Handlingsplan

2018 - 2019

ARBEID PÅ LANDSPLAN

Utføre prosjektarbeid på oppdrag fra Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd

 • Musikkens studieforbund har gjennom sine samarbeidsavtaler med fylkene systematisert og effektivisert det fylkesomfattende arbeidet. Rogaland musikkråd (RMR) kan bistå både Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR) med faglig rådgivning og prosjektarbeid.

Fellessekretariatstjenester tilbys landsomfattende organisasjoner

 • Tilby Musikk fra livets begynnelse å kjøpe landssekretariatstjenester tilsvarende en 65% stilling. Bodvild Solheim (fagkonsulent RMR) er daglig leder for Musikk fra livets begynnelse.

Videreutvikle samarbeid med andre fylkesmusikkråd

 • Delta på samarbeidsmøter og konferanser med NMR, MSF og de andre fylkesmusikkrådene for å skape godt samarbeid mellom fylkene og sentraladministrasjonen, både med tanke på kompetanseheving, utnyttelse av ressurser og for å bidra til en sterkere organisasjon.

ARBEID PÅ FYLKESPLAN

Ivareta fritidsmusikklivets interesser gjennom å samarbeide med organisasjoner og institusjoner i fylket i samarbeidsprosjekter, kursutvikling og møtevirksomhet.

 • I kontorfellesskapet i Sandvigå 7 har RMR daglig kontakt og dialog med andre musikkorganisasjoner og festivaler i Stavanger.
 • Delta aktivt i samarbeidsutvalget i Bjergsted. Det er en uformell informasjonsarena for lederne av institusjonene i Bjergsted kulturpark og er en viktig møteplass hvor Rogaland musikkråd ivaretar interessene til fritidsmusikklivet.
 • Delta på møter og konferanser i regi av VOFO Rogaland (Voksenopplæringsforbundet). Være orientert om viktige saker for voksenopplæringen og regional kompetansepolitikk.

Ivareta fritidsmusikklivets interesser gjennom aktiv deltakelse i prosjektering av lokale og regionale kulturbygg.

 • Drive informasjonsarbeid mot kommuner og fylket om NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkformål». Flere kommuner i Rogaland har planer om nye skoler og kulturbygg. Ved all prosjektering av nybygg og rehabilitering er det viktig å følge opp slik at lokalene får en utforming som gjør de egnet til konsertlokaler og øvingsrom.

Tilby akustikkmålinger for lokaler til musikkformål og samarbeide med fylkeskommune og kommuner om anbefalinger til tilpasninger for musikkaktiviteter.

 • RMR har utstyr for akustikkmåling. Erfaringsmessig øver mange grupper i fritidsmusikklivet i rom som er lite tilpasset musikk. Det vil være et mål å bistå fylkeskommune og kommuner i arbeidet med å tilpasse både konsertlokaler og øvingsrom for musikkformål.

Opprettholde prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) som et helhetlig opplæringstilbud i Åna og Stavanger fengsel.

 • Opprettholde prosjektet ved Åna fengsel i samme størrelse, 80% stilling, og opprettholde finansieringen som deles likt mellom Kriminalomsorgen og Bryne vgs, avd. Åna fengsel.
 • Videreutvikle prosjektet og samarbeidet med Stavanger fengsel.

Arbeide for god innflytelse i kulturpolitikken i fylket

 • Følge med i politiske prosesser og fremme musikklivets sak i forhold til kulturpolitikerne i fylket.
 • Delta aktivt på høringer og konferanser.
 • Ha god dialog med kulturavdelingen i fylket, bl.a. om drifts- og tiltaksstøtten.

ARBEID PÅ LOKALPLAN

Arrangere åpne opplæringskurs.

 • Prosjektet En reise i musikken med både lyttekurs og konsertreiser videreføres.

Gi opplæring/veiledning om voksenopplæringsmidler.

 • Informere og veilede om voksenopplæring gjennom Musikkens studieforbund.
 • RMR vil bistå lagene i bruk av KursAdmin som benyttes av studieforbundet ved søking og rapportering om voksenopplæringsmidler (VO-midler). Det er stadig utskifting av kursansvarlige som trenger opplæring og veiledning, og nye lag kommer til.
 • Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser om gratis lokaler til kurs/opplæring følges.

Arbeide for å være en støttespiller for det lokale musikklivet

 • RMR vil arbeide for å stimulere det lokale musikklivet i fylket og være et serviceorgan for å øke aktiviteten.
 • RMR vil gi økonomisk støtte til det lokale musikklivet for prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak.
 • Delta på møter til lokale musikkråd og hjelpe til å videreutvikle disse.
 • Informere kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid

Drive informasjonsarbeid

 • Være synlig gjennom RMRs Facebookside med formidling av aktuelle nyheter og saker, og videreformidle informasjon fra fritidsmusikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Holde hjemmesiden oppdatert. Informere pr e-post ved viktig informasjon og frister.

Administrere utleie av øvingsrom i gammel kulturskole/Bjergsted 2 i Stavanger

 • Videreføre samarbeidet med Fakultet for utøvende kunstfag om bruk av 3-4 øvingsrom på kveldstid i ukedagene til fritidsmusikklivet, og lån av lokalene i helgene etter avtale. Bruken er vederlagsfritt.
 • Forlenge kontrakten med Stavanger Eiendom etter 2019. Universitetet i Stavanger er hovedbruker og leietaker av lokalene.