Frifond restart

Frifond restart gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil gjennomføre ulike aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

21505 2 Homo

Norsk musikkråd gjentar fjorårets suksess Frifond restart og har nå åpnet for søknader. Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å skape musikkaktiviteter sammen i år, og er ment som en ekstra støtte for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

Prosjekter i alle musikklag, ensembler, frittstående grupper og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke om tilskudd. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter.

Søknadsfristen er gått ut.

Barn og unge kan søke om penger fra Frifond til aktiviteter som dere selv har lyst til å skape. Det er ordning som er enkel å søke på, og det eneste målet er å skape aktiviteter og deltakelse sammen med andre der du bor. I år er det ekstra midler å dele ut, som vi håper blant annet dere har lyst til å søke på. Alt du trenger er en god ide!

Søk her

Retningslinjer for Frifond restart 2022

§ 1: Formål

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper.

Formålet med Frifond restart er å stimulere til flere lokale aktiviteter, være seg tillitsvalgtopplæring, kompetansehevende tiltak, rekrutteringsaktiviteter, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviteter for å bringe nye og tidligere deltakere tilbake til aktivitet.

§ 2: Målgruppe

Frifond restart gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil iverksette aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien. Både medlemslag i etablerte musikkorganisasjoner og frittstående musikklag- og grupper kan motta tilskudd fra ordningen.

§ 3: Tilskuddsberettiget

a) Tiltak som kan motta tilskudd

For å få tilskudd må:

  • gruppen bestå av minimum tre medlemmer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende,
  • minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten være under 26 år,
  • gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode.

b) Tiltak og kostnader som faller utenfor

Tiltak og aktiviteter i regi av det offentlige, stiftelser eller idrettsaktiviteter faller utenfor tilskuddsordningen.

Midler fra denne støtteordningen kan ikke brukes til å dekke:

  • ordinære driftskostnader,
  • utstyrsinvesteringer,
  • ordinær reise- og turnevirksomhet

Det kan søkes på ordningen frem til og med 1. juni 2022. Aktiviteten må være planlagt gjennomført senest 15. desember 2022.

§ 5: Saksbehandling

Søknadene blir vurdert og fordelt av et administrativt fordelingsutvalg.

Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet. Tilskuddet utbetales i sin helhet etter at rapport og regnskap er sendt inn.

§ 6: Klageadgang

Det kan klages på fordelingsvedtak dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen. Klage leveres til NMR gjennom søknadssystemet innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk musikkråd.

Saksbehandler behandler søknaden på nytt. Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er enig i ny beslutning. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal dette meldes skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt fra Norsk musikkråd. Klagen vil da bli behandlet av klageutvalget i Norsk musikkråd. Endelig vedtak i klageutvalget kan ikke påklages.

§ 7: Bruk av tilskuddet

Dersom søker ønsker å benytte tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses.

§ 8: Akseptering og utbetaling av tilskudd

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.

Tilskuddet betales ut til gruppens oppgitte kontonummer etter at rapport og regnskap er sendt inn, jf. § 9.

§ 9: Krav til rapportering

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap.

For å få utbetalt tilskudd, må rapport og regnskap sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest 15. desember 2022

Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll.

§ 10: Mislighold

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det ikke brukes i samsvar med tildelingsbrevet, det ikke rapporteres tilfredsstillende for bruken av utbetalt støtte eller det ikke rapporteres på bruken innen fristen. Norsk musikkråd forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne, eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan NMR kreve tilskudd tilbake. Utbetalte midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen to uker etter at krav er sendt ut.

NMR har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:

  • har ubetalte krav
  • ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport
  • har misligholdt midler eller undersøkes for dette
  • har fått støtte på falskt grunnlag, undersøkes for dette

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråd og LNU sine støtteordninger.

§ 11: Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 24. februar 2022.