Tilskudd til regionale og lokale råd — momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble etablert etter innføringen av moms på en rekke nye tjenester i 2001. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Det ville betydd at frivillige virksomheter uten kompensasjon ville fått en ekstrakostnad på 25 prosent. Det ble derfor etablert en kompensasjonsordning for å kompensere frivillige lag og foreninger for merutgiftene som følge av reformen.

Ordningen fordeles etter to modeller; en dokumentert og en forenklet. Organisasjonene velger selv om de benytter dokumentert eller forenklet modell. I dokumentert modell søkes kompensasjon basert på dokumenterte momskostnader. I forenklet modell oppgis de totale driftskostnadene og fradrag for kostnader som faller utenfor ordningen. Ta kontakt med ditt sentralledd for mer informasjon.

Norsk musikkråd søker på vegne av fylkesmusikkrådene og de lokale rådene. Søknadsfrist til Norsk musikkråd er 1. juli.

Ordningen er nedfelt i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Målgruppe: Demokratiske ikke-økonomiske foreninger, tros- og livssynsorganisasjoner og stiftelser der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsen sin egen virksomhet.

Vær oppmerksom på at at alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (1. september).

Søk via søknadsportalen