Voksenopplæringsmidler - Frist 1. januar og 1. juli

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk.Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 8 timer og minst tre av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 100/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 40/t eksempelvis band uten lærer.

Slik går man frem:

  • Dere sender inn søknad via KursAdmin. Brukernavn og passord får dere tilsendt fra oss ved, hvis dere ikke har opprettet bruker. OBS: Ny portal lanseres i januar 2020. Man kan kunn rapportere kurs for høsten 2020 i gamle kursadmin.
  • Søknadsfrist: 1. januar for påfølgende vårsemester og 1. juli for påfølgende høstsemester
  • Innrapportering av øvinger og oppmøte gjøres gjennom KursAdmin. Du trenger frammøtelister og repertoarliste for å rapportere
  • Rapporteringsfrist: 1. juli for vårsemeseret og 10. januar for høstsemesteret
  • Musikkens studieforbund foretar endelig avregning og utbetaler tilskudd til det kontonummeret som er registrert på brukeren.

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner som dekker opplæringen i de forskjellige sjangrene. Opplæringen skal ha en varighet på minst 8 timer. Minst 3 deltakere skal ha fullført opplæringen, dvs. ha vært tilstede minst 3/4 av timene. Deltagerne må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret. Voksenopplæring gir rett til gratis lokaler (med noen forbehold), og dette kan være særlig viktig for voksenkorps som øver i skolelokaler. Dere finner mer informasjon om voksenopplæring på Musikkens Studieforbunds nettsider.

Satser for 2020: Det gis inntil 100 kroner per time med lærer, og inntil 40 kroner pr time uten lærer. Det gis normalt ikke tilskudd til mer enn 100 timer uten lærer pr semester pr arrangør.

Særlige bestemmelser under perioden med Covid 19:

  • Minimum 4 kurstimer – et kurs på (kun) 4 timer kan rapporteres
  • Kurs med lærer som i sin helhet har foregått elektronisk kan rapporteres, forutsatt at de har brukt studieplan som åpner for elektroniske timer
  • Minste deltagerantall er 3 personer. Men det kan søkes dispensasjon fra denne regelen for alle typer kurs ved å fylle ut skjemaet her: https://form.jotform.com/201631659616053. Skjemaet blir behandlet i sentraladministrasjonen, og vedtak om dispensasjon lastes opp av oss som vedlegg til kurset i KursAdmin.

som hjelp til dere som får spørsmål fra lag som lurer på rapporteringsrutiner etter eventuell nedstenginger i høst: https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/nedstenging-h%C3%B8st


Til Kursadmin

Lurer du på noe angående registrering av kursopplysninger? Musikkens studieforbund har laget 6 videoer som hjelper deg på vei.

Opplæringsvideoer for KursAdmin