Nyheter  Tirsdag 3. september 2019

Før valget: Partipolitikk og frivillighet

Hva mener partiene om kulturpolitikk og frivillighet i Møre og Romsdal? Vi har sakset fra partiprogrammene og laget et sammendrag basert på alle partier sitt valgprogram.

Høyre

Høyre mener at et bredt kulturtilbud er viktig for å skape bolyst og for å gjøre regionen mer attraktiv. Kulturell forståelse og utfoldelse fremmer inkludering og bidrar til trygghet mellom mennesker på tvers av alder, kjønn, sosial status, kulturer og legning. Frivillig innsats har en egenverdi langt utover det det offentlige kan tilby, og bidrar til et rikere lokalsamfunn og har stor betydning for hvert enkelt menneske.

Møre og Romsdal Høyre vil:

 • Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner
 • Satse på utvikling av samarbeid mellom kultur, næringsvirksomhet og turisme
 • Gi støtte til et variert utvalg av kulturarrangement i alle deler av fylket
 • Støtte utvikling av uformelle lavterskel møteplasser
 • Støtte tiltak som fremmer alders- og demensvennlige samfunn
 • Fortsette å støtte de store kulturarrangementene i fylket
 • Sørge for gjennomføring av museumsreformen i Møre og Romsdal
 • Støtte bygging av regionmagasin og formidlingsbygg for Nordmøre
 • Videreutvikle skolesekken og knytte det nærmere opp til våre kulturinstitusjoner
 • Tilby kulturtilbud til institusjoner og dagsenter for eldre i samarbeid med våre kulturinstitusjoner

Møre og Romsdal arbeiderparti

Møre og Romsdal har regionale kulturinstitusjoner og utøvende profesjonelle kunstnere av høy kvalitet. I tillegg ligger det et stort potensiale i å legge bedre til rette for frilansere og friteatergrupper innen eksempelvis scenekunst og dansekunst. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at flere kunstnere etablerer seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for planarbeid, rådgivning, forvaltning av lovverk om kulturminne, kulturtilskudd, spillemidler, statlige tilskuddsordninger, initiering og gjennomføring av ungdomstiltak som blant annet Ungdommens kulturmønstring (UKM), Møremusikerordningen, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak og drift av Kultursekken. I tillegg er flere statlige kulturtiltak vurdert overført til fylkeskommunene. Arbeiderpartiet mener at fylkeskommunen med sitt regionale blikk bør ta større ansvar for en helhetlig kunst- og kulturpolitikk til det beste for alle.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil:

• fortsette satsingen på og videreutvikle den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.
• vurdere innføring av Kultursekken for barnehagene.
• støtte frivilligheten og frivillige lag og organisasjoner som bidrar til aktivitet og utvikling på kunst- og kulturfeltet.
• tilby gratis leie i fylkeskommunale bygninger til frivillige lag og foreninger som organiserer unge.
• arbeide for at tildelingen av spillemidlene fra staten til kulturarenaer økes kraftig.
• støtte aktivt opp om det profesjonelle kunst- og kulturlivet, inkludert det rike festivaltilbudet rundt i fylket.
• sikre viktige kulturminner i fylket.
• bidra til realisering av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund.
• videreføre kunstnerstipendene.
• støtte opp om og videreutvikle fylkeskommunens vedtatte kunstpolitikk.
• legge til rette for at flere profesjonelle kunstnere etablerer seg i fylket.
• videreføre Kulturrabatt for ungdom.
• at fylkeskommunen skal fylle rollen som samfunnsutvikler og medspiller i utviklingen av kulturarenaer i kommunene, blant annet gjennom samlokalisering med fylkeskommunale tjenester som eksempelvis planene med kulturhavna på sørsida i Ålesund, hvor man planlegger nye lokaler for Ålesund Videregående

Møre og Romsdal Senterparti

Deltaking i kulturaktivitet gjev kvar enkelt opplevingar slik at ein utviklar seg som menneskeog samfunnsdeltakar. For Senterpartiet er det viktig å styrke og utvikle kulturtilbod der folkbur, uavhengig om det er i distrikta eller i byane.

Vi vil:

• Styrke biblioteka og musea som møteplassar og kulturformidlarar i lokalsamfunna
• Utvikle kulturskulane gjennom eit samarbeid med dei offentlege og profesjonelle kulturinstitusjonane
• Arbeide for oppstart av opera- og kulturhus med bibliotek, kulturskule og museum i Kristiansund
• Gje støtte til små lokale kulturbygg
• Oppretthalde kulturrabatt for ungdom
• Arbeide for betre økonomiske ordningar for ivaretaking av verna bygg
• Arbeide for at Staten må ta ein vesentleg del av kostnaden ved arkeologiske utgravingar
• Arbeide vidare med å utvikle kulturnæringar – særleg med utgangspunkt i den immaterielle kulturarven som matkultur, folkemusikk og folkedans
• Oppretthalde og utvikle bokbåten EPOS
• Arbeide for fleire stoppestader i fylket for kystpilegrimsleia
• Sikre ei balansert fordeling mellom store anlegg og nærmiljøanlegg og friluftstiltak i tildelinga av spelemidlar
• Arbeide for å få nasjonale kultur- og idrettsarrangement til Møre og Romsdal
• Styrke Jugendstilsenteret som nasjonal kulturhistorisk arena
• Bevisstgjere om og arbeide for å styrke Kristiansund som gjenreisingsbyen

Kristeleg Folkeparti

Kulturlivet i Møre og Romsdal består av profesjonelle og frivillige aktørar. Profesjonelle kunstnarar er viktige bidragsytarar i det lokale og regionale kulturlivet, og betre tilrettelegging for desse er sentralt for vidare utvikling av kulturtilbodet og kreative næringar. Kulturtilbod og kulturverksemder bidreg til utvikling av attraktive lokalsamfunn for næringsutvikling og einmangfaldig arbeidsmarknad, verdiskaping og busetting. I tillegg er kulturlivet svært viktig som arena for inkludering og meistring. Kristeleg

Kristeleg Folkeparti går inn for:

• å formidle kunstoppleving til barn og unge og stimulere til skapande aktivitet.
• å medverke til kulturkort for barn og ungdom.
• å arbeide for rusfrie arenaer, spesielt der barn og unge oppheld seg.
• å medverke til at helgefreden blir respektert.
• å støtte opp om organisasjonar som arbeider med førebyggjande helseteneste.
• å innføre ein kultur-app for Møre og Romsdal.
• at kultur- og operahuset i Kristiansund blir realisert som eit finansielt samarbeidsprosjekt mellom private og offentlege aktørar.

Kulturminne og kulturmiljø er viktig for å byggje identitet og skape attraktive lokalsamfunn. Kristeleg Folkeparti går inn for:

• å digitalisere og legge til rette for kulturhistorisk arkiv. «Dig-it».
• å utarbeide beredskapsplan for kartlegging og sikring av arkeologiske funn isnøfonner ved klimaendringar.
• Styrke musea til å bli moderne samfunnsutviklarar.

Møre og Romsdal Venstre

Venstre er opptatt av å sette frivillige lag og foreninger fri fra byråkrati og offentlig styring, slik at frivilligheten kan blomstre på egne premisser. Engasjement i frivillige lag og foreninger har stor betydning både for samfunnet og for menneskene som deltar.

Venstre vil:

✔prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene
✔avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner
✔skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner
✔gjøre fylkeskommunale lokaler tilgjengelige for frivillige organisasjoner
✔ta initiativ til samarbeid mellom det private, fylkeskommunen og frivilligheten

Kultur og idrett skal være viktige element i utviklingen av et attraktivt Møre og Romsdal med høy livskvalitet for innbyggerne. Et godt kultur- og idrettstilbud gir den enkelte en tilhørighet og en identitet. Venstre vil at kultur og idrett skal være til for å utfordre mennesker og gi de en mestringsfølelse. Alle i Møre og Romsdal skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet, og vi mener at kultur og idrett er det beste tiltaket for å sikre våre innbyggere en god mental helse og forebygge utenforskap. Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn.

Venstre vil:

✔styrke mangfoldet i idretts- og friluftsaktiviteter ved å støtte allsidige tiltak i nærmiljøet og uorganisert idrett
✔støtte bredden i idrettsarbeidet i kretser og klubber, samt turistforeningene og andre friluftsorganisasjoner
✔legge til rette for interkommunale anlegg
✔bidra til at det gjennomføres internasjonale idrettsarrangementer i Møre og Romsdal.
✔videreføre talentutvikling innenfor et bredt spekter av idretter gjennom det arbeidet som drives på toppidrettslinjene i de videregående skolene
✔at det skal være et prinsipp at beslutninger om idrett skal bestemmes så lokalt som mulig
✔innføre/styrke tilskuddsordning for at lokale organisasjoner og idrettslag skal vedlikeholde turstier
✔videreføre «Den kulturelle skolesekken»
✔utvikle Møre og Romsdal til en attraktiv region for produksjon av langfilm
✔støtte historiske spel
✔realisere opera, og kulturhuset i Kristiansund
✔styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker
✔styrke potten til nasjonale kulturminner
✔utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljøer
✔videreutvikle bibliotekene som arenaer for læring, debatt, opplevelse, og fantasi
✔jobbe for å digitalisere bøker skrevet av forfattere fra Møre og Romsdal
✔styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse
✔utvide og opplyse om ordningen med kulturelt klippekort for lavinntekts-familier
✔sørge for at informasjon om kulturarrangementer blir lettere tilgjengelig for folk flest
✔styrke kulturtilbudet av og for ungdom, som for eksempel Ungdommens Kulturmønstring
✔videreføre den kulturelle spaserstokken

Møre og Romsdal Fremskrittsparti

 • Ett godt frivillig kulturliv. Prioritere støtte til barn og unge sine aktiviteter.

Note: Etter mange forsøk og søk etter Møre og Romsdal FRP sitt handlingsprogram så var dette det vi fant. Kontakt oss gjerne hvis du mener det er mulig å finne mer.Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal

MDG ønsker et mangfoldig kulturliv i Møre og Romsdal, med sentrale kulturinstitusjoner som sikrer både kulturarv og utvikling av nyskapende kunst. Det må legges til rette for et rikt frivillig organisasjonsliv. Møre og Romsdal er et fylke med et rikt kulturliv og sterkt etablerte festivaler og kulturinstitusjoner. MDG vil jobbe for å fortsatt sikre stabil finansiering og videreutvikling av kulturlivet. Det må tilrettelegges bedre for de som ikke driver med idrett eller organisert kulturarbeid. Eksempler på dette er uavhengige musikkmiljøer, skatere og ekstremsportutøvere og e-sportsutøvere. Mennesker med funksjonshemming må få mulighet til å delta i kulturaktiviteter som alle andre, både som utøvere og publikum. Eldre må sikres tilgang til kulturlivet. Ordningen med den kulturelle spaserstokken må videreføres slik at gode kunst- og kulturprosjekt for eldre kan bli utviklet med et mangfold av sjangre og uttrykk. Idrett- og kulturarenaer må brukes aktivt for inkludering av flyktninger og innvandrere. MDG vil støtte kunst- og kultursenter som tilbyr rom for atelier, skrivestuer, musikkverksted,utstillinger, temasamlinger, konserter, foredrag og andre arrangementer som stimulerer kunst og kulturmiljøet.

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal vil:
● at fylkeskommunen i perioder kan tilby arbeidslokaler til forfattere, billedkunstnere og artister i prosjektfaser
● at gatekunstnere bør tilbys bruk av passende arealer i det offentlige rom
● ha stabile ordninger for museer og andre kulturinstitusjoner i fylket
● at bibliotekene styrkes som arenaer for lokal samfunnsdebatt
● støtte etablering av stiftelser for kunst- og kultursentre
● videreføre og styrke Bokbåten gjennom faste overføringer
● bevare spor etter samisk naturbruk og kultur på Nordmøre
● styrke kulturaktiviteter som fremmer mangfold
● støtte festivaler og arrangementer som arbeider for LHBT-rettigheter og skeiv kultur
● at viktige nasjonale og regionale kulturminner sikres for framtida
● sikre og videreutvikle tilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken

Sosialistisk Venstreparti Møre og Romsdal


• Støtte kommunane i å utvikle kulturskulane.
• At Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med eigne midlar for å styrke formidlingstilbodet gjennom den kulturelle skulesekken (DKS), og å sikre at alle uttrykk blir formidla i same omfang. Å sikre at alle skuleelevar i fylket får besøk av ei DKS-formidling kvart år.
• At kulturelle opplevingar skal vere tilgjengelege der folk bur. SV vil sikre finansieringa av bokbåten Epos.
• At løyvingane til musea blir styrka slik at dei kan fylle oppgåva si innan kulturformidling og kulturminnevern også i dei kommunane som ikkje har museum innanfor dei offentlege tilskotsordningane.
• Halde oppe biblioteka som viktige møteplassar og formidlingsarenaer i lokalsamfunna. Styrke biblioteka sitt samarbeid med universitets- og høgskulebibliotek slik at det vert lettare å ta utdanning i distrikta. Sikre at bibliotektenestene framleis skal vere gratis.
• At dei rike folkemusikktradisjonane i fylket vert tekne vare på gjennom aktivinnsamling og formidling
• Styrke arbeidet for vidareutvikling av verdsarven i Geirangerfjorden og Norsk Fjordsenter.
• Støtte kulturelle møteplassar som festspel og festivalar i alle delar av fylket.
• At Møre og Romsdal skal bli eit føregangsfylke innan kulturbaserte næringar.
• Støtte arbeidet Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda gjer, og arbeide for å utvikle tilsvarande aktivitet i heile fylket.
• Halde fram med det gode filmsamarbeidet på Vestlandet gjennom deltaking i Vestnorsk filmsenter.
• Tilby stipend til unge kunstnarar som vil etablere seg i fylket.
• Bruke lokale kunstnarar i samband med fylkeskommunale utsmykkingsoppdrag og arrangement.
•Ungdomens kulturmønstring må bli ført vidare med minst same omfang som no.
•Halde fram med kulturkort for ungdom, og heve aldersgrensa for kulturrabatt slik at og studentar kan gjere seg nytte av dette tilbodet
•Arbeide for at heile musikklivet har tilgang til gode tilpassa lokale til øving og konsertar.
•At det frodige amatørkulturlivet i fylket blir verdsett og støtta, m.a. gjennom tilskot, administrativ hjelp, nettverksbygging og opplæring.
•Sikre forsvarlege rammevilkår og tilrettelegging for det frivillige arbeidet.
•At det blir lagt til rette for at menneske med funksjonshemmingar kan delta i eit variert kulturtilbod.
•At kulturlivet vert nytta aktivt for å fremje toleranse og aksept for ulikskapar og at det vert lagt til rette for møteplassar for menneske frå ulike kulturar.
•Stimulere til samarbeid med kulturutdanningane ved Høgskulen i Volda, slik at dei kan spele ei enda meir aktiv rolle for kulturlivet i heile fylket, og sikre vidare drift av Seanse.
•Å sikre nynorsk som administrasjonsmål, og vere pådrivar for gode tilbod til nynorskelevar i skulen og gode kulturtilbod på nynorsk for alle.