ORKESTER

Alle orkester kan søke følgende midler uten å være medlem i et forbund/organisasjon:

Frifond: Gjelder alle organisasjoner med 1/3 av deltakerne under 26 år

Momskompensasjon: Gjelder for alle frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Orkester som er medlem av et forbund søker gjennom forbundet