Nyheter  Fredag 25. juni 2021

Mindre problematferd blant unge i musikklivet

Deltakelse i musikkfrivillighet reduserer problematferd blant barn og unge, viser Vista Analyse sin rapport «Musikk i kroner og ører». Effekten er også større i musikkfrivilligheten enn de fleste andre fritidsaktiviteter.

Vista Analyse har brukt Ungdata som grunnlag når de har funnet disse effektene av musikklivet blant barn og unge. Dette er et rikt datasett, som inneholder mange ulike spørsmål og et stort antall respondenter. Det gjør det godt egnet til å undersøke om det finnes sammenhenger mellom deltakelse i ulike former for fritidsaktiviteter, og ulike positive og negative utfall hos ungdom.

Vista Analyse har sett på to ulike sett med negative utfall, atferdsproblemer og psykiske problemer, og undersøkt om deltakelse i musikklivet har en statistisk signifikant innvirkning på disse.

Norsk ungdom har i hovedsak få alvorlige atferdsproblemer, noe som underbygges av at forskning generelt finner lave nivåer av ungdomskriminalitet, rusbruk og annen problematferd. I overkant av 40 prosent av respondentene svarer at de aldri deltar i noen av disse aktivitetene.

Dataene viser at det er en klar negativ korrelasjon mellom scoren på denne indeksen, og deltakelse i organiserte musikkaktiviteter. Det vil si at de som deltar i snitt har færre av disse negative atferdene.

Etter å ha kontrollert for alder, sosioøkonomisk status hos foreldrene, foreldres involvering i barnas liv, kjønn, om man bor i storby, og deltakelse i alle de andre formene for fritidsaktiviteter som spørres om i Ungdata, så finner Vista Analyse en tydelig statistisk signifikant sammenheng mellom deltakelse i musikklivet og en lavere score på indeksen over problematferd. Effekten er også større enn for deltakelse i de fleste andre fritidsaktiviteter. Til sammenligning har deltakelse i idrett en liten effekt.

Funnene at for hver femte deltaker i snitt, vil deltakelse i musikklivet føre til at én reduserer sin hyppighet i deltakelse i én av problematferdene.

For mer detaljer og informasjon om undersøkelsen, les rapporten «Musikk i kroner og ører».

Les hele rapporten