Nyheter  Torsdag 4. mars 2021

Innendørs musikkøvelser for voksne

Musikkøvelser kan gjennomføres når smittevernregler overholdes og lokale forhold tillater det.

Det har siden 4. januar vært en nasjonal anbefaling som fraråder innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Norsk musikkråd har i lang tid anmodet om at denne byttes ut med mer regionalt tilpassede anbefalinger. En mer tilpasset anbefaling vil i større grad spille på lag med den faktiske smittesituasjonen.

Ved inngang til mars er det kun tre fylker som har en R-verdi over én (Oslo, Viken og Agder), og også her er det store forskjeller mellom kommunene.

Vårt råd til lokale musikklag har vært å avklare med lokal smittevernmyndighet om det er mulighet for å gjennomføre innendørs musikkøvelser. Flere kommuner har gitt samtykke til dette, mens andre har kun forholdt seg til den nasjonale anbefalingen. Andre har igjen oppfattet det som at de ikke har mulighet til å gi unntak fra en nasjonal anbefaling, uavhengig av deres lokale situasjon.

Det er foreløpig ingen utsikter til at det kommer noen endring i den nasjonale anbefalingen, men helsemyndighetene har til vurdering om det skal gjøres endringer for innendørs breddeidrett for voksne. Det er uvisst når dette eventuelt vil skje.

Ikke anbefalt, men ikke ulovlig

En anbefaling er ikke lovpålagt, og det er ikke et krav om å innhente tillatelse til musikkøvelser. Enhver må forholde seg til lov, men enhver må selv vurdere hvorvidt en velger å følge en anbefaling.

Det bekreftes også i Kulturdepartements brev med svar på Norsk musikkråds spørsmål om innendørs fritidsaktivitet:

"Norsk musikkråds henvendelse til Kulturdepartementet er sendt videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, slik at innspillet kan inngå i det løpende arbeidet med kommunikasjon og vurdering av behov for justeringer i anbefalinger og regulering.

Som dere selv trekker frem er det ikke lett å kommunisere tydelig rundt regler og anbefalinger. Kulturdepartementet kan ikke gi unntak fra bestemmelsene gitt i Covid-19-forskriften.

Kulturdepartementet ønsker også å være tydelig på at den nasjonale anbefalingen for voksne per i dag er å redusere aktivitet og møtepunkter. Det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs.

Det er likevel ikke ulovlig å ikke følge en anbefaling. I tilfeller der en organisasjon vurdere å avholde for eksempel en musikkøvelse, må den enkelte organisasjon selv foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig og ønskelig å gjennomføre, gitt den generelle overordnede anbefalingen om å ikke gjøre det. Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt ivareta avstandskrav og øvrige krav til smittevern. I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder."

Norsk musikkråd oppfordrer fortsatt til å snakke med lokal smittevernmyndighet før det gjennomføres innendørs musikkøvelser for voksne. Mange musikklag benytter lokaler som er i kommunalt eie til å øve, og det kan være vanskelig å få tilgang til disse uten kommunelegens samtykke. Dersom kommunen ikke kan, eller ønsker, å gjennomføre en vurdering, må dette vurderes av hvert enkelt musikklag.

Les mer om forskjellen mellom regel og anbefaling