Nyheter  Mandag 6. april 2020

Regler (forskrift) ved bruk av hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor kan kreve at det foreligger særskilt skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Reglene for hjemmekontor er nedfelt i forskrift. I denne nettsaken gir vi en kort innføring i hva som gjelder.

Forslag til ny hjemmekontorforskrift ute på høring

Gjeldende forskrift er fra 2002. Under pandemien har hjemmekontor for mange vært hovedregelen. Forskriftens bestemmelser har vist seg å være dårlig tilpasset dagens situasjon og den digitaliserte hverdagen. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift.

Skriftlig avtale om hjemmekontor

Det ikke alle er klar over er at dersom hjemmekontor blir brukt som mer enn en kortvarig og tilfeldig ordning, kreves det at bruken fastsettes i en egen skriftlig avtale i tillegg til arbeidsavtalen. Dette følger av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 2002 § 1. Forskriften gir enkelte presiseringer og unntak fra arbeidsmiljøloven.

Det skilles mellom de tilfellene der hjemmekontor benyttes som en fast ordning, og der hjemmekontor anses som en del av en fleksibel arbeidstidsordning. Dette innebærer at unntaksvis jobbing hjemmefra er unntatt fra forskriften. Hvis det dreier seg om faste dager med hjemmekontor, er ordningen omfattet av forskriften.

Dagens situasjon, hvor myndighetene anbefaler hjemmekontor for de som har mulighet til det, er å anse som unntak fra forskriften.

Innhold i avtale om hjemmekontor

I et arbeidsforhold med etablert hjemmekontor kan det fort oppstå uklarheter om hvordan ordningen skal praktiseres. En skriftlig avtale vil skape klarhet og forutsigbarhet for begge parter.

I forskriften § 2 er det oppstilt krav til hva som skal inngå i den skriftlige avtalen om hjemmekontor. Avtalen må minst inneholde opplysninger om:

  • Omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, bestemmelser om arbeidstakers tilgjengelighet, varighet på avtalen, opplysninger om endrings- og oppsigelsesadgang av avtalen, eventuell prøvetid for ordningen, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr,
  • samt eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Arbeidsmiljø og HMS på hjemmekontoret

Arbeidsgiver har HMS-ansvar også på hjemmekontoret, men hvordan kan arbeidsgiver sikre seg at forholdene på hjemmekontoret er tilfredsstillende? Det fremgår av forskriften § 3 at arbeidsmiljøet skal ivaretas av arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Internkontrollen som gjelder helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder også for arbeid som utføres i arbeidstakerens private hjem. Det anbefales at arbeidsgiver innhenter skriftlig erklæring fra arbeidstakeren om at forholdene er forsvarlige. En slik erklæring er tilfredsstillende for at HMS-reglene er ivaretatt. Det er viktig å merke seg at når hjemmekontor benyttes, har verken arbeidsgiver eller verneombud tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale jf. forskriften § 3 fjerde ledd.

Det er viktig at arbeidsgiver gjør tiltak for å motvirke isolasjon, som gjennom nettmøter og faste treffpunkter.

Arbeidstid ved avtale om hjemmekontor

Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven om arbeidstid gjelder ikke for arbeid som omfattes av forskriften. Alminnelig arbeidstid er fastsatt til 40 timer i uken jf. forskriften § 6. Hvis det blir pålagt arbeid utover dette, er dette overtid. Arbeidstiden, inklusive overtid, skal ikke overstige 48 timer i uken i gjennomsnitt over en periode på fire måneder. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for hjemmearbeid etter forskriften er bla : § 10-4 om alminnelig arbeidstid, § 10-5 om gjennomsnittsberegning og § 10-6 om lengden av overtid.

Fradrag på skatten

Dersom du benytter deg av hjemmekontor, kan du ha krav på fradrag på skatten. Fradrag gis dersom man benytter en del av boligen utelukkende til hjemmekontor. Vilkåret er at det dreier seg om et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes til inntektserverv.

Les mer om hjemmekontor her:

https://www.arbeidstilsynet.no...

Ta gjerne kontakt med oss på epost til nmr@musikk.no dersom du har spørsmål.

Temaside om koronaviruset