Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet

Ordinær rapportfrist for stimuleringsmidler tildelt høsten 2020, er 15. januar 2022. Har du behov for utsettelse, kan du sende en e-post til oslo@musikk.no

Rapportfrist for stimuleringsmidler tildelt høsten 2021, er 15. august 2022.

RAPPORTSKJEMA H2020 (refnr SMH20***)

RAPPORTSKJEMA H2021

(refnr SMH21***)

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING LENGER NEDE PÅ DENNE SIDEN

Sommersangdag2020 15

Sommersangdag i bakgården på Sofienberg ungdomsskole!

Alle som driver frivillig musikkaktivitet, uavhengig om du er medlem av Oslo musikkråd eller underorganisasjoner, kan søke stimuleringsmidlene. Selv om tiltak rettet mot barn og unge skal vektlegges under søknadsbehandlingen, utelukker ikke det voksenlag fra å søke. Om du etter å ha lest retningslinjene er usikker på om du kan søke, ta gjerne kontakt med oss!

Retningslinjer

I henhold til Bystyrets vedtak av 16.06.2021 er Oslo musikkråd gitt et samlet tilskudd på kr. 3 000 000.

Maksimal sum søkere kan motta i denne ordningen er kr 150 000.

Formål

 • å bidra til økt aktivitet i det frivillige musikklivet i Oslo etter koronakrisen
 • å stimulere til ny aktivitet og tiltak i det frivillige musikklivet som bidrar til rekruttering og bærekraft på lengre sikt

Hvem kan søke?

Søkere må være tilhørende i Oslo. Søkere må være en frivillig organisasjon, lag, forening eller egenorganisert frivillig innsats. Aktiviteten/tiltaket må foregå i Oslo og størsteparten av deltagerne må være tilhørende i Oslo. Aktiviteten det søkes om tilskudd til må være ansvarlig etter gjeldende smittevernbestemmelser på det tidspunktet aktiviteten skal gjennomføres. Mottar du tilskudd fra tilsvarende ordning hos Ungorg, Frivillighetssentralen kan du ikke få tilskudd her.

Tiltak/aktivitet må foregå før 15. august 2022.

Hva kan du søke om støtte til

Hensikten med ordningen er å stimulere til aktivitet og rekruttering i feltet. Derfor kan man i denne ordningen søke tilskudd til å dekke et større spekter av utgifter enn det som er vanlig i eks. konsertstøtte, voksenopplæring og andre tilskuddsordninger. Mange slike ordninger begrenser seg til å støtte eks. noter, reise, dirigentutgifter, leie av lokaler o.l. Stimuleringsordningen skiller seg fra disse ved at det åpnes for også å søke tilskudd til å dekke faste utgifter som har blitt vanskelige å dekke pga. eks. medlemsfrafall pga. covid-19, utgifter til sosiale arrangementer, leie av øvelokaler og andre tiltak som er nødvendige for å få laget til å leve videre, og til å rekruttere. Andre eksempler kan være tilskudd til å kjøpe inn noter, til å dekke utgifter som vanligvis dekkes av kontingenter (pga. medlemsbortfall), arrangere mini-konserter eller lignende.Stimuleringsmidlene kan også brukes for å dekke kostnader til lokaler.

Eksempler på hva du kan søke støtte til:

 • Dirigenthonorar, instruktører, kurs, workshops etc.
 • Leie av øvingslokaler dersom deres vante øvingslokale ikke er tilgjengelig eller stort nok iht. smittevernsreglement
 • Utgifter til konserter og arrangementer
 • Noter, instrumenter og materiell som er nødvendig for å opprettholde aktivitet og rekruttere
 • Sosiale arrangementer som er nødvendig for å opprettholde aktivitet og rekruttere
 • Andre utgifter for å opprettholde aktivitet i laget (beskriv)- Andre aktiviteter som er nødvendige pga. rekruttering

Ang. tilskudd til innkjøp av materiell: I utgangspunktet prioriterer ordningen aktivitet, og ikke materiell, men ordningen har ikke til hensikt å ekskludere innkjøp som er nødvendige for å opprettholde drift eller å drive rekruttering. Mange lag har også mulighet for å søke andre ordninger for innkjøp av eks. instrumenter. Beskriv derfor grundig deres situasjon dersom dere trenger midler til innkjøp av eks. instrumenter, noter eller annet materiell. Det vil bli gjort en individuell vurdering av søknadene, og vi kan ikke garantere at alle som søker tilskudd til materiell vil få tilslag.

Følgende skal vektlegges i behandling av midler og fordeling av støtte:

 • Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge
 • Nye tiltak og aktivitet knyttet til å skape inkluderende og lavterskelrekrutteringsarenaer og å gjøre disse kjent. Aktivitetene skal stimulere til deltagelseog inkludering og er åpne for nye personer
 • Tiltak/aktivitet som er gratis og åpent for alle
 • Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring mv.

Søknadsrunder og frist for å søke

Fristen for å søke er 15. september 2021. Dersom det gjenstår midler fra første søknadsrunde, vil det gjennomføres en andre søknadsrunde. Alle aktiviteter har krav om å rapportere innen 15. august 2022.

Utbetaling av midler

Så fort vedtak om tilskudd er gjort, vil Oslo musikkråd fortløpende utbetale tilskudd til organisasjonene som har fått tilsagn om tilskudd.

Dokumentasjon

Nevn gjerne at dere har mottatt støtte fra Oslo musikkråd i poster i sosiale medier og annen markedsføring. Du finner logo, om du trenger på musikk.no/oslo/tilskudd

Krav om rapportering

Alle aktiviteter som mottar tilskudd er forpliktet til å levere en sluttrapport og regnskap for aktiviteten innen seks uker fra aktiviteten er avsluttet. Rapporten og regnskapet skal leveres i Oslo musikkråds eget rapportskjema, som du finner HER. Oslo musikkråd kan kreve innsyn og kontroll av de bevilgede midlene. Mottaker av tilskuddet plikter å medvirke til en slik kontroll, blant annet ved å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon m.m. Slik dokumentasjon må lagres i minst to år, og organisasjonen er selv ansvarlig for at dette sikres.

HER laster du ned eksempel/mal for regnskap

HER finner du rapportskjema for stimuleringsmidler tildelt høsten 2020(OBS!)

Og her for RAPPORTSKJEMA H2021

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Oslo musikkråd vil kreve å få tilbakebetalt tilskudd dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist eller der regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

FRISTER:

15. januar 2022 for søknadsrunden høst 2020 (refnr SMH20***)
15. august 2022 for søknadsrunden høst 2021 (refnr SMH21***)

Klageadgang

Dersom en organisasjon ønsker å klage på vedtak må klagen sendes til oslo@musikk.no med en begrunnelse for klagen, innen 3 uker etter vedtaket er fattet. Søknaden vil da få mulighet til å bli behandlet av fordelingsutvalget en gang til. Etter denne behandlingen vil vedtaket være endelig.

Av resten av de 7 millioner kronene som Oslo kommune har delt ut i stimuleringsmidler, har Ungorg og Oslos frivillighetssentraler fått midler til utdeling. Søker du hos noen av disse, kan du ikke motta dette tilskuddet fra oss.