Nyheter  Fredag 26. mars 2021

Nye restriksjoner gir store tap

Stimuleringsordningen er klar, men uten nødvendig kompensasjon for bortfall av inntekter.

Adobe Stock 330203336

Musikklivet frykter massivt tap som følge av bortfall av inntekter.

Den varslede stimuleringsordningen til frivillighet og idrett er kunngjort hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Stimuleringsordningen skal bidra til å utvikle og gjennomføre aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernrestriksjoner samt bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Ordningen er todelt: 1/3 av potten på 750 millioner settes av til de som mottok momskompensasjon i 2020. Organisasjonene det gjelder vil kunne få utbetalt et engangsbeløp i størrelsesorden 15 prosent av tildelt beløp i 2020, ved å bekrefte at det har vært merkostnader eller tapte inntekter som følge av covid-19 restriksjoner. Som i ordningen ellers skal sentralleddet søke på vegne av sine lag (enkeltstående søkere skal med andre ord søke selv).

De øvrige 2/3 tildeles etter søknad i forbindelse med arrangementer og aktiviteter. Dette vil bidra til å gi en delvis "underskuddsgaranti" i den forstand at en kan søke om å få dekket differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader som følge av avlysning på kort varsel, og ellers merkostnader i forbindelse med utvikling og tilpasning av aktiviteter, digitale tilbud, kompetansehevende tiltak og andre kostnader knyttet til smitteverntilpasninger.

Massivt bortfall av inntekter

Stimuleringsordningen ble varslet i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2021. De tidligere kompensasjonsordningene og krisepakkene fra 2020 skulle i 2021 fases ut til fordel for en stimuleringsordning. På tidspunktet dette ble drøftet i høst så våren langt bedre ut enn hva som viste seg å bli tilfelle. Ordningen kommer svært sent på plass på grunn av lang behandlingstid hos ESA. I mellomtiden har situasjonen endret seg; vi snakker ikke lenger om å stimulere til aktivitet, men å berge grunnlaget for videre drift.

Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, dugnad på andres arrangementer, kiosksalg m.m. vil en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten i vår falle bort på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet. Det er helt avgjørende for korpsenes og musikklivets framtid at det gjøres endringer, og at de kommer raskt.

Norsk musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett Norge har sendt følgende henvendelse til Kulturministeren:

Det frivillige arbeidet i organisasjonene innenfor Norsk musikkråd er i ferd med å kollapse. Det er krisestemning ute blant våre medlemmer. Norsk musikkråd representerer 250.000 enkeltmedlemmer som ser at det de har grunnlagt, elsket og arbeidet hardt med er i ferd med å svinne hen. Uten økonomisk hjelp er vi redde for at frivillighetsarbeidet vil ligge dødt i mange år fremover – og aldri vil kunne reise seg tilbake til det nivået vi nå, etter fattig evne, forsøker å vedlikeholde.

Stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den vil ikke gi oss noen mulighet for å generere helt nødvendige inntekter slik at de kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Det er helt avgjørende for korpsenes og musikklivets framtid at det gjøres endringer, og at de kommer raskt.

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund organiserer til sammen de langt fleste av landets drøyt 1700 musikkorps. Stimuleringsordningen for idrett og frivillighet ikke treffer korpsene.

Norsk musikkråd representerer ytterligere 5000 kor, band, orkestre og arrangører, og er i likhet med korpsorganisasjonene sterkt bekymret for situasjonen som nå har oppstått.

Korpsorganisasjonene hadde møte med kulturministeren om den første tiltakspakken for idrett og frivillighet våren 2020. Grunnen var at tiltakspakken ikke møtte behovene til korpsene i Norge. Kulturministeren lyttet til oss, og da tiltakspakke 2 og 3 ble lagt fram, var det gjort justeringer som i stor grad har berget korpsene gjennom pandemien så langt. Det gode arbeidet som ble gjort i fjor, er vi redd for er bortkastet dersom stimuleringsordningen blir stående som den er nå uten supplerende tiltak.

Svært mange kor, korps og orkestre er i en særstilling når det kommer til finansieringsmodell. Det er fortsatt egengenererte inntekter fra loppemarkeder, basarer, dugnader for andre arrangører, bingoinntekter og så videre, som utgjør den vesentligste delen av inntektene. Og det er våren som er den aller viktigste perioden korpsene har når det gjelder inntektsbringende arbeid. Det samme er tilfelle for en rekke kor og orkestre. Inntekter som ikke lot seg generere i vår, kan ikke utsettes til høsten og bidra til samme resultat.

Det frivillige musikklivet gir musikkopplæring til titusenvis av unge musikere, og er et tilgjengelig tilbud for mange i hele landet. Musikk gir gode opplevelser og livskvalitet. Det å tilegne seg ferdigheter innen musikk i tidlig alder er for mange helt avgjørende for å kunne dyrke musikkinteresse livet ut.

En stor andel av inntektene til de lokale musikklagene vil denne våren falle bort på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet. Det er helt avgjørende for korpsenes og musikklivets framtid at det gjøres endringer, og at de kommer raskt. Vår vurdering er at det bør skje i form av en ny krisepakke 4 etter modell fra tiltakspakke 2 og 3.

Stimuleringsordningen ble påtenkt i høst da utsiktene for våren var langt mer positive enn hva som har vist seg tilfelle. Nå er det ikke lenger en stimuleringsordning som er nødvendig, men en krisepakke i form av kompensasjon av bortfalte inntekter.

Kulturdepartementet må så raskt som mulig sørge for å endre tiltakspakkene slik at bortfalte inntekter fra loppemarkeder og lignende dekkes med minst samme %-vis andel som i andre halvdel av 2020. Det samme gjelder for inntektstap som følge av arrangementer som må avlyses på grunn av Covid-19.

I tillegg til en økonomisk krise, oppleves også en tillitskrise når vi fremmer underlag, innspill og synspunkter til Kulturdepartementet, men som ikke synes å gjøre nevneverdig inntrykk på statsråden.

Vi ber om et eget møte med Kulturministeren i nærmeste framtid for sammen å finne gode løsninger som gir korpsene og det frivillige musikklivet en mulighet til å klare seg.


Morten Skaarer (s)
Styreleder
Korpsnett Norge

Rita Hirsum Lystad (s)
President
Norges Musikkorps Forbund

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (s)
Styreleder
Norsk musikkråd