KOMP

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

KOMPs målgruppe er organisasjoner og lag, frittstående grupper og bandsammenslutninger innenfor det sjangerrelaterte miljøet. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan også søke.

KOMP fordeles av et fordelingsutvalg som arbeider etter en egen instruks. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene og oppnevnt av styret i Norsk musikkråd.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2024–2025 består av:

 • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
 • Jo Tandrevold, BandOrg
 • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
 • Vara: Joakim Gabriel Holten (JM Norge)
 • Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, sekretær for fordelingsutvalget

I 2024 kom det inn 176 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 5,7 millioner kroner. Fordelingsutvalget har fordelt 1.393.500 til 90 tilskuddsmottakere over hele landet.

KOMP kunngjøres hvert år i midten av januar med søknadsfrist 25. februar.

Buvus 2017 Avlang Foto Steffen Granly 1024X523

BUVUS (Buskerud og Vestfold ungdomsstorband)

Retningslinjer for KOMP 2024

§ 1 Formål 

Ordningen skal stimulere til opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak i regi av det frivillige musikklivet som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop mv. 

§ 2 Målgruppe 

Organisasjoner og lag, frittstående grupper og bandsammenslutninger innenfor det sjangerrelaterte miljøet. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan søke i henhold til § 3, tredje ledd.

§ 3 Tilskuddsberettiget 

Tiltak som kan motta tilskudd: 

 • Halvdagskurs på minimum fire timer, dagskurs på minimum 7,5 timer, helgekurs på minimum to dager og ukekurs.
 • Eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), og særskilte kostnader til leie av kurslokaler 
 • Arrangørfaglige kurs og opplæring i booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr 
 • Utvikling av materiell, som kan gi generell kompetanseheving i sjangermiljøene 
 • Danseprosjekter med integrert levende musikk 
 • Årlige kurs og seminarer i regi av relevante sjangermiljøer utenfor ordinær drift 
 • Prosjekter for barn og unge 

Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen: 

 • Formål og prosjekter som primært hører til andre tilskuddsordninger
 • Drift eller tiltak med et kommersielt formål eller kommersielle tiltak/aktører.
 • Nye komposisjoner og arrangementer, produksjoner, konserter og turneer, teater- og revyprosjekter og rene danseprosjekter. 

Kommunale virksomheter som kulturskoler, rockeverksteder m.m. kan motta tilskudd etter følgende tilleggskriterier:  

 • Prosjektet må ha som hensikt å nå uorganiserte grupper innenfor de rytmiske sjangerne som ikke fra før deltar i virksomhetens aktivitet 
 • Den reelle egenandelen må utgjøre minst 50 prosent av søknadsbudsjettet 
 • Prosjektet kan ikke være skoleinternt, det vil si at deltakelse ikke kan forbeholdes skolens ordinære elever 

Opplæringsprosjekter som ikke kan støttes av andre offentlige støtteordninger skal prioriteres.

§ 4 Krav til søknaden 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. Søknaden må utfyllende beskrive både søker og søkers aktiviteter, prosjektet det søkes støtte til, og inneholde spesifisert budsjett. Navn på aktuelle instruktører skal oppgis.   Søknad om tilskudd leveres Norsk musikkråd i hende innen 25. februar 2024.

§ 5 Saksbehandling 

Søknadene blir vurdert og fordelt av et valgt fordelingsutvalg som oppnevnes og arbeider etter egen instruks. Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen, vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet. Tilskuddet utbetales i sin helhet etter at rapport og regnskap er sendt inn.

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt.   Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.    

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap, jf. § 9. 

§ 9 Krav til rapportering 

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 15. desember i tilskuddsåret.Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll.  

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet. Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 11 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 6. desember 2023, og gjelder for tilskuddsåret 2024. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.