Nyheter  Mandag 18. mai 2020

Musikklivet hardest rammet av koronautbruddet

Kulturrådet har fått gjennomført en vurdering av effektene av koronakrisen på kultursektoren i mars og april. Tapet for kulturnæringen anslås samlet til 1,5 mrd. i mars og april.

Fig61 16 9

Koronakrisen og kultursektoren

Inntektsbortfallet for musikkfeltet er anslått til hele 50 pst.

Rapporten tar for seg virkningen av krisen, men ikke virkningen av de avbøtende tiltakene, og skiller ikke mellom det profesjonelle og frivillige kultur- eller musikklivet.

Nedgang i aktivitet og omsetning

Svikten på 36 prosent av omsetningen i kulturnæringen beskrives som dramatisk. og overstiger klart den prosentvise økningen i arbeidsledigheten i sektoren. Likevel er det er god grunn til å forvente at inntektsfallet er markant høyere enn fallet i ledighet, ettersom store deler av sektoren ikke kvalifiserer til dagpenger.

Av det samlede aktivitetsbortfallet i Norge i mars og april, anslås det at 70 prosent av nedgangen skyldes de innskrenkende tiltakene, mens 30 prosent av aktivitetsbortfallet forklartes med andre faktorer.

Total omsetning i kultursektoren, som blir avgrenset til bransjene musikk, scenekunst, bok, kunst, museer og kulturarv, utgjorde 39 milliarder kroner i 2018. Av disse bransjene er bokbransjen og musikkbransjen størst, med en omsetning på mellom 12 og 13,5 milliarder kroner i 2019.

Det er særlig er de tjenestebaserte næringene som rammes av de innskrenkende tiltakene, hvor «Kultur, underholdning og annen tjenesteyting» er den næringen som rammes aller hardest. Denne næringens bruttoprodukt faller med hele 60 prosent i en «koronamåned».

Musikklivet lider mest

Ikke overraskende påpekes det at det er store forskjeller mellom de ulike bransjene. Musikk kommer desidert dårligst ut. Her er inntektsfallet anslått til 50 prosent. Til sammenligning er tallet for scenekunst 42 prosent, mens inntektsfallet for bokbransjen er beregnet til 23 prosent.

For å sette inntektssvikten i perspektiv, vises det til tidligere forskning:

For musikkbransjen totalt var omsetningen 7,6 milliarder i 2017. Festival- og konsertvirksomhet, som er direkte berørt av koronakrisen, sto for ca. en tredjedel av totalinntektene, eller 2,5 milliarder kroner i 2017. Innspilt musikk sto for 1,5 milliarder, hvorav 1,1 kom fra strømmetjenester. Opphavere og utøvere omsatte for 1,8 milliarder, plateselskapene for 697 millioner og inntekter fra «Annet» var på 1,1 milliard kroner (Eidsvold, Tøien mfl. 2019).

Påvirkning på andre næringer

Det vises også til en nylig analyse av Vista Analyse (2020) som beskriver hvordan aktivitetsbortfallet i ulike næringer, bl.a. kultursektoren, også påvirker aktiviteten i andre næringer negativt. Her fremgår det at en full nedstengning av næringen «kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill» i løpet av ett år vil gi en tapt produksjon i selve næringen på 37 milliarder kroner.

Vista mener følgevirkningene av nedstengingen av denne næringen for resten av økonomien gir et produksjonstap på 21 milliarder kroner. Til sammen vil en nedstengning av kultursektoren gi et produksjonstap i norsk økonomi på 58 milliarder kroner per år, eller nesten 5 milliarder kroner per måned. Det fremholdes derfor at krisen er dypere for bedriftene i kultursektoren enn for bedrifter i resten av økonomien.

Menon Economics vil gjennomføre flere omfattende surveyundersøkelser for å styrke grunnlaget for å beskrive tilstanden i næringen, med særlig fokus på utsiktene fremover.