Nyheter  Fredag 13. november 2020

Krisepakker, kompensasjons- og stimuleringsordninger

Høsten 2020 er det etablert to ordninger for lokale lag og arrangører. Norsk musikkråd foreslår at stimuleringsmidler i 2021 heller blir fordelt gjennom de ordinære tilskuddene gjennom Frifond, studieforbund og momskompensasjon.

Statsbudsjettet for 2021

7. oktober 2020 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. I Kulturbudsjettet for 2021 blir Musikkens studieforbund overført fra Kunnskapsdepartementet, sammen med de andre studieforbundene på kultursiden. Dessverre har flyttingen mellom departementene medført en reell nedgang på om lag 10 millioner. For Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner utgjør dette et rent tap på 3,3 millioner kroner.

Norsk musikkråd har i budsjetthøringen bedt om følgende:

  • Studieforbund godkjent av Kulturdepartementet kan fortsette sin vekst og utvikling ved å bevilge 12 millioner utover Kulturdepartementets forslag.
  • Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet sørger for at frivillige kulturorganisasjoner som fortsatt tilhører studieforbund under Kunnskapsdepartementet gis anledning til å vurdere sin organisasjonstilknytning uten hindringer og negative økonomiske konsekvenser.
  • At det med rammen som settes av til en stimuleringsordning for lag registrert i Frivillighetsregisteret, skal:
  • Grensen på 60 prosent statsstøtte for å kunne søke fjernes. Nedre beløpsgrense for å kunne motta stimuleringsmidler må fjernes.
  • Kulturdepartementet skal videre vurdere å bruke andre eksisterende ordninger til å fordele resten av stimuleringsmidlene på. En aktuell måte å gjøre dette på er at 1/3 av stimuleringsmidlene fordeles gjennom systemet for momskompensasjonsordningen.

Norsk musikkråd mottar sitt årlige driftstilskudd fra Kulturdepartementet. De siste årene er det prioritert å øke driftsmidler til musikkorganisasjonene fremfor en nødvendig styrking av sekretariatet. I 2018 ble Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund tatt opp om medlemmer, noe som resulterte i en økning på 68% av medlemsmassen. I tillegg har covid-19 krevd mye ekstra ressurser siden mars 2020 med arbeid og veiledning knyttet til smittevern på musikkøvelser. For å ivareta fordoblingen i medlemsmassen, nå ut til flerkulturelle utøvere og forsterke rollen som ressurssenter for medlemsorganisasjoner har Norsk musikkråd anmodet om en økning av driftstilskuddet på 9,5 millioner kr, utover KUDs forslag i budsjettforslaget.

Støtteordninger i forbindelse med covid-19 for 2021

Det er enda ikke klart hvilke støtteordninger som vil gjelde fra januar 2021. Fra regjeringen er det varslet at man går bort fra å kompensere og over til å stimulere. De siste signalene fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja, er at de i tillegg til å tilpasse kompensasjonsordningen ut året, foreslår at deler av bevilgningen til stimuleringsordningen i 2021 kan brukes til å gi kompensasjon.

Norsk musikkråd har anmodet KUD om mer treffsikre tiltak fremover, siden ordningene i 2020 bare delvis har vært relevant for de frivillige musikklagene. I 2021 vil det være et stort behov for ekstraordinære midler til både kompensasjon, stimulering og rekruttering. Norsk musikkråd har sammen med andre paraplyer i frivillig sektor bedt om at eksisterende ordninger i større grad benyttes, fremfor at det etableres nye.

For stimulering til aktivitet i 2021 har Norsk musikkråd, Kulturalliansen, Frivillighet Norge og VOFO bedt om følgende:

  • 1/6 fordeles via studieforbund
  • 1/6 fordeles via Frifond organisasjon, hvorav en mindre andel til aktivitetsfremmende tiltak i regi av sentralleddet.
  • 1/3 forvaltes som en søkbar ordning hos Lotteri- og stiftelsestilsynet for kompensasjon for bortfall av inntekter. Denne skal og omfatte påførte kostnader ved lokale smitteutbrudd mv.
Prop1s

Stimuleringsordninger i 2021

Det frivillige musikklivet er den største stenen i den kulturelle grunnmuren. Musikkrådets undersøkelser og prognosene fra våre organisasjoner viser at vi uten treffsikre tiltak vil oppleve et betydelig frafall av medlemmer og lag. I verste fall kan vi miste en generasjon unge utøvere. Både under og etter krisen vil det være behov for ekstraordinære midler til kompensasjon, stimulering og rekruttering.

De frivillige musikkorganisasjonene står for opplæringen av unge, fremtidige utøvere, selve grunnfjellet i musikksektoren. Talentene over hele landet må få mulighet til å utvikle seg. Det gjør de i all hovedsak gjennom lokalleddene i de nasjonale musikkorganisasjonene, og derfor må grasrota få gode nok vilkår til at de kan fortsette driften. Det de trenger nå, er en kraftig vitamininnsprøytning i form av frie midler som er målrettet til aktivitet i lokale lag.

Svært få frivillige lag i musikk-Norge har fått midler fra krisepakkene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter. Nesten 80 prosent av lagene i musikkfrivilligheten har ikke mottatt kompensasjon fra ordningene så langt i 2020. De av våre lag som har mottatt midler fra krisepakken til frivillighet og idrett, har fått en samlet kompensasjon i størrelsesorden 110 millioner. Dette er i beste fall 1/5 av de reelle tapene.

Når målet er å få mest mulig aktivitet i kulturlivet, må vi unngå å lage nye ordninger som gir enda flere skjemaer og søknadsrutiner til de frivillige. Norsk musikkråd foreslår sammen med flere andre paraplyorganisasjoner at stimuleringsmidler heller baseres på eksisterende ordninger, og som gjør det mulig å planlegge aktivitet i hele 2021. Kompensasjonsordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet bør videreføres i mindre skala, men forbedres.

Les mer:

Norsk musikkråds budsjettnotat til Familie- og kulturkomiteen Brev til Kulturdepartementet: Stimuleringsordning i 2021 Med håp om bedring: Funn fra kartlegging av lokale lag (okt 2020)

Høsten 2020 er det etablert to statlige ordninger som er aktuelle i forbindelse med covid-19 situasjonen for lagene i våre medlemsorganisasjoner:

Det er ikke mulig å motta tilskudd til det samme arrangementet fra begge ordningene.

Krisepakke 3 er en kompensasjonsordning og vil være den mest aktuelle ordningen for de fleste av medlemslagene til Norsk musikkråd. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Dette er en videreføring av krisepakke 1 og 2 som hadde søknadsfrist tidligere i år. Det er verdt å merke seg perioden det kan søkes støtte for. Det er nemlig hele perioden fra 12. mars til 31. desember. Grensen for å få kompensert tap av inntekter er fremdeles på 25.000 kroner. Nå når hele perioden kan medregnes, er det forhåpentligvis flere av de som ikke kom i betraktning tidligere som nå kan oppnå kompensasjon.

Stimuleringsordningen fra Kulturrådet går som planlagt til tross for de nye smittevernreglene som har kommet både lokalt og nasjonalt den siste tiden. Denne ordningen er en forlengelse av tidligere ordninger for de større, profesjonelle aktørene og gjelder for billetterte kulturarrangementer som er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til 31. desember. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet og det blir tatt hensyn til geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk og gjennomføringsevne. Det er verdt å merke seg følgende endring angående hvem som kan søke: Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende, som er en del av et tros- eller livssynssamfunn, kan også regnes som arrangører selv om de ikke har en selvstendig registrering i enhetsregisteret.

Kulturrådet skriver følgende om formålet med ordningen:

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Både Kulturrådet og Lotteri- og Stiftelesestilsynet har mye informasjon angående støtteordningene på sine nettsider.

Temaside om koronaviruset