Normer og anbefalinger

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement og forklaring til den nasjonale standarden NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Denne ble utgitt av Standard Norge i 2014 og er nå retningsgivende for akustiske forhold i alle nye musikklokaler og lokaler som rehabiliteres til musikkbruk over hele landet, bl.a. i skoler.

Endringer ut fra erfaringer
Erfaringene med bruk av standarden og tidligere normer og anbefalinger ligger til grunn for årets versjon. Det viser seg at flere oppfatter at "øvecelle" i standarden er tilstrekkelig for undervisningsrom f.eks. i kulturskolen. Imidlertid er det ikke plass til 1-2 elever, lærer, pinao og evt forsterkerutstyr i disse minste rommene, verken rent fysisk eller akustisk sett. I tillegg kan de små rommene i en del tilfeller gi så høy lyd at ikke er helsemessig tilfredsstillende for en lærer som skal undervise hele dagen. Vi har derfor presisert at øverom er nettopp dette, et sted å øve for 1-2 personer. Undervisningsrommene må være litt større, dvs. av typen "små ensemblerom".

Videre er det kommet en presisering vedrørende øverom for korps (dvs for flere enn 25 utøvere). Standarden fastsetter kriterier for etterklangstid avhengig av rommets størrelse, med en minimums- og en maksimumsverdi. Basert på erfaringer anbefaler vi nå sterkt at etterklangstiden i rom der korps øverr ligger i den nederste halvdel av dette spennet. Dette gir vesentlig bedre forhold, spesielt for korps som spiller forholdsvis sterkt og der de tidligere kriteriene kunne gi for høy lyd i rommet.

Det er også foretatt enkelte andre mindre presiseringer, bl.a. er det nå tatt inn under "De viktigste akustiske kriteriene" at titteskapsscene aldri er egnet til musikkformål, og en presisering om at takformen også må vurderes. Det er også tatt inn en setning om at forholdet mellom lengde og bredde i konsertlokaler må vurderes, og ikke bør være over 1:2. Dette står eksplisitt når det gjelder øverom for akustisk musikk, og er trolig bare uteglemt i standarden.

Forbedret og oppdatert illustrasjoner
I den nye versjonen er det funnet plass til den mest sentrale figuren fra Norsk Standard NS8178 - som angir forholdet mellom etterklangstid og romvolum for hver av de tre kategoriene akustisk lydsvak musikk (kor o.l.), akustisk lydsterk musikk (korps o.l.) og forsterket musikk (band o.l.). Denne figuren er helt sentral i standarden og vi har nå ønsket å presentere den også i våre normer.

Vi har også oppdatert kartet som viser alle de over 500 akustikkmålingene som nå er gjennomført av fylkesmusikkrådene. Gjennom å klikke på kartet kan alle få de viktigste opplysningene om stedet, og man kan også laste ned selve målerapporten hvis man ønsker det.

Nmr Normer Og Anbefalinger