Hjelpelinje:
Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Norsk musikkråd har kartlagt hva de ulike lagene forventer av tap i perioden 12. mars til 30.juni, og for lagene i våre medlemsorganisasjoner i Innlandet, summerer det seg til omtrent 40 millioner.

Søknadsskjemaet er åpnet, og fristen er allerede 21. april. På denne siden får du veiledning og svar på ulike spørsmål. Har du ytterligere spørsmål, ring oss på 400 36 425.

Om ordningen

Under har vi samlet noen spørsmål rundt kompensasjonsordingen.

Kan jeg søke?

Det er kun arrangører som kan søke. Med «arrangør» menes virksomheten som har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. Er du f.eks. et korps eller kor som hadde planlagt en konsert i denne perioden, men som måtte avlyses eller flyttes pga. koronaviruset, kan du søke. Dersom flere arrangører har samarbeidet om arrangementet, skal det bare sendes én søknad. Arrangører som samarbeider om et arrangement, må derfor avklare seg imellom hvem som sender søknaden.

Ordningen er avgrenset til organisasjoner som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020. Dersom arrangøren er et aksjeselskap eller samvirke med eiere som er registrert i Frivillighetsregisteret, må søknaden sendes fra en av disse eierne.

Dersom arrangøren ikke er registrert i Frivillighetsregisteret kan det søkes om kompensasjon fra ordningen for arrangører i kultursektoren, som administreres av Kulturrådet. Dette forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.

Hvor søker jeg?

Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. (Siden åpnes i et nytt vindu).

Søknadsskjemaet åpnet 14. april, og søknadsfristen er 21. april 2020.

Hvilke type arrangement kan det søkes kompensasjon for?

Arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren kan omfatte et bredt spekter av aktiviteter. Kompensasjonsordningen er i hovedsak avgrenset til arrangement med billettinntekt eller deltakeravgift. Dette omfatter tilskuer- og publikumsarrangement, og aktiviteter med påmeldings- og deltakeravgifter fra enkeltpersoner, lag og foreninger eller andre.

I tillegg kan det gis kompensasjon for merutgifter som følge av at arrangement avlyses, stenges eller utsettes. Dette gjelder også arrangement uten billettinntekt eller deltakeravgift, under forutsetning av at de er åpne for allmennheten. For eksempel kan dette være gratis aktivitetstilbud eller andre tilstelninger.

Når må arrangementet ha vært planlagt å gjennomføres?

Arrangementet må ha vært planlagt gjennomført innenfor ordningens ytre datoer: 5. mars og 30. april, og ha blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av påbud fra helsemyndighetene. Det må kunne dokumenteres budsjetterte billettinntekter og/eller deltakeravgifter for det konkrete arrangementet og budsjetterte kostnader for det konkrete arrangementet. Ordningen åpner ikke for arrangementer som ikke var planlagt at skulle finne sted innenfor det gitte tidsrommet, og dermed ikke for varig, ordinær drift eller aktivitet.

Arrangementet skal være planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Dette betyr at arrangementet skal ha foregått innenfor denne tidsperioden.

Ved arrangement som er påbegynt før utløpet av april, men som fortsetter inn i mai, kompenseres det for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter for arrangementet til og med 3. mai (søndag). Eventuelle tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter for arrangement som løper videre utover denne datoen kan ikke kompenseres etter denne ordningen.

Hva menes med "åpent for allmennheten"?

Vilkårene for at det kan gis kompensasjon, er at arrangementet ville ha vært åpent for alle.

Dette inkluderer arrangementer i organisasjoner hvor det er åpent for alle å være medlem, og hvor alle har mulighet til å delta i aktiviteten, uavhengig av om de har verv eller særskilte posisjoner i organisasjonen. Det betyr at årsmøter og landsmøter med medlemsdelegater ikke omfattes av ordningen, men at aktiviteter som kurs og seminarer, leirer og større samlinger er inkludert, så lenge det ville ha vært åpent for alle medlemmene å delta.

Arrangører med aktiviteter som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper kan også søke om kompensasjon, såfremt det er et arrangement der det ville ha vært åpent for alle i målgruppen å delta.

Hva kan vi søke om kompensasjon for?

Hva dere kan søke kompensasjon for, avhenger av om arrangementet er avlyst/stengt eller utsatt.

Ved avlysning eller stenging av arrangement kan det søkes om kompensasjon for tap av netto billettinntekt og deltakeravgift samt merutgifter.

Ved utsettelse av arrangement kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen.

Det kan kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av at arrangementer avlyses, stenges eller utsettes. Generelt tap av inntekter kompenseres ikke. Se svar på spørsmål om “hva menes med merutgifter”.

Hva menes med offentlige tilskudd?

Virksomheter hvis hoveddel av inntekter består av offentlig tilskudd omfattes ikke av ordningen. Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine regnskapsførte inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 kan derfor ikke søke.

Som offentlig tilskudd regnes økonomisk støtte fra stat, fylkeskommune, kommune, Sametinget og virksomheter eller aktører som fordeler midler på vegne av disse. Dette inkluderer støtte fra alle tilskuddsordninger med offentlige midler, inkludert merverdiavgiftskompensasjon, spillemidler og tilskudd fordelt fra aktører som for eksempel Norsk musikkråd eller Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i bl.a. Frifond-ordningen.

Kan det søkes om kompensasjon for alle tapte billettinntekter og merutgifter?

Så lenge arrangøren og arrangementet oppfyller ordningens vilkår, vil det kunne søkes om kompensasjon for netto tapte billettinntekter og merutgifter. Se svar på spørsmål “hva menes med netto tapt billettinntekt og deltakeravgift”.

Hvor mye kompensasjon kan jeg motta?

Søknader som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av sine netto tapte billettinntekter, deltageravgifter og merutgifter.

Dere kan ikke få mer i kompensasjon enn overskuddet dere hadde budsjettert med før arrangementet måtte avlyses eller stenges. Kompensasjonen vil bli redusert dersom kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for arrangementene vil gi et høyere overskudd enn det som var budsjettert for arrangementene før avlysning eller stenging. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt budsjettert overskudd. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte arrangement skal bortfalne kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19 holdes utenfor.

Arrangementenes budsjetterte resultat vil for enkelte søkere i ettertid bli vurdert opp mot overskudd for arrangementer i tidligere år eller liknende arrangementer. Ved avvik mellom arrangementenes budsjetterte resultat og tidligere eller liknende arrangementer vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor ordningens ramme. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle som kompenseres.

Hva kan det ikke søkes om kompensasjon for?

Hva som er dekket av ordningen og ikke er fastsatt i forskrift gitt av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak av 31. mars 2020.

Det kan blant annet ikke søkes om:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.
Innebærer ordningen en forpliktelse om at avtalepartnere må betales til tross for avlysning, stenging eller utsettelse?

Ordningen er kun ment å kompensere arrangører for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses, stenges eller utsettes. Hvordan mottaker benytter kompensasjonen i ettertid blir et forhold mellom arrangør og leverandør.

Hva skjer om jeg søker hos Kulturrådet, og egentlig skulle ha søkt gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning?

Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Dersom dere som søker er registrert i Frivillighetsregisteret, vil dere få beskjed om å søke kompensasjonsordningen for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren.

Hva menes med pålegg eller råd gitt av myndighetene?

For arrangement som skulle vært avviklet fra 12. mars kl. 18, vil vilkåret om at arrangementet skal være utsatt/avlyst/stengt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene være oppfylt med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020.

For arrangement som skulle vært avviklet i perioden 5. mars til 12. mars kl. 18, må arrangøren kunne vise til et pålegg eller et råd gitt av offentlige myndigheter om at arrangementet bør utsettes, avlyses eller stenges for publikum.Noen arrangører vil ha fått et vedtak, pålegg eller råd direkte rettet mot deres konkrete arrangement. For eksempel fattet Oslo kommune vedtak 5. mars om at Holmenkollen skifestival skulle stenges for publikum. Det vil si at vilkåret vil være oppfylt for dette arrangementet.

Andre arrangører kan legge generelle råd eller vedtak til grunn, så sant arrangementet som ble avlyst, stengt eller utsatt oppfyller vilkårene i det generelle rådet eller vedtaket. For eksempel fattet Stavanger kommune vedtak 9. mars om at innendørsarrangementer bare kunne avholdes dersom publikumstallet var begrenset til 500 eller færre. Det vil si at et arrangement i Stavanger kommune som var planlagt avholdt 9. mars med flere enn 500 deltagere vil oppfylle vilkårene i vedtaket fra kommunen, og dermed også vilkåret i forskriften som gjelder råd eller pålegg fra myndighetene.

Arrangøren må kunne dokumentere at det forelå et råd/pålegg/vedtak på tidspunktet arrangementet ble avlyst/stengt/utsatt og at arrangementet oppfylte vilkårene for avlysning/stenging/utsettelse.Hvis arrangøren leverer samlet søknad for flere arrangementer, må det samme kunne dokumenteres for samtlige arrangementer.

Hva menes med netto tapt billettinntekt og deltakeravgift?

Det kan kun søkes om kompensasjon for tapt billettinntekt og/eller deltakeravgift dersom arrangementet har blitt avlyst eller stengt.

Med «netto tap» menes differansen mellom arrangementets budsjetterte billettinntekt eller deltakeravgift og arrangementets faktiske billettinntekt eller deltakeravgift.

Dersom arrangøren for eksempel hadde budsjettert å selge billetter for 200.000 kroner til arrangementet, men kun hadde solgt billetter for 100.000 kroner da arrangementet måtte avlyses, vil arrangøren kunne få inntil 100.000 kroner (differansen) kompensert.

Merk at summen kan bli avkortet. Se nærmere forklaring av avkortningsreglene i punktet “Hvor mye kompensasjon kan jeg maksimalt motta etter forskriften?”.

Dersom tapet av billettinntekter eller deltageravgifter kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke bortfallet av billettinntektene eller deltageravgiftene dekkes av ordningen.

Det samme gjelder dersom de bortfalte billettinntektene eller deltageravgiftene har blitt dekket av en annen offentlig tilskuddsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av billettinntektene eller deltageravgiftene som kunne vært unngått tapt, jf. forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne begrenset tapet, har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Hva menes med merutgifter for avlyste eller stengte arrangementer?

Merutgifter kan søkes kompensert for utsatte arrangement i tillegg til arrangement som er avlyst eller stengt.

For arrangement som er avlyst eller stengt er «merutgifter» utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysningen eller stengingen. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til refusjon av billetter som arrangøren var avtalerettslig forpliktet til å refundere. Utgifter som ville ha påløpt dersom arrangementet hadde blitt avholdt som planlagt, dekkes ikke. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester o.l. ikke kan regnes som en merutgiftfor arrangement som er avlyst eller stengt.

Bortfalte inntekter som følge av at arrangementet ikke gjennomføres som planlagt, for eksempel reklameinntekter og kiosksalg regnes ikke som merutgifter.

Dersom merutgiftene kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke merutgiftene dekkes av ordningen. Det samme gjelder dersom merutgiftene har blitt dekket av en annen offentlig kompensasjonsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av merutgiftene som kunne vært unngått, jf. forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne forhindret merutgifter har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Hva menes med merutgifter for arrangementer som er utsatt?

Merutgifter kan søkes kompensert for utsatte arrangement i tillegg til arrangement som er avlyst eller stengt.

For arrangement som er utsatt anses utgifter som oppstår som en direkte følge av utsettelsen som «merutgifter». Dette gjelder for eksempel kostnader for å endre eller avbestille varer eller tjenester. I tillegg kan det for arrangement som utsettes kompenseres tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt. Dette kan for eksempel omfatte markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet. Det avgjørende kriteriet er om kostnaden vil oppstå på nytt når arrangementet gjennomføres ved en senere anledning. Hvis kostnadene oppstår på nytt når arrangementet gjennomføres ved en senere anledning, skal den anses som en merutgift. Varer og tjenester som er kjøpt inn og som kan brukes når arrangementet skal avholdes, kan ikke regnes som en merutgift. Dette omfatter blant annet funksjonærbekledning.

Bortfalte inntekter som følge av at arrangementet ikke gjennomføres som planlagt, for eksempel reklameinntekter og kiosksalg regnes ikke som merutgifter.

Dersom merutgiftene kunne vært unngått ved å gjøre gjeldende en annen rettighet, kan det ikke søkes om kompensasjon. Det vil si at dersom arrangøren har en forsikringsordning, avtaleklausul eller lignende som kan gjøres gjeldende (uavhengig av om den faktisk ble gjort gjeldende), så kan ikke merutgiftene dekkes av ordningen. Det samme gjelder dersom merutgiftene har blitt dekket av en annen offentlig kompensasjonsordning.

Arrangøren må sørge for at søknadssummen ikke omfatter den eventuelle andelen av merutgiftene som kunne vært unngått, jf.forrige avsnitt.

At arrangøren kunne ha tegnet en forsikringsordning eller tatt inn en avtaleklausul som kunne forhindret merutgifter har ikke betydning for retten til kompensasjon.

Om søknaden

Har dere spørsmål om selve søknadsprosessen, kan dere få svar på spørsmålet ditt her.

Hvordan søker jeg?

Før dere går inn i det elektroniske søknadsskjemaet må dere fylle ut dette regnearket.

Dere må fylle ut regnearket før dere skal søke for å komme frem til den samlede summen dere skal legge inn i selve søknadsskjemaet.

I regnearket skal dere fylle ut informasjon, budsjett- tall og regnskapstall for hvert enkelt arrangement. Regnearket vil så gi deg en samlet sum for arrangementet/arrangementene dere skal søke kompensasjon for.

Det er også viktig at dere lagrer regnearket og oppbevarer det som grunnlag for søknaden. Dere kan få spørsmål til søknaden eller ved en eventuell etterkontroll. Alle som får mer enn 9 millioner kroner i ordningen vil bli etterkontrollert.

Du kommer direkte til søknadsskjemaet ved å trykke her. Denne siden åpnes i en ny fane.

Hvilke av postene fra regnearket skal overføres til søknadsskjemaet?

I søknadsskjemaet skal dere legge inn summene fra regnearket. Dere skal føre over disse postene fra regnearket til det elektroniske søknadsskjemaet:

 • Post 1: Sum budsjettert billettinntekt.
 • Post 2: Sum faktisk billettinntekt.
 • Post 3: Sum budsjettert deltakeravgift.
 • Post 4: Sum faktisk deltakeravgift.
 • Post 5: Sum budsjettert totalinntekt.
 • Post 6: Sum budsjetterte totalkostnader.
 • Post 7: Sum faktisk totalinntekt.
 • Post 8: Sum faktiske totalkostnader.
 • Post 9: Sum kostnader dekket gjennom andre covid-19-tilskudd.
 • Post 10: Sum netto merutgifter.
Jeg får ikke til å redigere i regnearket i Excel. Hva skal jeg gjøre?

Du må trykke på "aktiver redigering" (det gule feltet) øverst i regnearket for å få skrive i det. Områder/celler som søker ikke skal fylle ut, er låst for redigering.

Hva skal jeg ha av informasjon når jeg starter å fylle ut søknadsskjemaet?

Du må ha regnearket du har fylt ut framfor deg, fordi tall derfra skal legges inn i søknadsskjemaet. Du må også ha klart organisasjonsnummer. Det kan du finne i Frivillighetsregisteret.

Kan jeg søke via mobil eller nettbrett?

Nei, søknadsskjemaet fungerer ikke på mobiltelefon eller nettbrett. Bruk PC.

Hvilke nettlesere kan jeg bruke når jeg skal søke?

Søknadsskjemaet fungerer ikke optimalt i enkelte nettlesere. Windows-brukere anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Edge. De som bruker Mac, kan bruke Safari eller Chrome.

Hva er ID-porten?

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID.

Du kan for eksempel bruke MinID eller bank-ID når du logger inn i søknadsskjemaet. Les mer om ID-porten her.

Jeg får ikke tilgang til søknadsskjemaet. Hva skal jeg gjøre?

Dette kan være fordi noen, spesielt store selskap, har strenge sikkerhetssperrer som gjør at tilgangen til sidene er sperret. Vi anbefaler at du prøver å åpne søknadsskjemaet når du er tilkoblet et annet nett.

Jeg får opp feilmelding inne i søknadsskjemaet. Hva skal jeg gjøre?

Når du har lagt inn organisasjonsnummer inne i det elektroniske søknadsskjemaet kan du få opp en feilmelding som sier: Internal error. Please notify the administrator. Take note of any unsaved data, and click here or press ESC to continue.

Da må du trykke “click here” eller “ESC-knappen”. Prøv så på nytt. Legg inn organisasjonsnummeret til feilmeldingen forsvinner. Ikke vær redd for å prøve mange ganger.

Kan jeg lukke søknadsskjemaet og fortsette på det senere?

Nei.

Lukker du nettleseren, vil det du har fylt ut i søknadsskjemaet forsvinne. Vi anbefaler derfor at du fyller ut hele søknadsskjemaet når du er i gang.

Hvorfor er søknadsskjemaet kun på nynorsk?

I en ekstraordinær situasjon som dette, er søknadsskjemaet rigget opp i rekordfart. For at dette skulle være på plass så fort som mulig, er det kun laget ett søknadsskjema.

Får jeg bekreftelse på at jeg har søkt?

Ja, du får en e-postbekreftelse når søknaden er sendt inn.

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager feil i søknaden etter at jeg har sendt den inn?

Det er lagt opp til en rask saksbehandling og utbetaling. Ta kontakt på postmottak@lottstift.no snarest. Merk e-posten med organisasjonsnummer.

Hva kan bli kontrollert?

Informasjon i alle søknader kan bli kontrollert i etterkant. Alle arrangører som får en kompensasjon på 9 millioner kroner eller mer skal uansett kontrolleres.

Det skal også gjennomføres etterhåndskontroll av øvrige arrangører som mottar kompensasjon basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

I etterhåndskontrollen vil Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne be om detaljerte opplysninger i henhold til kravene i forskriften. Lotteri- og stiftelsestilsynet kan kreve utbetalte midler tilbakebetalt.

Kan jeg få krav om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon?

Ja. Dersom du har oppgitt uriktige opplysninger som medfører at du har fått for høy kompensasjon, vil det ved kontroll bli stilt krav om tilbakebetaling. Du kan også få redusert kompensasjonen din etter gjennomført kontroll dersom du har krevd kompensasjon som overstiger resultatet man normalt har på lignende arrangementet, med mindre du kan dokumentere en saklig grunn for dette.

Når vil pengene bli utbetalt?

Det er det for tidlig å svare på.

Er ordningen utvidet når restriksjonene for mange arrangementer nå varer til 15. juni?

Nei, denne ordningen gjelder arrangementer som var planlagt arrangerte i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Trinn 1: Veiledning til utfylling av regnearket

Regnearket legger grunnlaget for tallene du skal legge inn i søknaden.

Øverst i regnearket legger dere inn arrangørens organisasjonsnummer og navn.
Husk å lagre dette skjemaet ved en eventuell etterkontroll.

Du skal skrive inn tall og informasjon i de hvite feltene under "Spesifikasjon av arrangement som inngår i søknaden".

Har dere flere arrangementer som har blitt avlyst eller utsatt, kan dere legge til flere arrangementer i lista.

Skjemaexcel

Forklaring til utfylling av regnearket:

 1. Type
  Velg arrangementstype fra nedtrekkslista: kultur, idrett eller frivillig.
 2. Navn på arrangement
 3. Sted i Norge
  For at dere skal kunne søke om kompensasjon, må det planlagte arrangementsstedet være i Norge. Skriv hvor i Norge arrangementet ifølge planen skulle finne sted.
 4. Planlagt arrangert
  Legg inn dato for når arrangementet etter planen skulle finne sted: fra og med startdato til og med sluttdato. Dersom arrangementet skulle vare i én dag, skriver dere samme dato i begge feltene.
 5. Status
  Velg fra nedtrekkslista om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 6. Dato arrangementet ble bestemt avlyst, stengt eller utsatt
  Her legger dere inn datoen det ble bestemt at arrangementet skulle avlyses, stenges eller utsettes. Dere må være forberedt på å kunne dokumentere at myndighetene har gitt pålegg eller råd om avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementet, samt hvilken dato arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 7. Budsjettert billettinntekt
  Legg inn billettinntekten dere hadde budsjettert med for arrangementet.
 8. Faktisk billettinntekt
  Legg inn faktisk billettinntekt. Summen skal også omfatte den delen av den tapte billettinntekten dere har fått dekket eller kan få dekket gjennom andre retter, for eksempel forsikringsordninger, avtaleklausul eller lignende.
 9. Budsjettert deltakeravgift
  Legg inn den samlede deltakeravgiften dere hadde budsjettert med for arrangementet, f.eks. påmeldingsavgift.
 10. Faktisk deltakeravgift
  Legg inn faktisk deltakeravgift. Summen skal også omfatte den delen av den tapte deltakeravgiften dere har fått dekket eller kan få dekket gjennom andre retter, for eksempel forsikringsordninger, avtaleklausul eller lignende.
 11. Budsjettert totalinntekt
  Legg inn den totale inntekten dere hadde budsjettert med for arrangementet, inkludert budsjettert billettinntekt og deltakeravgift.
 12. Budsjettert totalkostnad
  Legg inn de samlede kostnadene dere hadde budsjettert med for arrangementet.
 13. Faktisk totalinntekt
  Legg inn den faktiske inntekten dere står igjen med, inkludert faktisk billettinntekt og faktisk deltakeravgift.
 14. Faktiske totalkostnader
  Legg inn de faktiske totalkostnadene dere har hatt med arrangementet.
 15. Kostnader dekket gjennom andre covid-19-tilskudd:
  Legg inn kostnader som blir kompensert gjennom andre tilskuddsordninger knyttet til korona-pandemien. De skal holdes utenfor denne ordningen.
 16. Merutgifter
  Legg inn merutgifter som oppstår som følge av at arrangementet er avlyst, stengt eller utsatt. Merutgifter som er eller kan blir dekket gjennom forsikringsordning, avtaleklausul, annen offentlig kompensasjon eller lignende, gis det ikke kompensasjon for i denne ordningen. Disse merutgiftene skal derfor ikke legges inn i dette skjemaet.

Trinn 2: Fyll ut søknadsskjemaet

Skjema1

Logg inn i søknadsskjemaet via ID-porten.

Det første søker må gjøre etter innlogging, er å fylle ut informasjon om laget.

Tast inn organisasjonsnummeret (det kan du finne hos Brønnøysundregistrene)

Dersom organisasjonen er registrert i Frivilligregisteret, vil søknaden blir sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet for saksbehandling. Dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivilligregisteret, sendes søknaden til Norsk kulturråd for saksbehandling. Denne informasjonen dukker opp når du skriver inn organisasjonsnummeret.

Fyll deretter inn kontaktinformasjon og kontonummer, og avslutt med å bekrefte vilkårene for å søke.

Skjamenettsoknad

Når søknadsskjemaet skal fylles ut, er det de samme tallene fra regnearket som skal inn i søknadsskjemaet.

Post 1 under boksen "beregning av søknadsbeløp du skal overføre til det elektroniske søknadsskjemaet" i regnearket, skal inn under post 1 i søknadsskjemaet.

Gjør det samme med de resterende postene.

Det er kun de feltene som er hvite i søknadsskjemaet det kan skrives tall i.

Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt, bekreft av informasjonen som er oppgitt er korrekt.

Velg deretter "send søknad".

Tidspunkt for når svar på søknaden vil foreligge, er det dessverre ikke opplyst om pr. dags dato.

Til Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider om krisepakken

Står du fast? Ring oss i Innlandet musikkråd på 400 36 425.