Veileder - Inkluder flyktninger i musikkaktivitet

Denne veilederen inneholder nyttig informasjon til lag og foreninger som ønsker å inkludere flyktninger i sine musikk- og kulturaktivitet.

Kartlegg flyktningsituasjonen i ditt nærmiljø

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin oversikt over bosettingstall er et godt utgangspunkt for å anslå hvor mange flyktninger et arrangement kan være aktuelle for i din kommune. Oversikten finner du her: Bosettingstall | IMDi

Samarbeid med andre

Dersom dere går sammen flere frivillige lag om å lage arrangementer, for eksempel en introduksjons- eller kulturkveld, kan det bli lettere å få med kommunen som samarbeidspartner. Det er også enklere for flyktningene å forholde seg til de frivillige lagene sammen, enn hver for seg. Vi oppfordrer derfor til å gå sammen med andre lag slik at dere kan vise frem hva dere kan by på i fellesskap i lokalsamfunnet det gjelder.

Spør kommunen om de kan bidra med kontakt med flyktninger, stille et lokale tilgjengelig om det er nødvendig og bidra med synlighet til arrangementet for lokalmiljøet ellers.

Dersom kommunen din har et lokalt musikk- eller kulturråd kan disse involveres som samarbeidspartner. De har bred oversikt over aktørene i kommunen, og kan bistå som et bindeledd mellom kulturfrivilligheten i kommunen.

Se også "Hvordan komme i kontakt med flyktninger" under for aktuelle samarbeidspartnere.

Hvordan komme i kontakt med flyktninger

Kommunen.
Flyktningtjenesten i kommunen kan være et godt utgangspunkt for å komme i kontakt med interesserte flyktninger.

Frivilligsentraler
Dere kan også komme i kontakt med flyktninger gjennom lokale frivilligsentraler: Norges Frivilligsentraler

Humanitære organisasjoner
Organisasjoner som jobber med flyktninger:

Akuttmottak.
På mottakene skal det være en ansatt med ansvar for å koordinere det frivillige tilbudet. En oversikt over akuttinnkvartering finner dere her:

Søk støtte

Undersøk om dere kan få økonomisk støtte til arrangementet eller aktiviteten. Eksempler på kostnader det kan være aktuelt å søke om midler til kan være tolk, transport til og fra arrangement, ekstra tid til instruktør og informasjons- og motivasjonsarbeid. Husk å lese retningslinjene for ordningene godt og ta kontakt dersom dere har spørsmål.

På denne siden finner du tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på: tilskudd.no.

Dere finner en oversikt over flere aktuelle tilskuddsordninger på musikk.no/inkludering.

Eksempler på aktiviteter / arrangementer

Felles introduksjonskveld

En fin måte å synliggjøre og vise bredden i det lokale frivillige kulturlivet er å invitere flyktninger til en introduksjonskveld, hvor forskjellige lokale foreninger og lag kan vise seg frem. Gå gjerne sammen med andre kulturforeninger, musikklag, kommunen og den lokale frivillighetssentralen.

En introduksjonskveld er også en fin arena for å komme i kontakt med og invitere dem som allerede er interessert i aktiviteten, og som for eksempel sang, danset eller spilte i hjemlandet.

Introduksjonsarrangementer er også en ypperlig anledning til å fortelle om det frivillige musikk- og kulturlivet og den sentrale rollen som organiserte fritidsaktiviteter har i det norske samfunnet. Forklar at kultur- og fritidsaktiviteter er en viktig del av hverdagen i Norge og at deltakelse i fritidsaktiviteter derfor kan være en snarvei for å bli inkludert i lokalsamfunnet. Bruk gjerne informasjonsbrosjyren Bli med!, som beskriver musikkfrivilligheten. Brosjyren finnes på norsk, engelsk og ukrainsk.

Kulturkveld /allsangkveld

For å styrke felleskapet mellom flyktningene og den øvrige befolkningen kan det å dele felles fremføringer, lage og produsere noe sammen eller dele andre felles opplevelser være viktige tiltak. Et slikt arrangement kan for eksempel være en lokal minikonsert, kultur- / allsangkveld eller liknende med enkel servering og tid til prat og hyggelig samvær.

Det å treffes lokalt, med så lav terskel som mulig og gjerne på tvers av musikksjangre, har vi gode erfaringer med allerede. Akershus musikkråd har laget en veileder med gode tips for gjennomføring av kulturkvelder med ukrainske flyktninger: Veileder for ukrainsk/norsk kulturkveld – Akershus musikkråd.

Aktivitet på mottak

Dere kan tilby aktiviteter for personer i asylmottak, og bidra til at de får en litt mer meningsfull hverdag.

Ta kontakt med det lokale mottaket for å få nærmere informasjon om dem som bor på mottaket (barn, ungdom, voksne) og om hvilke aktiviteter som kan være mest aktuelle. Involver gjerne både de mottaksansatte og beboerne i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten.

Adresser til asylmottak finner dere her: Asylmottak: Adresser til asylmottakene - UDI.

Inkludering i eksisterende aktivitet

Når dere informerer om laget/foreningen er det lurt være så konkret som mulig, for eksempel om når og hvor ofte dere øver, om det er for barn/ungdom/voksne, krav til ferdigheter, foreldredeltakelse, dugnader, konserter, turer og seminarer.

Dersom dere er mange i laget, kan en mulighet være å invitere til et møte med en noen få fra gruppen først. Her kan dere fortelle mer om hvordan dere driver, før de nye deltakerne møter hele gruppen.

Er det kostnader knyttet til å delta i deres lag og som kan hindre deltakelse (kontingent, seminarer, turer, kurs, osv.)? Undersøk om kommunen har en kontingentkasse, eller liknende, som kan bidra til å dekke kontingent eller andre kostnader. Les mer her: Dekning av medlemsutgifter (bufdir.no).

Kontaktinformasjon

Norsk musikkråd
inkludering@musikk.no
22 00 56 00