Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd kommer i tillegg til opplæringstilskudd, og skal dekke ekstra kostnader knyttet til kursdeltagere som trenger særskilt hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne delta.

Veiledning - hvem kan få tilretteleggingstilskudd?

Grunnlaget for tilrettelegging

I følge forskriftene (F-16-10) skal behovet for særskilt tilrettelegging av undervisningen beskrives. Det skal tas utgangspunkt i deltakernes behov, f. eks. behovet for tilpasning av studieplan og læremateriell (pedagogiske behov) og/eller ytre rammer (praktisk og fysisk tilrettelegging). Tilpasningene skal begrunnes.

Kostnader ved tilrettelegging

Tilskuddet gis i tillegg til opplæringstilskuddet. Når kurset registreres i tilskuddsportalen, skal det samtidig søkes om dekning av ekstra kostnader ved kurset som følge av tilretteleggingen.

Slike kostnader kan være utgifter til pedagogisk tilrettelegging (f. eks. ekstra lærer, tilpasset studieplan/progresjon, tilrettelagt materiell og repertoar, egnet teknisk utstyr) og/eller utgifter til praktisk tilrettelegging (f. eks. transport, kurslokaler/husleie, tolk, lønn til ekstra kursassistenter, oppfølging og motivering på telefon/SMS/e-post mellom de faste kurskveldene) og lignende.

Kopi av bilag for de godkjente tilretteleggingskostnadene skal lastes opp som vedlegg til kurset i tilskuddsportalen når det skal rapporteres for tilskuddet . Med bilag menes kvittering og bankbilag som viser tydelig hva som er betalt, hvem som har betalt – og til hvem beløpet er betalt.

Generelt om tilretteleggingstilskudd

Tilskuddet skal dekke ekstra kostnader knyttet til kurset for deltakere som trenger særskilt hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne delta.
Tilskuddet er hjemlet i Lov om voksenopplæring § 6. Modell for statstilskudd til studieforbund:

Studieforbund som er godkjent etter § 5 i loven kan få statstilskudd. Statstilskuddet består av følgende komponenter:
a) Grunntilskudd
b) Opplæringstilskudd
c) Tilretteleggingstilskudd

Kun kurs som fyller kravene til opplæringstilskudd kan få tilretteleggingstilskudd:

I Musikkens studieforbund er kravet at kurset har minimum tre deltakere som har deltatt minst 75% av kurstimene i et kurs som går over minimum 4 timer. Kurset skal følge forhåndsgodkjent studieplan og være kunngjort åpent før kursstart. For at kurset skal kunne søke tilretteleggingstilskudd må minimum én av de godkjente deltakerne i kurset ha behov for særskilt hjelp og/eller tilrettelegging.

På kurs der det gis tilretteleggingstilskudd, og som er planlagt gjennomført med tre eller flere deltakere, kan det gis dispensasjon fra kravet om at minste deltakertall. Søk Innlandet musikkråd så snart arrangør ser at antall fullførende deltakere kan bli lavere enn 3. Søknader om dispensasjon behandles og avgjøres administrativt i Musikkens studieforbund sentralt.

Søk tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd kommer i tillegg til opplæringstilskudd, og skal dekke ekstra kostnader knyttet til kurset for deltagere som trenger særskilt hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne delta.

Bruk skjemaet under for å søke om tilretteleggingstilskudd.

Angi aktuelt semester