Nyheter  Fredag 13. mars 2020

Kartlegger konsekvensene av koronautbruddet

Norsk musikkråd har tatt initiativ til gjennomføringen av en spørreundersøkelse der målet er å kartlegge konsekvensene av koronautbruddet for hele det frivillige musikklivet.

Utbruddet av koronavirus har store konsekvenser for samfunnet, og vil prege musikk- og kulturlivet i lang tid fremover. I første omgang handler det om å ta vare på medlemmer og ansatte, med både de praktiske og formelle forhold, men også det rent mellommenneskelige. Det er på det rene at situasjonen allerede i dag vil gi betydelige økonomiske konsekvenser for det frivillige musikklivet.

Synliggjøre konsekvensene

- En ting er å se på hva dette har å si for organisasjonene, men vi må også huske på de mange musikerne, dirigentene og instruktørene som våre organisasjoner benytter seg av. Mange av dem er frilansere som ofte ikke vil ha noe økonomisk sikkerhetsnett i en situasjon som denne, fastlår generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd. - Regjeringen har varslet at de vil se på økonomiske tiltak som kan iverksettes. Som paraplyorganisasjon er det vår rolle å kunne synliggjøre hvilke konsekvenser som medlemsorganisasjonene våre vil møte, og hvilke tiltak som er nødvendig.

Spørreundersøkelse
Norsk musikkråd ønsker i samarbeid med medlemsorganisasjonene å kartlegge hvilke behov våre organisasjoner har for skadedempende tiltak som følge av utsatte og avlyste arrangementer. Alt fra den enkelte øvelse som må avlyses til større stevner, kurs og årsmøter der det er kostnader en ikke kommer ut av. For å kunne formidle organisasjonenes behov på en best mulig måte inviterer vi sentralleddene og deres regionledd og lokale lag, i form av korps, kor, orkestre, band osv. til å delta i en spørreundersøkelse. Opplysningene vil danne grunnlag for å kunne gi opplysninger om økonomiske konsekvenser og nødvendige tiltak for det frivillige musikklivet.
- Selv om det kan være vanskelig å forutse alle konsekvenser på det nåværende tidspunkt, er det viktig for oss å kunne formidle hvilke umiddelbare konsekvenser som organisasjonene møter, sier Dæhli, som forteller at undersøkelsen nå er sendt sentralleddene i medlemsorganisasjonene.

Kort svarfrist
- Spørsmålene gjelder for perioden 12. mars til 30. juni. Ved behov er det aktuelt å følge opp med en ny undersøkelse etter påske. Vi vet at organisasjonene har det travelt nå, men vi håper at det er mulig å bidra likevel, og sentralleddene har mulighet til å besvare skjemaet innen onsdag 18. mars kl 12. I tillegg til sentralleddenes svar, er det slik at jo flere lokallag, korps, kor, orkestre osv som svarer, jo sterkere vil kartleggingen stå seg. Det vil derfor være nødvendig å minne om undersøkelsen ved noen anledninger fremover, og oppfordre til at det sendes inn svar så snart som mulig, helst i løpet av kommende uke, avslutter generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli

Temaside om koronaviruset