Tilskudd til musikkvirksomheter

Kulturfondet er finansiert av kulturbudsjettet kap 320 post 55. Av dette er driftstøtte til musikkvirksomheter fordelt med 63,5 millioner i 2019. Av NMRs medlemsorganisasjoner mottar Samspill, FolkOrg, Norsk jazzforum, Klassisk og Norske konsertarrangører sitt driftstilskudd via ordningen. I 2019 utgjør dette 24,7 millioner.

Tilskuddet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling innenfor visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og det tverrfaglige. Driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.

Dersom virksomheten er en medlemsorganisasjon, kan Kulturrådet vurdere tilskudd til de delene av virksomheten som dreier seg om formidling til publikum og/eller faglig utvikling på kunst- og kulturfeltet. Organisasjonens arbeid knyttet til å ivareta medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter o.l. forventes dekket av medlemmene selv eller på annen måte.

Målgruppe: Etablerte virksomheter innenfor og på tvers av områdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturvern og allmenne kulturformål, som kan vise til høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift

Søknadsfrist er 4. juni.

Les mer