KOMP

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe:

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

KOMP fordeles av et eget Fordelingsutvalg. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2022–2023 består av:

 • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
 • Jo Tandrevold, BandOrg
 • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
 • Christin Sund, NMR/sekretær for Fordelingsutvalget

Søknadsfristen er passert og det er ikke lenger mulig å søke tilskudd fra KOMP 2022.

I 2022 kom det inn 161 søknader ved søknadsfristens utløp. Det ble søkt om til sammen 5,2 millioner kroner.

Buvus 2017 Avlang Foto Steffen Granly 1024X523

BUVUS (Buskerud og Vestfold ungdomsstorband) er mottakere av KOMP-midler 2018.

Retningslinjer 2022

§ 1 Formål 

Ordningen skal stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne (som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop og så videre). 

§ 2 Målgruppe 

Prosjekter i regi av sjangerrelaterte miljøer, som organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører. Hovedmålgruppen er amatører, men profesjonelle utøvere kan benyttes, for eksempel som instruktører.  

§ 3 Tilskuddsberettiget 

Tiltak som kan motta tilskudd: 

 • Kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs 
 • Eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), og særskilte kostnader til leie av kurslokaler 
 • Arrangørfaglige kurs og opplæring i booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr 
 • Utvikling av materiell, som kan gi generell kompetanseheving i sjangermiljøene 
 • Danseprosjekter med integrert levende musikk 
 • Korte årlige kurs og seminarer i regi av relevante sjangermiljøer utenfor ordinær drift 
 • Prosjekter for barn og unge 

Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen: 

Formål og prosjekter som primært hører til andre tilskuddsordninger, innvilges ikke støtte. Det gjøres en samlet vurdering av KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet. 

Musikkens dag-arrangementer vurderes på lik linje med endagsfestivaler, det vil si at det kun gis støtte til opplæringsprosjekter.   

Det gis ikke støtte til drift eller tiltak med et kommersielt formål eller kommersielle tiltak/aktører. I den grad næringsdrivende involveres i støtte fra KOMP, vil prosjektet og søkers formål vurderes. Det gis ikke direkte støtte til personlige tiltak.   

Det gis heller ikke støtte til nye komposisjoner og arrangementer,  mindre enkeltstående band,  produksjoner (konserter, turneer, utgivelser m.m.), konserter og turneer , teater- og revyprosjekter , rene danseprosjekter  eller kostnader til drift 

Kommunale søkere: 

Kommunale virksomheter som kulturskoler, rockeverksteder m.m. kan søke etter følgende tilleggskriterier:  

 • Prosjektet må ha som hensikt å nå uorganiserte grupper innenfor de rytmiske sjangerne som ikke fra før deltar i virksomhetens aktivitet 
 • Den reelle egenandelen må utgjøre minst 50 prosent av søknadsbudsjettet 
 • Prosjektet kan ikke være skoleinternt, det vil si at deltakelse ikke kan forbeholdes skolens ordinære elever 

Tiltak som prioriteres:  Søknader fra sjangere det er lite av i ordningen (som verdensmusikk, hiphop/elektronisk og samisk musikk) skal vies særlig oppmerksomhet og fleksibilitet. Opplæringsprosjekter som ikke kan støttes av andre offentlige støtteordninger skal prioriteres. Aktiviteter for barn og unge har høy prioritet. Videreutvikling tillegges vekt i vurderingen. Tilskuddsordningen skal være åpen for grensesprengende prosjekter. 

§ 4 Krav til søknaden 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. 

Midlene tildeles opplæringsaktiviteter og prosjekter på grunnlag av søknad.   

Søknaden må utfyllende beskrive både søker og søkers aktiviteter, prosjektet det søkes støtte til, og inneholde spesifisert budsjett. Navn på aktuelle instruktører skal oppgis.   

Søknad om tilskudd leveres Norsk musikkråd i hende innen 25. februar 2022. Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle eller for sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.  

§ 5 Saksbehandling 

a) Fordelingsutvalg 

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalget for to år av gangen. Fordelingsutvalget består av tre representanter fra sjangerorganisasjonene, og Norsk musikkråd er sekretær for utvalget. Utvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder.    

Fordelingsutvalget skal: 

 • Vurdere søknader etter innstilling fra sekretariatet. Fordelingen bør gjøres etter veiledende satser for lokale, regionale og nasjonale prosjekter 
 • Utarbeide faglige kriterier som skal brukes ved tildelingen som er i samsvar med målsettingen for midlene, og som de ulike miljøene er tjent med 
 • Ha et nært samarbeid med lokale instanser i forbindelse med søknadsbehandlingen 
 • Vurdere og prioritere de støtteberettigete søknadene, og bestemmer støtte til hver enkelt søknad 
 • Utarbeide faglig rapport om årets tildeling i Norsk musikkråd. Dersom det oppstår skjevheter som gjelder kjønn, geografiske og aldersmessige forhold i forbindelse med tildelingen, skal dette drøftes i rapporten 

b) Saksbehandling 

Norsk musikkråd forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet, og har ansvaret for oppfølging av økonomi og forvaltning. 

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt.   Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.    

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap, jf. § 9. 

§ 9 Krav til rapportering

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 15. desember i tilskuddsåret.   

Rapporten skal inneholde kopi av relevante bilag, minst tilsvarende tilskuddsbeløpet.  Norsk musikkråd forbeholder seg retten til innsyn i alle relevante bilag. Bilagene skal oppbevares i ett år etter rapporteringsåret for eventuell kontroll. 

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det ikke brukes i samsvar med tildelingsbrevet, det ikke rapporteres tilfredsstillende for brukes av utbetalt støtte eller det ikke rapporteres på bruken innen fristen. 

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   

Utbetalte midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut. 

Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker: 

 • har ubetalte krav 
 • ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport 
 • har misligholdt midler eller undersøkes for dette 
 • har fått støtte på falskt grunnlag og undersøkes for dette 

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger. 

§ 11 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 11. januar 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2022. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.