Nyheter  Torsdag 21. januar 2021

Midlertidige regler som følge av koronaviruset

Vi hadde alle håpet på en annen start på 2021 enn en to ukers nedstenging av landet vårt med utsikter til ytterligere nedstengning og restriksjoner gjennom vinteren. Slik ble det dessverre ikke. Her får du en oversikt over relevante bestemmelser i forbindelse med sykefravær.

Hvor mange «syke-barn-dager» har arbeidstakerne rett på i 2021?

I 2021 er kvotene med syke-barn-dager doblet i forhold til det som gjelder til vanlig. Følgende gjelder:

  • 10 dager per kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
  • 15 dager per kalenderår ved omsorg for 3 barn eller flere
  • 20/30 dager per kalenderår dersom arbeidstaker er alene om omsorgen
  • 10 ekstra dager pr kalenderår hvis arbeidstaker har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Omsorgspenger 2021

Antall dager med omsorgspenger er doblet for året 2021. Det betyr at foreldre har dobbelt så mange dager som de ellers ville hatt etter folketrygdloven § 9-6.Følgende gjelder:

  • 1-2 barn = 20 dager per forelder
  • 3 barn eller flere = 30 dager per forelder
  • Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn = + 20 dager per barn per forelder

Der en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen dobles dagene over. Dette er som tidligere.

Utvidet rett for enkelte grupper når skoler og barnehager åpner - barn i risikogruppen

Når skoler og barnehager er åpne og foreldre har et tilbud hvor barna kan være mens de er på arbeid, kan man normalt ikke lengre bruke omsorgspenger hvis man holder barna hjemme fra åpne skoler og barnehager. Myndighetene og barnelegeforeningen mener da det skal være trygt å sende de aller fleste barn til slike tilbud, da åpningen forutsetter at smitteverntiltak er tilstrekkelige.

Muligheten for å benytte ordningen er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller at det er familiemedlemmer som det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen selv om skoler og barnehager er åpne.

Det kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn for at det skal kunne gis omsorgspenger. Arbeidsgiver må derfor be om at det fremlegges slik legeerklæring for at man skal være trygg på at det skal kunne gis refusjon fra NAV.

Hvor mange dager må arbeidsgiver dekke før man kan søke om refusjon i 2021?

Arbeidsgiver må dekke 10 dager med omsorgspenger før en kan fremme refusjonskrav overfor NAV fra dag 11 og utover. Fristen for å fremme refusjonskrav for fravær fra 1. januar 2021 og senere er tre måneder.

Hvilke fravær gir rett til omsorgspenger?

Hvis du er arbeidstaker kan du bruke de omsorgsdagene du har tilgjengelig også når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Reglene gjelder til og med 31. mars 2021.

Hvordan fremme krav om refusjon til NAV?

Refusjonskravet fremmes gjennom å sende inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen er allerede endret slik at refusjonskrav kan fremsettes fra fjerde dag.

Hvordan fungerer det med refusjon av koronarelatert sykefravær?

Der den ansatte er fraværende, og dette skyldes situasjonen omkring korona, vil arbeidsgiverperioden nå være redusert til tre dager. Arbeidsgiver kan ikke sende de ansatte direkte til NAV fra dag 4, men er pålagt å legge ut sykepengene innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager for deretter å søke refusjon fra NAV fra dag 4 til dag 16.