Strategi- og handlingsplan 2022 – 23

Strand musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Strand kommune.

Strand musikkråd skal bidra til samarbeid mellom medlemslagene.

1. En samarbeidspartner for det offentlige, medlemmene og andre

Mål Hvordan
Representere det lokale musikklivet overfor kommunen. Jobbe for at alle lag i målgruppen blir medlemmer
Være bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene
Ha jevnlige dialogmøter med kulturleder
Drive lokal påvirkning, delta i lokale planprosesser og værehøringsinstans. Delta på møter og levere høringsuttalelser på vegne av musikklivet.
Synliggjøre rådets arbeid overfor kommunen, medlemmer og andre. Etablere et godt samarbeid med kulturskolen
Invitere til årsmøter og årlige medlemsmøter.

2. Musikklivet trenger gode lokaler

Mål Hvordan
Arbeide for flere og bedre øvings- og framføringslokaler. Kartlegge og dokumentere statusen til musikklokalene i kommunen og innhentebrukererfaringer ved bruk av Kulturalliansen sine kartleggingsskjemaer.
Arbeide for at NS-ISO 23591:2021, «Akustiskekvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving» (tidl.NS 8178), legges til grunn ved nybygg og rehabilitering avlokaler til musikkformål. Arbeide for å få standarden innarbeidet i kommunens planverk.