Driftsstøtte og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune

Formål
Gjennom tilskuddsordningen ønsker Rogaland fylkeskommune, gjennom Rogaland musikkråd, å styrke det økonomiske grunnlaget for regionale frivillige organisasjoner i Rogaland.

Hvem kan søke om tilskudd?
Tilskuddsordningen gjelder frivillige lag og organisasjoner i Rogaland som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet.

For å få støtte må organisasjonen være etablert som et regionalt ledd og enten ha medlemmer i 12 kommuner, eller lokallag i minst 4 kommuner i Rogaland. Det kreves at organisasjonen søker om både drifts- og tiltaksstøtte og oppfyller kriteriene for dette.

Organisasjoner som mottar drifts- og tiltaksstøtte skal ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt kontingent året før søknadsåret.

Hvem kan ikke søke om tilskudd?
Fylkesledd/regionale organisasjoner som mottar driftsstøtte fra statlige organer inkluderes ikke i ordningen.

Generelle krav
Dersom organisasjonen mottar annen støtte fra Rogaland fylkeskommune kan dette få innvirkning på fastsettelsen av tilsagnsbeløp. Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer for fylkesleddet/den regionale organisasjonen i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Organisasjoner må ha egen e-post-adresse som overføres ved skifte av kontaktpersoner. Organisasjoner som støttes av Rogaland fylkeskommune må forplikte seg til å godta bruk av ledsagerordningen. Medlemmer som har fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemstall bekreftes ved innsending av medlemsliste attestert av styreleder og valgt revisor, eller ved bekreftelse fra sentralleddet i barne- og ungdomsorganisasjoner som får støtte fra Fordelingsutvalget. Medlemslisten må inneholde fødselsår på medlemmer som er under 26 år året før søknadsåret. Eventuell bekreftelse fra sentralledd må inneholde antall medlemmer under 26 år.

Former for tilskudd
Det gis drifts- og tiltaksstøtte. For å sikre aktivitet i organisasjonene forutsettes det at det søkes både om drifts- og tiltaksstøtte. Søknader som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist.

a) Driftsstøtte
Driftsstøtten er å anse som støtte til den ordinære driften av organisasjonen. Den gis med et fast beløp pr. organisasjon/kretsledd og et bevegelig tilskudd fastsatt på grunnlag av geografisk og organisatorisk utbredelse. Ved søknad om driftsstøtte skal organisasjonene oppgi antall medlemmer under 26 år.

Beregningen skjer etter følgende satser:
- Grunnbeløp for alle som fyller basiskravene: kr 5 000
- Tillegg per kommune med lokallag utover minstekravet (flere enn 4 kommuner): kr 1 000
- Tillegg for organisasjoner med 100 eller flere betalende medlemmer under 26 år: kr 5 000
- Det gis et ekstra tilskudd for mer enn 100 medlemmer under 26 år. Satsen er kr 10 pr. medlem.
- Organisasjoner som har flere kretsledd i fylket kan ikke få flere enn to grunnbeløp.

Et lokallag er f.eks. et kor eller et orkester med et valgt styre.

b) Tiltaksstøtte
Ved søknad om tiltaksstøtte skal organisasjonen oppgi hvor stor prosent av deres totale arbeid som er rettet mot barn og unge.

Tiltaksstøtte kan gis til følgende aktiviteter i egen regi:

Kategori A:
Kurs for opplæring av ledere og instruktører
Leirer
Medlemssamlinger
Utadrettede tiltak innen organisasjonens arbeidsområde og formål

Kategori B:
Reisestøtte til deltakere på sentrale kurs. Reisestøtten kan gis med inntil 50 % av reiseutgiftene.

Kategori C:
Støtte til hjelpere av funksjonshemmede. Støtten gis med inntil 100 % av utgiftene.
Merk: Organisasjonenes årsmøter ikke er stønadsberettiget. Det kan imidlertid søkes støtte til eventuelle kurs som legges i tilknytning til årsmøtet.

Tiltaksstøtten gis som en rammesum basert på antall tiltak og budsjett. Organisasjonene gis tillatelse til å disponere bevilgede midler innenfor de godkjente tiltakene. Det gis mulighet til å søke omdisponering til uforutsette tiltak såfremt tiltakene er i samsvar med regelverket. Slik omdisponering må skje innenfor den innvilgede tilskuddsrammen.

Søknadsprosedyre
Søknader om driftsstøtte og tiltaksstøtte leveres på Rogaland musikkråds egne søknadsskjema som man finner nedenfor. Siste års godkjente årsmelding med rapport om aktivitet, samt revidert årsregnskap, må legges ved søknaden. For søknad om tiltaksstøtte kreves det en kort beskrivelse av hvert tiltak med spesifisert budsjett og finansieringsplan.

Utbetalingsprosedyre og rapportering
Driftsstøtte og tiltaksstøtte tildeles for hele året. Driftsstøtte utbetales i forbindelse med meldingen om vedtak, mens tiltaksstøtten utbetales senere på bakgrunn av innsendt rapport og revidert prosjektregnskap eller revidert årsregnskap.

Senest innen 1. april året etter gjennomførte tiltak må man levere enten revidert prosjektregnskap og rapport for bruken av tildelt tiltaksstøtte for foregående år, eller årsrapport med revidert årsregnskap hvor de omsøkte tiltakene kommer tydelig fram, samt det fylkeskommunale bidraget og evt. andre offentlige bidrag. Manglende rapportering kan medføre at støtten trekkes tilbake. Det rapporteres på egne rapporteringsskjema til Rogaland musikkråd. Disse er tilgjengelige nedenfor.