Akustikkmålinger

En akustikkmåling utført av Rogaland musikkråd koster kr 7 500 pr. lokale + reisekostnader.

Vi måler tomt lokale, og bruker ca. 2-4 timer på stedet pr. måling. Prisen inkluderer etterarbeid, registrering av dataene i vår database, bearbeidelse av data og måling, samt utforming og utskrift av rapport.

Rapporten er beskrivende for akustikken i lokalet på måletidspunktet, og vurderer lokalets egnethet til ulike musikkformål etter kravene i ISO 23591:2021.

Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra oss være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak.

Her er et eksempel på en målerapport:

Akustikkrapport Ensemblesal 2109 Bjergsted 2

Bestill akustikkmåling Les mer om akustikk

Kulturrom 01

Tilskudd til akustikkmåling av musikklokaler

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner. Hensikten er at det skal kunne gjennomføres akustikkmålinger i flest mulig musikklokaler.

Ordningen har løpende søknadsfrist og kostnadsrammen er begrenset til kr 7 500.

Kulturrom gir også tilskudd til enkle romakustiske tiltak i noen tilfeller der det ikke er nødvendig med en full prosjektering.

Les mer og søk tilskudd

Nmf Logo

NMF Rogaland har satt av midler til at medlemskorpsene kan søke støtte til å foreta akustikkmåling av øvingslokalet. Løpende søknadsfrist.

Les mer og søk tilskudd