Handlingsplan

1. ET MUSIKKFELLESSKAP FOR ALLE

- Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk.
- Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
- Være en drivkraft for å inkludere flere mennesker i organisert musikkaktivitet

2. EN SAMARBEIDSPARTNER FOR DET OFFENTLIGE
- Være den foretrukne samarbeidspartneren når det offentlige skal planlegge, bygge eller drifte nye kulturtilbud
- Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk

3. MUSIKKLIVET TRENGER GODE LOKALER
- Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
- Jobbe for at skolen som lokalt kulturhus har tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
- Jobbe for at lokaler som stilles til rådighet tilfredsstiller kravene i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet

4. MER KUNNSKAP OG HØYERE KOMPETANSE
-Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud
- Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring
- Dokumentere og synliggjøre musikklivets samfunnsbetydning og status gjennom rapporter og analysearbeid

5. EN LEVENDE OG LÆRENDE ORGANISASJON
- Styrke samarbeidet mellom organisasjonsleddene, samarbeidspartnere og de lokale musikkrådene
-Arbeide for etablering av lokale musikk- og kulturråd i alle kommunene

6. EN VIKTIG RESSURS FOR HELE MUSIKKLIVET

- Synliggjøre og styrke samspillet mellom det frivillige og profesjonelle musikklivet
- Være en drivkraft og koble initiativ på tvers av medlemsorganisasjonene
- Forvalte offentlige ordninger til medlemslag og medlemsorganisasjonene
- Arbeide for å spre relevant informasjon til musikklivet i fylket