Nyheter  Fredag 29. mai 2020

Et steg i riktig retning

Regjeringen har i dag lagt frem en plan for Norges vei ut av koronakrisen. Etter å ha mottatt massiv kritikk fra et samlet musikkliv, varsler Kulturministeren endringer i krisepakkene og kompensasjonsordningene.

Norsk musikkråd har vært dypt bekymret for hvordan landets kor, korps, orkestre og andre musikklag skal overleve koronakrisen, og erfarte store svakheter med de opprinnelige krisepakkene.

– Den første krisepakken bommet grovt, men det ble gjort noen riktige grep i forslaget til revidert budsjett. Med tiltakene i dag synes det som at regjeringen omsider har begynt å forstå ringvirkningene av koronarestriksjonene for musikk- og kulturlivet, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

Risikoen for at klubber og lag går konkurs eller nå må legges ned er større enn risikoen for å bli smittet. Norsk musikkråd hadde derfor høye forventninger til de såkalte fase-3-tiltakene.

Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag mener det er flere gode nyheter i hva som ble presentert av Kulturminister Abid Raja på dagens pressekonferanse.

– Kulturministeren kom ikke så godt ut av det fra start, men har nå foreslått flere nødvendige justeringer i krisepakkene og styrket rammen til fordeling. Det skal han ha skryt for. Det er også positivt at han gir bortimot en personlig garanti for at rammen skal styrkes ytterligere dersom krisepakken ikke er stor nok.

De viktigste endringene er:

  • Perioden for tapskompensasjon utvides til 31. august, samt at netto bortfall av billettinntekt vil bli kompensert.
  • For konserter og arrangementer som gjennomføres, men med et begrenset antall billetter, vil resterende, uteblitt billettinntekt bli kompensert.
  • Andre inntekter, som loppemarked og kiosksalg vil gis en kompensasjon på 70 pst.
  • Rammen som er satt av til de to ordningene er nå på 3.1 mrd totalt for perioden med restriksjoner mars-august, med lovnad om å utvide rammen ytterligere ved behov.

En stor del av lagene tilsluttet musikkrådet skal fortsatt benytte ordningen for idrett- og kulturfrivillighet som administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Men musikkorganisasjonene er helt avhengig av at konsertarrangørene og festivalenes ordning under Kulturrådet får tilstrekkelige tiltak, som både dekker arrangørene og aktørene bakover i næringskjeden. Dette fordi det frivillige og deler av det profesjonelle kulturlivet er helt avhengige av hverandre.

Det er derfor svært viktig for det frivillige musikklivet at hele næringskjeden for konserter og arrangementer blir ivaretatt av regjeringen.

Musikklivet har blitt hardt rammet

Norsk musikkråd, Musikkindustriens næringsråd og CREO har vært kritiske til regjeringens evne til å berge musikklivet gjennom koronakrisen, og har formulert fire følgende krav:

  1. Musikkfrivilligheten og musikknæringen må få støtte så lenge som nødvendig, også i 2021 og 2022 om det trengs.
  2. Tiltakene må sikre forutsigbar støtte for alle deler av musikklivet.
  3. Rammene må justeres opp slik at alle kan få nødvendig kompensasjon.
  4. Tilskuddene til selvstendig næringsdrivende og frilansere må styrkes og forbedres, ikke kuttes.

Med tiltakene i dag, varsler også Kulturministeren at departementet vil se på hvordan ordningen for arrangører kan justeres for å ivareta de som ikke rammes bortfallet av billettinntekt og som selv er arrangør, som for eksempel kulturhusene.

Det settes av 30 millioner til «koronastipend» for utøvende artister og musikere, som skal kunne dekke underskudd etter konsert eller turne. Stipendet er på inntill 200.000 kr og skal forvaltes av Fondet for utøvende kunstnere.

Kulturministeren viser også til ordningene som er etablert i andre departementer, men som også omfatter kulturfeltet. For skattebetalende foretak innenfor kultur, som lyd og lys og scenerigg, omfattes disse av regjeringens kontantstøtteordning for bedrifter. Selvstendig næringsdrivende og frilansere kommer inn under NAV sin ordning.

Kulturdepartementets ordninger har som hensikt å supplere de generelle ordningene. For resten av verdikjeden i musikklivet, er utfordringen at de faller gjennom de andre ordningene som er etablert. Kulturministeren må derfor jobbe for at hele verdikjeden blir ivaretatt. Han kan ikke vise videre til de andre ordningene, for her faller de imellom.

Med et inntektsbortfall på hele 50 pst, har musikklivet blitt hardt rammet av koronakrisen. Festivaler og konserter hadde en årlig omsetning på over 2,5 mrd kroner i 2017, ifølge en kartlegging utført av Menon Economics og BI:CCI.

Prop. 127 S

Erna korps 14

Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag

20200204 kud abid raja 202

Kulturminister Abid Q. Raja