Nyheter  Fredag 1. april 2022

Vellykket årsmøte for Møre og Romsdal musikkråd

Møre og Romsdal musikkråd avholdt sitt årsmøte 24.mars. Mange medlemsorganisasjoner var representert på møtet som denne gangen ble gjennomført digitalt via Zoom. Utover behandling av vanlige årsmøtesaker løftet årsmøtet viktigheten med arbeidet med musikklokaler og tettere samarbeid mellom musikkorganisasjonene.

Møre og Romsdal musikkråd er Norsk musikkråds regionale organisasjonsledd og representerer de fleste musikklagene i fylket. MRM er et felles talerør for musikklagene overfor regionale og nasjonale myndigheter og arbeider for best mulige forhold og rammevilkår for musikklagene og de musikkinteresserte i fylket, uansett sjanger.
Medlemmene inviteres annen hvert år til årsmøte for å behandle blant annet årsregnskap, styrets beretning og velge organisasjonens styre.

Styreleder Nils-Gunnar Solli ønsket velkommen og var sakfører under årsmøtet. Det stod 9 saker på saklista som på effektivt vis ble gjennomgått på litt i overkant av 1 time. Det var ingen saker som behøvde særskilt behandling og det var heller ingen innkommende saker som var meldt inn før fristen.

Under behandling av blant annet Strategi- og handlingsplan for kommende periode, så utviste flere deltagere under årsmøtet stort engasjement for saker som bedre lokal organisering (lokale musikkråd) og saker som omhandler akustikk og egnede lokaler for frivilligheten. Daglig leder orienterte derfor kort i mer detalj om hvordan det jobbes for å bidra til å tilrettelegge for bedre forhold for alle de som hver dag øver og formidler musikk.

Representasjonen i årsmøtet var fordelt slik:

  • 11 fra medlemsorganisasjonene
  • 5 fra styret
  • 1 fra valgkomite
  • 2 fra administrasjonen

Til sammen 17 stemmeberettige med delegater, styret og valgkomite. 5 styremedlemmer som ikke har stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 2 fra administrasjonen med kun talerett.

Det nye styre ble valgt inn slik:

Styret 2022/2023

Nils-Gunnar Solli (Gjenvalg) Styreleder NMF
Johild Kosberg Bredin (Gjenvalg) Styremedlem
Per Arthur Christensen Styremedlem (Ny) Styremedlem Norges Korforbund Nordmøre og Romsdal
Mads Visnes Styremedlem (Gjenvalg) Styremedlem Bandorg
Sølvi Kjærtun Alnes (Gjenvalgt) Styremedlem Ålesund Kulturråd

Varamedlemmer for styret

Kine Iselija Gyldenskog (Ny) 1. varamedlem Folkemusikklaget
Bjørn Grande (Ny) 2. varamedlem Giske musikkråd
Ragnhild Helseth (Gjenvalg) 3. varamedlem NASOL

Valgkomité

Stein Åge Sørli (Gjenvalgt) Medlem i valgkomite Kristiansund musikkråd