Inkludering i kulturlivet: Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter

En ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter, er nå klar. Ordningen er på 5 mill. og tilskudd skal deles ut i 2020, mens aktiviteter kan finne sted i 2021.

Målet for støtteordningen

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av sosiale eller økonomiske ulikheter, og å bygge ned barrierer for deltakelse blant marginaliserte grupper.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Bakgrunn for ordningen

Deltakelse i kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være på felles arenaer med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner kan bidra positivt til følelse av tilhørighet, anerkjennelse og identitetsbygging. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten.

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon; men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet. Denne ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for å inkludere barn og unge i trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar dem føle mestring, samhold og tilhørighet.

Erfaring viser at for å lykkes med å skape et inkluderende kulturtilbud må

 • det tas utgangspunkt i etablerte arenaer og relasjoner til målgruppen
 • det være god kvalitet og attraktive tilbud
 • barn og unges totale livssituasjon adresseres
 • barn og unge medvirke i utforming og deltakelse

Målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år).Barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser er prioriterte grupper.

Hvem kan søke

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner søker gjennom sitt sentralledd. Enkeltpersoner og kommersielle foretak kan ikke søke støtte.Søkere bør initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartnere være:

 • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
 • Andre frivillige organisasjoner
 • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, museer eller bygdetun

Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

Hva kan du få støtte til

Tiltak som bidrar til å øke aktiviteten og deltakelsen i det frivillige kulturlivet.Det kan søkes tilskudd til:

 • Lokalleie
 • Materialer
 • Honorarer
 • Markedsføring
 • Deltakeravgift
 • 10% administrative kostnader

Det kan søkes om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000. I søknaden må det vedlegges et budsjett.

Hva kan du ikke få støtte til

 • Innkjøp av utstyr
 • Ordinære driftskostnader som husleie, strøm, IT, telefon, internett etc.

Vurdering og prioritering av søknader

Barne- og ungdomsrådet vil bidra til å prioritere innkomne søknader. Se ellers retningslinjer for saksbehandling. Søknadene vil vurderes ut fra følgende prioriteringer:

 • Tiltak som har etablert samarbeid mellom ulike aktører; aktører med ulikt interesseformål, mellom profesjonelle og amatør/frivillige, eller tverrsektorielle samarbeid
 • Prosjekter som vektlegger brukermedvirkning og hvor barn og unge er aktive deltakere i tilbudet
 • Regional fordeling av tiltak
 • Tiltak som har mulighet for videreførelse etter endt tiltaksperiode
 • Tiltak som bidrar til å skape møteplasser på tvers av sosioøkonomiske skiller

Midlene utbetales i 2020, men hovedaktivitet i prosjektet kan legges til 2021. Les mer om regelverk knyttet til mottakelse av offentlige midler og rapporteringsplikt.

Rapportering på aktiviteter: rapportering på fremdrift og eventuelle endringer innen 1. mai 2021.

Avsluttende rapportering innen 31. mars 2022.

Søknadsfristen er 2. oktober

Scroll til midten av artikkelen og klikk «Lenke til søknadsskjema»