Kulturrådet: Andre musikktiltak – prosjektstøtte

Formålet er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Ordningen gir støtte til tiltak som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikk, og som bidrar til utvikling i musikklivet. Aktuelle prosjekter kan være kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge.

Særlig relevante er prosjekter som innbefatter:
• Kulturelt mangfold
• Barn og unge
• Tverrkunstnerisk uttrykk

Faglitteratur og edisjon av noter/partiturer
Det gis tilskudd til kostnader ved utgivelse av faglitteratur av allmenn interesse. Manus må være trykkeklart og legges ved søknaden. Det gis også tilskudd til restaurering og edisjon av notebasert musikk som dermed gjøres tilgjengelig for framføring og formidling i Norge og utlandet. Søker bør opplyse om prosjektet faller inn under Norsk musikkarv, som er den nasjonale satsingen for bevaring og formidling av musikk etter norske komponister.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?
Det kan ikke søkes tilskudd til:
• Manusutvikling og produksjon av undervisningsmateriell
• Innkjøp av utstyr
• Klasseturer og studiereiser i inn- og utland
• Student- og utdanningstiltak
• Opplæringstiltak, kurs og lignende
• Etablering og drift av plateselskap, studio og andre bransjeselskap
• Utgifter til trykking av bøker som allerede er utgitt
• Prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Det gis normalt ikke tilskudd til filmproduksjon.

Les mer