Nyheter  Onsdag 24. april 2024

Vellykket årsmøte og fagsamling om Møre og Romsdal kulturkrets

Møre og Romsdal musikkråd avholdt sitt årsmøte 13.april 2024. Mange medlemsorganisasjoner var representert på møtet som denne gangen ble gjennomført ved Scandic Alexandra i Molde. Utover behandling av vanlige årsmøtesaker, ble det også i forkant av årsmøtet avholdt fagsamling om prosjektet Møre og Romsdal kulturkrets.

Årsmøte

Møre og Romsdal musikkråd (MRm) er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbund sitt regionale organisasjonsledd og representerer det frivillige musikkliv i fylket. MRm er et felles talerør for musikkorganisasjonene overfor regionale og nasjonale myndigheter og arbeider for best mulig rammevilkår. Medlemmene inviteres annen hvert år til årsmøte for å behandle blant annet årsregnskap, styrets beretning og velge organisasjonens styre.

Før årsmøtet, startet dagen med eget fagsamling om prosjektet Møre og Romsdal kulturkrets. Mange organisasjoner var representert og det var entusiasme rundt prosjektet. Første del av fagsamlingen startet med en presentasjon av prosjektet i plenum, der styreleder Nils-Gunnar Solli informerte om status. Kulturdirektør, Heidi-Iren Wedlog Olsen i fylkeskommunen hadde videre innlegg om fylkeskommunen si rolle i prosjektet, og hvordan prosjektet er forankret fylkeskommunalt.

"Dere som er her i dag har derfor mulighet til å påvirke hvordan kulturfrivilligheten kan arbeide mer samlet, for å påvirke og utvikle den nasjonale og regionale kulturfrivillighetspolitikk." sa fylkeskulturdirektøren og kvitterte ut med å oppfordre forsamlingen til å benytte sjansen, søke muligheter og komme med gode råd i arbeidet videre med Møre og Romsdal kulturkrets.

Etter dette ble det lagt opp til gruppearbeid der deltagerne fikk i oppgave å reflektere over sentrale spørsmål ved dannelse av en kulturkrets.

Avslutningsvis var det kulturinnslag ved Endre Ruset og hans senior skrivegruppe, som leste egenproduserte tekster.

Årsmøte
Styreleder Nils-Gunnar Solli ønsket velkommen og var møteleder under årsmøtet.

Under behandling av blant annet Strategi- og handlingsplan for kommende periode, så var det godt engasjement. Flere deltagere understreket det viktige i bedre lokal organisering (lokale råd) og saker som omhandler akustikk og egnede lokaler for frivilligheten. Daglig leder orienterte kort om kommende prosjekter som berører tilrettelegging av mer egnede lokaler til musikkformål.

Under valgene ble Nils-Gunnar Solli gjenvalgt som styreleder og han avsluttet med å takke Årsmøtet for tilliten.

Det nye styret har nå slik sammensetning:

Styret 2024-2026

Nils-Gunnar Solli (Gjenvalgt)

Styreleder

Johild Kosberg Bredin (Gjenvalgt)

Styremedlem

Per Arthur Christensen Styremedlem (Gjenvalgt)

Styremedlem

Mads Visnes Styremedlem (Gjenvalgt)

Styremedlem

Sølvi Kjærtun Alnes (Gjenvalgt)

Styremedlem

Varamedlemmer for styret

Bjørn Grande (Gjenvalg)

1 varamedlem

Anita Gjørven (Ny)

2 varamedlem

Tom-Harald Meek (Ny)

3 varamedlem

Valgkomité

Berith Sophie Notøy (Ny)

Leder

Jon Henriksen (Ny)

Medlem

Mette Myrseth Oterhals (Ny)

Medlem

Elin Dyrkorn (Ny)

Varamedlem