Aktivitetsmidler for kor

Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. Tildelingen av midlene skjer over statsbudsjettet, og tildeles Norsk kulturråd, som igjen tildeler midlene til Norges Korforbund, som søker og rapporterer dit hvert år.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

det skal være framføring av levende kormusikk

det skal være samarbeid med ekstene profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere)

konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen

Søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Gå til Norges Korforbunds nettsider for mer informasjon og søknadsskjema

Skrevet av Rogaland musikkråd