Nyheter  Onsdag 1. april 2020

Informasjon om permitteringer

Mange musikkorganisasjoner, fylkesmusikkråd, regionledd av nasjonale musikkorganisasjoner og lokale lag er arbeidsgivere. Arbeidsgiveransvaret gjelder uansett stillingsstørrelse. Arbeidsgiveransvaret gjelder ikke for engasjerte som fakturerer for sine tjenester eller for innleie av for eksempel instruktører gjennom kulturskolen.

Siste vedtatte endringer

Artikkelen er oppdatert 1. mars 2022.

Vedtatt endring - trådt i kraft 1. mars 2022

På bakgrunn av Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett er det vedtatt å øke arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering fra 10 til 15 dager med virkning fra 1. mars 2022. Økningen til 15 dager med lønnsplikt vil gjelde de permitteringene som iverksettes fra og med 1. mars 2022.

Permitteringen regnes normalt som iverksatt ved utløpet av varselfristen på 14. dager.

Vedtatt endring - trådt i kraft 9. februar 2022

De midlertidige permitteringsreglene er forlenget til 31. mars 2022. Arbeidsgivere som har permitterte arbeidstakere kan dermed forlenge permitteringen til ut mars måned, selv om maksimal permitteringslengde er overskredet. Arbeidstakerne vil da også ha rett på dagpenger i perioden. Frem til 31. mars vil en permittert arbeidstaker også kunne få dagpenger selv om arbeidstiden ikke er redusert med mer enn 40 prosent. Fra og med 1. april vil kravet til arbeidstidsreduksjon igjen være 50 prosent.

Om permitteringsregler

Dersom arbeidsgiver ser seg nødt til å ta steget med permittering, er det viktig at lovens fremgangsmåte følges. Uriktig fremgangsmåte medfører økonomiske forpliktelser. Norsk musikkråd anbefaler tett dialog med og oppfølging av alle ansatte.

Når kan permittering benyttes?

Permitteringsadgangen er ikke lovbestemt, men følger av tariffavtaler og rettspraksis. Bruk av permittering forutsetter midlertidig mangel på arbeid. En permittering kan ikke begrunnes ut fra økonomiske forhold. Dersom det er eller blir varig mangel på arbeid vil oppsigelse av arbeidstakeren være riktig virkemiddel. Med bakgrunn i de signaler som er gitt fra Kulturdepartementet, anser ikke Norsk musikkråd oppsigelse som aktuelt per nå. Pandemien har aktualisert bruk av permittering, i kultursektoren og i det frivillige musikklivet. Koronasituasjonen gir grunnlag for permittering med bakgrunn i myndighetenes «lockdown» av kulturlivet. Frykt for smitte på en arbeidsplass gir ikke grunnlag for permitteringer. I slike situasjoner skal arbeidsgiver legge til rette for en forsvarlig arbeidshverdag.

Hvordan varsler du om permittering?

Hovedregelen er 14 dagers varslingsfrist, men med en unntaksbestemmelse i aml § 15-3, tiende ledd som gir to dagers varslingsfrist på grunn av uforutsette hendelser. Hvor lang varslingsfrist som gjelder, må altså vurderes i hvert enkelt tilfelle, også i dagens situasjon. Arbeidsgiver må vurdere om det kan legges til rette for gradvis reduksjon i arbeidsmengden (14 dagers frist) eller om permittering må gjennomføres med bakgrunn i en brå og uventet situasjon og uten mulighet til å unngå følgene av hendelsen (to dagers frist).

Koronasituasjonen og myndighetenes pålegg om innstilling for kulturlivet er en situasjon som gir to dagers varslingsfrist. Merk at det er forskjell på varslingsfrister og Stortingets nylige vedtak om arbeidsgivers lønnsplikt som er redusert til to dager.

I henhold til NAV sine nettsider må følgende fremgå av permitteringsvarselet:

 • Hvem som blir permittert
 • Permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • Om det er hel eller delvis permittering

I tillegg ber NAV om at dette tas med i varselet:

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
 • Den permittertes stillingsstørrelse
 • Når den permitterte ble ansatt
 • Oppsigelse fra arbeidsgiver

Meldeplikt til NAV

Etter lov 10. desember 2004, lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 8 skal en arbeidsgiver som i løpet av 30 dager må permittere minst 10 arbeidstakere uten lønn gi melding til NAV. Meldingen skal gis snarest mulig og den skal inneholde “de samme opplysningene som arbeidsgiver plikter å gi arbeidstakernes tillitsvalgte".

Meldingen til NAV må dermed inneholde følgende opplysninger:

 • grunnene til eventuelle permitteringer,
 • antall arbeidstakere som vil kunne bli permittert,
 • hvilke arbeidstakergrupper de tilhører,
 • antall arbeidstakere som normalt er ansatt,
 • hvilke arbeidstakergrupper som normalt er ansatt,
 • i hvilken periode permitteringene vil kunne bli foretatt,
 • kriterier for utvelgelsen av de arbeidstakerne som eventuelt skal permitteres.

Lønnsplikt og maksimal permitteringsperiode

Arbeidsgiver skal betale lønn i en arbeidsgiverperiode i starten av permitteringen. Denne lønnsplikten har i forbindelse med pandemien vært endret flere ganger. Arbeidsgiveres lønnsplikt er ti dager for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020.

En arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 49 uker i løpet av en løpende 18 måneders periode. Dette følger av forskrift om lønnsplikt under permittering § 1. Perioden på 49 uker starter etter de to dagene med lønnsplikt. Ukene telles fortløpende uavhengig om det er hel eller delvis permittering. Perioden på 49 uker «forbrukes» ikke når arbeidstaker har ferie, sykefravær eller permisjon. Dersom permitteringen strekker seg utover disse 49 ukene har arbeidstaker rett på lønn fra arbeidsgiver.

Midlertidig forlengelse av perioden for fritak av lønnsplikt - I forbindelse med at fritaksperioden er utvidet til 49 uker er det også fastsatt regler om hvordan denne fritaksperioden skal beregnes, jf. forskriften § 3a. Det fremgår her at i perioden fra 20. mars 2020 til 30. juni så skal fritaksperioden beregnes slik at hvert innsendt meldekort regnes med i fritaksperioden som 2 uker, med mindre det på meldekortet er opplyst om sykdom eller annet fravær (f.eks. ferie og permisjon). Denne automatiserte beregningsmåten åpner ikke for manuelle justeringer basert på dialog med arbeidsgiver, og den er fastsatt for å sikre rask saksbehandlingstid i NAV.

Innfører ny lønnspliftperiode 2 fra 1. mars 2021

Fra og med 1. mars 2021 innføres en lønnspliktperiode 2. Denne lønnspliktperioden er på 5 dager og kommer til utbetaling til de arbeidstaker som har vært permittert uten lønn i 30 uker. Ved å betale denne lønnspliktperiode nr. 2 vil arbeidsgiver ha mulighet til å permittere uten lønn i ytterligere 19 uker (i tillegg til de første 30 ukene). Siden mange arbeidstakere vil ha vært permittert uten lønn i mer enn 30 uker når vi kommer til 1. mars 2021, vil mange arbeidsgivere måtte betale denne lønnspliktperioden fra og med 1. mars. For å forenkle beregningen av denne lønnspliktperiode 2, er det fastsatt at den skal være fem løpende kalenderdager (med unntak for lørdag og søndag) og det skal ikke tas hensyn til utført arbeid, sykdom eller annet fravær i disse dagene. Lønnspliktperiode 2 vil dermed beregnes på en annen måte enn lønnspliktperiode nr. 1 i starten av permitteringen.

Andre aktuelle spørsmål

Permittert arbeidstaker kan tas inn midlertidig i arbeid i inntil seks uker uten at det må gis nytt permitteringsvarsel og betales nye lønnspliktdager. Dette følger av tariffavtaler og NAVs retningslinjer for utbetaling av dagpenger til permitterte arbeidstakere. Så lenge det ikke gis nytt varsel og ikke betales nye lønnspliktdager vil ikke disse dagene eller ukene det arbeides «forbruke» av 49 ukers-regelen.

I de tilfellene arbeidstaker blir sykemeldt før permittering iverksetter betaler arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden frem til iversettelsestidspunktet for permitteringen. NAV overtar eventuell rest av arbeidsgiverperioden knyttet til sykefraværet. Lønnspliktdagene forskyves når arbeidstaker er helt eller delvis friskmeldt. Arbeidstaker får sykepenger fra NAV i sykemeldingsperioden ut fra arbeidsinntekt I de tilfellene hvor arbeidstaker blir sykemeldt etter at permitteringer er iverksatt kan arbeidstaker motta sykepenger fra NAV, men da utfra dagpengegrunnlaget.

En arbeidstaker kan ikke være permittert i oppsigelsestiden, og en arbeidstaker får rett på lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestidspunktet og ut den oppsigelsestiden som gjelder i arbeidsforholdet, normalt tre måneder. Arbeidstaker er forpliktet til å utføre arbeid i denne perioden, men der det ikke er arbeidsoppgaver (som er situasjonen med pandemien og myndighetenes pålegg) må arbeidsgiver allikevel betale full lønn.

 1. Oppsigelse fra arbeidsgiver
 2. Det følger av arbeidsmiljøloven at en arbeidstaker som er permittert uten lønn kan gå til oppsigelse med en oppsigelsestid på 14 dager. Muligheten til å si opp med 14 dagers frist gjelder både ved hel og delvis permittering. Merk at en arbeidsgiver IKKE kan benytte seg av denne fjortendagers fristen. Dersom arbeidstaker selv sier opp vil vedkommende ikke har rett på lønn i den delen av oppsigelsestiden som faller sammen med permitteringsperioden.

Noen vanlige problemstillinger

Økning av permitteringsgrad kan gjøres etter vanlig varselfrist, men redusert permitteringsgrad krever ikke formelt varsel. Slike endringer starter ingen ny lønnspliktperiode.

I de tilfellene hvor arbeidstaker selv har sagt opp er løsningen usikker. Loven gir ikke svar, og NHO og LO gir ulike svar. Dersom slik situasjon oppstår må det foretas en konkret vurdering.

Permittere arbeidstaker som er på ferie, i permisjon eller sykemeldt?Permitteringsvarselet kan gis om varselfristen løper i fraværsperioden. Lønnspliktdagene vil være de første to dagene etter at ferien, permisjonen eller sykefraværet er over.

En arbeidstaker vil kunne få dagpenger i perioden på 49 uker uten lønn fra arbeidsgiver.

Stortinget har vedtatt flere bestemmelser for å avhjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom dagens situasjon.

 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for å få dagpenger reduseres fra 50% til 40% fra 1. april 2020.
 • Regelen om tre ventedager er tatt bort
 • Krav til forutgående inntekt siste 12 måneder reduseres fra 1,5 til 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Endringer i beregningen av dagpenger som vil gi permittert arbeidstaker rett til en høyere utbetaling

En arbeidstaker har ikke rett på dagpenger etter fylte 67 år. Det utbetales i utgangspunktet ikke dagpenger i perioden fra palmesøndag til og med andre påskedag med mindre permitteringen varer mer enn seks uker. Her er imidlertid en dispensasjonsadgang som det er grunn til å tro at vil bli hovedregelen i dagens situasjon.

Alle aktuelle skjemaer og ulike veiledninger ligger på NAV sine nettsider:

www.nav.no

Vi anbefaler at det brukes tid på å fylle ut skjemaene så godt opplyst som mulig og så fullstendig som NAV etterspør. Hvis man gjør det, vil NAV kunne behandle søknadene raskere.

Les mer om permitteringer her:

https://www.virke.no/koronaviruset/#permittering

https://creokultur.no/nyheter/permittering-og-dagpenger-informasjonsvideo-til-arbeidsgivere/

Har du spørsmål, ta kontakt med nmr@musikk.no, så skal vi forsøke å hjelpe så godt vi kan.

Regelverket endres stadig, og NMR forsøker å holde denne siden oppdatert fortløpende.

Temaside om koronaviruset