Korona i Rogaland

Presiseringer om dagens korona-regler for det frivillige musikklivet pr. 26.11.20

NB! Det mest relevante er trukket fram her.
Kilder: Regjeringen.no, Helsenorge.no, Lovdata.no, Stavanger kommune

NORD-JÆREN (STAVANGER, SANDNES, SOLA)
(Forskrift trådte i kraft 09.11.2020 kl. 24.00, og gjelder frem til 07.12.2020 kl. 24.00)

 • Fritidsaktiviteter for voksne i grupper over 10 personer avlyses. Dette gjelder musikkøvelser for voksne. Forbudet gjelder også grupper under 10 personer, hvis 1-metersregelen ikke kan overholdes.
 • Fritidsaktiviteter er faste aktiviteter organisert utenfor barnehage, skole, og jobb. Fritidsaktiviteter omfatter faste møter og aktiviteter som f.eks. tilbys av lag og organisasjoner. Kor/sang, korps, speider, yoga og annen trening, hundeklubber, rideklubber, klubbmøter og andre klubbaktiviteter, språkundervisning (utenom skoletid), sykurs og andre fritidskurs ol. regnes som fritidsaktiviteter.
 • Skal du gjennomføre et arrangement med 20 eller flere personer, må du registrere dette på kommunens nettside. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inkl. arrangementer ved kulturinstitusjonene.


NASJONALT

GENERELLE ANBEFALINGER

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker (se fullstendig på Regjeringen.no).
 • Hvis de lokale/regionale forholdene tilsier det, oppfordrer Norsk musikkråd til å ta avgjørelser om å ha øvelser og konserter basert på lokale forhold og lokale anbefalinger/restriksjoner. Musikkøvelser og konserter kan gjennomføres hvis dere følger Smittevern for musikkøvelser og Smittevernveileder for konserter og arrangementer.
 • I covid-19-forskriftens kapittel 5 (Lovdata.no) er det restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13b). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 9. november, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser. Norsk musikkråds smitteveileder må følges.

BARN OG UNGE

 • Barna bør i hovedsak være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Begrens lek med mange andre barn enn disse. Samvær med barn utenom disse gruppene bør være barn fra eget lokalmiljø. Se mer: (https://www.helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler/)


KONSERTER OG ARRANGEMENTER

 • Arrangement menes bl.a. kulturarrangement, inkludert konserter, opera og ballett, men ikke organiserte øvelser og prøver.
 • Gjelder kun Nord-Jæren: Skal du gjennomføre et arrangement med 20 eller flere personer, må du registrere dette på kommunens nettside. Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.
 • På et innendørs arrangement (konsert) på offentlig sted, uten fastmonterte seter kan du ha maksimalt 50 publikummere til stede. Deltakerne kommer utenom.
 • På et innendørs arrangement (konsert) på offentlig sted, med fastmonterte seter, kan du ha maksimalt 200 publikummere til stede. Deltakerne kommer utenom.
 • Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler.
 • Det vil være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede (navn, tlf. evt. e-post), for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 • Man skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 • Informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • Viktige råd, nyttige tips og sjekklister hos Folkehelseinstituttet.