert/arrangement)

Vi har ingen tidligere sammenlignbare arrangementer vi kan vise til, hva skal vi gjøre?

Da må dere gå ut ifra budsjettet for arrangementet eller aktiviteten.

Kan sentralleddet sende inn en søknad på vegne av underledd?

Det må sendes inn en søknad for hvert enkelt underledd. Sentralleddet kan bistå underledd i søknadsprosessen, men kan ikke sende inn en samlet søknad på vegne av mange underledd.

Hva skal legges ved søknaden?

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi ber om det.

Organisasjoner som får over 1 million kroner i kompensasjon skal oppbevare all dokumentasjon på at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylte i ti år. Søkere som mottar inntil 1 million kroner, skal oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Dersom dere søker om å få kompensert tap over 1 million kroner, skal dere på forespørsel kunne legge fram avtalte kontrollhandlinger fra revisor, som dokumentasjon på inntektsbortfallet.

Organisasjoner som får mer enn 1 million kroner skal oppbevare all dokumentasjon for at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år. Arrangører som mottar inntil 1 million kroner, skal oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Kan jeg søke via mobil eller nettbrett?

Ja, dere kan søke via mobil eller nettbrett, men vi anbefaler at dere bruker datamaskin fordi det er enklere for dere.

Hvilke nettlesere kan jeg bruke når jeg skal søke?

Søknadsskjemaet fungerer ikke optimalt i enkelte nettlesere. Windows-brukere anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Edge. De som bruker Mac, kan bruke Safari eller Chrome.

Hva er ID-porten?

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID.

Du kan for eksempel bruke MinID eller bank-ID når du logger inn i søknadsskjemaet. Les mer om ID-porten her.

Jeg får ikke tilgang til søknadsskjemaet. Hva skal jeg gjøre?

Dette kan være fordi noen, spesielt store selskap, har strenge sikkerhetssperrer som gjør at tilgangen til sidene er sperret. Vi anbefaler at du prøver å åpne søknadsskjemaet når du er tilkoblet et annet nett.

Vi fikk kompensasjon i den første krisepakken til frivilligheten som gjaldt i perioden 5. mars til 30. april. Kan vi da søke på denne ordningen?

Denne ordningen er utvidet. I den første krisepakken for frivilligheten kunne det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter for arrangementer som måtte avlyses, stenges eller utsettes i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

I denne ordningen kan det søkes også om tap av andre inntekter for de som har måttet avlyse, stenge eller utsette arrangementer, samt tap av billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet. Denne ordningen er også utvidet i tid, og gjelder fra 12. mars til og med 31. desember 2020.

Det vil si at dersom dere har tap av inntekter utover det dere fikk kompensert i den første ordningen, kan dere søke så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Vi har sendt inn klage etter å søkt tidligere krisepakker, men vil søke krisepakke 3. Hva skal vi gjøre?

Alle som har klager inne til behandling i forbindelse med krisepakkene får et eget brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med informasjon om dette.

Får jeg bekreftelse på at jeg har søkt?

Den som fylt inn skjemaet og lagt inn sin e-postadresse får en kvittering på e-post. I tillegg kommer det en kvittering i organisasjonen sin meldingsboks i Altinn.

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager feil i søknaden etter at jeg har sendt den inn?

Det er lagt opp til en rask saksbehandling og utbetaling. Ta kontakt på postmottak@lottstift.no snarest. Merk e-posten med organisasjonsnummer.

Kan jeg få krav om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon?

Ja. Dersom du har oppgitt uriktige opplysninger som medfører at du har fått for høy kompensasjon, vil det ved kontroll bli stilt krav om tilbakebetaling. Du kan også få redusert kompensasjonen din etter gjennomført kontroll dersom du har krevd kompensasjon som overstiger resultatet man normalt har på lignende arrangementet, med mindre du kan dokumentere en saklig grunn for dette.

Når vil pengene bli utbetalt?

Søknadene behandles og utbetales så raskt som mulig, og i flere puljer.

Av ulike grunner kan noen søknader få forlenget saksbehandlingstid. Dette betyr at saksbehandlingstiden, og dermed utbetalingstidspunktet, vil kunne variere mellom søknadene.

Det legges ut oppdaterte lister over søkere fortløpende Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Når det gjøres utbetalinger legger de ut oppdaterte lister på hjemmesiden over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp.

Trinn 1: Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet

Det som blir kompensert er budsjettert inntekt minus bortfalt kostnader og faktisk inntekt. Fradrag skal også trekkes fra.

Her kan du se eksempler på hvordan du kommer fram til tallene som skal inn i søknadsskjemaet:

Merk: Du kan ikke gjøre endringer i excel-arket, men bruk det som en veiledning for hvilke tall som skal med i søknaden.

Trinn 2: Fyll ut søknadsskjemaet

Før du kan søke, må du svare på noen spørsmål for å vite om organisasjonen er kvalifisert til å få kompensasjon gjennom krisepakken for frivilligheten. Dersom organisasjonen tilfredsstiller alle disse kravene, kan det søkes om kompensasjon.

Videre følger skjermbilder av søknadsprosessen.

Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5 ny
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8

Står du fast? Ring eller send oss en e-post!

Til Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider om krisepakken