Akustikk - et satsingsområde

Kartlegging og prioritering

Rogaland musikkråd har samarbeidet med Norsk musikkråd og andre fylkesmusikkråd om å gjennomføre akustikkmålinger i kommunene i Rogaland. Akustikkmålinger er et viktig verktøy for å kartlegge hva slags bruk eksisterende lokaler er egnet til og som grunnlag for å iverksette tiltak i forbindelse med rehabiliteringer. Målingene er også et viktig grunnlagsmateriale for å gjøre gode valg av hva slags lokaler man skal prioritere i forbindelse med nybygg. I 2014 investerte Rogaland musikkråd i måleutstyr og foretok opplæring av eget personell. Dette gjør at vi nå er godt rustet og godt i gang med akustikksatsingen.

Standard NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål"

Lokalenes egnethet vurderes ut fra kriterier nedfelt i musikkrådets normer og veiledninger. I april 2014 ble disse normene avløst av en ny norsk standard for lokaler til musikk. Dette markerer en helt ny æra i musikkrådets arbeid for å bedre rammevilkårene for det frivillige musikklivet. Det vil nå være sterke forpliktelser for alle som bygger og rehabiliterer lokaler som skal brukes til musikkformål. Standarden tvinger fram god planlegging, vurdering og prioriteringer av hvilket bruk man skal ha i lokalene. På sikt vil dette bety mye for å tilby det frivillige musikkfeltet egnede lokaler til sitt bruk.

Akustikksatsing

Rogaland musikkråd har høyt fokus på akustikkarbeid. Med NS8178 har vi et slagkraftig verktøy som gir oss et godt mandat til å være proaktiv i prosesser:

  • Å informere det offentlige om standarden. Fylke og kommune er de viktigste eierne av bygg til det frivillige musikkfeltet.
  • Å sørge for at Rogaland musikkråd tas med i vurderingen av hvilke behov som er tilstede i lokalsamfunnet ved å gjennomgå allerede eksisterende lokaler, det lokale musikklivets behov og være en del av prosessen fram mot prioriteringer i forbindelse med nybygg og rehabilitering.
  • Å synliggjøre akustikksatsingen og viktigheten av egnede lokaler for fylkets musikkorganisasjoner, lokale lag og offentligheten.
  • Å støtte lokale lag og organisasjoner som jobber med saker og prosesser knyttet til øvings- og konsertlokaler.


Norsk musikkråds normer og anbefalinger
for lokaler til musikkformål er et supplement til NS 8178 med forklaringer og utdypinger. Last ned siste versjon her.

Normer og standarder Kartlegging av kulturlokaler Kommuneveileder