Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet

Oslo musikkråd fikk i slutten av juni 2020 ansvaret for å fordele 3 millioner i stimuleringsmidler til Oslos frivillige musikkliv.

Fristen er nå ute. Mottok du Stimuleringsmidler finner du rapportskjema HER.

RETNINGSLINJER FINNER DU NEDERST PÅ DENNE SIDEN

Sommersangdag2020 15

Sommersangdag i bakgården på Sofienberg ungdomsskole!

Alle som driver frivillig musikkaktivitet, uavhengig om du er medlem av Oslo musikkråd eller underorganisasjoner, kan søke stimuleringsmidlene. Selv om tiltak rettet mot barn og unge skal vektlegges under søknadsbehandlingen, utelukker ikke det voksenlag fra å søke. Om du etter å ha lest retningslinjene er usikker på om du kan søke, ta gjerne kontakt med oss!

Retningslinjer

I henhold til Bystyrets vedtak av 24.06.2020 er Oslo musikkråd gitt et samlet tilskudd på kr 3 000 000.

Maksimal sum søkere kan motta i denne ordningen er kr 150 000.

Formål

  • å bidra til økt aktivitet i det frivillige musikklivet i Oslo etter koronakrisen
  • å stimulere til ny aktivitet og tiltak i det frivillige musikklivet som bidrar til rekruttering og bærekraft på lengre sikt

Hvem kan søke?

Søkere må være tilhørende i Oslo. Søkere må være en frivillig organisasjon, lag, forening eller egenorganisert frivillig innsats. Aktiviteten/tiltaket må foregå i Oslo og størsteparten av deltagerne må være tilhørende i Oslo. Aktiviteten det søkes om tilskudd til må være ansvarlig etter gjeldende smittevernbestemmelser på det tidspunktet aktiviteten skal gjennomføres. Mottar du tilskudd fra tilsvarende ordning hos Ungorg, Frivillighetssentralen kan du ikke få tilskudd her.

Stimuleringsmidlene kan også brukes for å dekke kostnader til lokaler.

Tiltak/aktivitet må foregå før 1. januar 2021.

Følgende skal vektlegges i behandling av midler og fordeling av støtte:

  • Tiltak/aktivitet som stimulerer til frivillig aktivitet
  • Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge, særskilt med tanke på aktiviteter for sårbare grupper.
  • Tiltak/aktivitet som er gratis og åpent for alle
  • Tiltak/aktivitet som stimulerer til deltagelse og inkludering

Søknadsrunder og frist for å søke

Fristen for å søke er 15. september 2020.Dersom det gjenstår midler fra første søknadsrunde, vil det gjennomføres en andre søknadsrunde. Alle aktiviteter har krav om å rapportere innen 15. januar 2021.

Utbetaling av midler

Så fort vedtak om tilskudd er gjort, vil Oslo musikkråd fortløpende utbetale tilskudd til organisasjonene som har fått tilsagn om tilskudd.

Dokumentasjon

Nevn gjerne at dere har mottatt støtte fra Oslo musikkråd i poster i sosiale medier og annen markedsføring. Du finner logo, om du trenger på musikk.no/oslo/tilskudd

Krav om rapportering

Alle aktiviteter som mottar tilskudd er forpliktet til å levere en sluttrapport og regnskap for aktiviteten innen seks uker fra aktiviteten er avsluttet. Rapporten og regnskapet skal leveres i Oslo musikkråds eget rapportskjema, som du finner HER. Oslo musikkråd kan kreve innsyn og kontroll av de bevilgede midlene. Mottaker av tilskuddet plikter å medvirke til en slik kontroll, blant annet ved å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon m.m. Slik dokumentasjon må lagres i minst to år, og organisasjonen er selv ansvarlig for at dette sikres.

HER laster du ned eksempel/mal for regnskap

HER finner du rapportskjema

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Oslo musikkråd vil kreve å få tilbakebetalt tilskudd dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist 15. januar, eller der regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Klageadgang

Dersom en organisasjon ønsker å klage på vedtak må klagen sendes til oslo@musikk.no med en begrunnelse for klagen, innen 3 uker etter vedtaket er fattet. Søknaden vil da få mulighet til å bli behandlet av fordelingsutvalget en gang til. Etter denne behandlingen vil vedtaket være endelig.

Av resten av de 5,6 millioner kronene som Oslo kommune har delt ut i stimuleringsmidler, har Ungorg fått 2 millioner kroner og Oslos frivillighetssentraler fått 600 000. Søker du hos noen av disse, kan du ikke motta dette tilskuddet fra oss.