Støtte til rekrutteringstiltak

SØKNADSFRIST 1. NOVEMBER 2021

Rogaland musikkråd lanserer høsten 2021 en ny støtteordning for det frivillige musikklivet i Rogaland: Rekrutteringsstøtte.

Rekrutteringsstøtten er et engangstilskudd for 2022.


1. Formål

Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det frivillige musikklivet i Rogaland. Ved å gi en engangsstøtte til rekrutteringstiltak for 2022, vil musikkrådet stimulere til økt rekruttering til de frivillige musikklagene etter korona-pandemien.

2. Målgruppe

Målgruppen er lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon, lokale musikkråd og musikkorganisasjoner som ikke har et regionalt ledd i fylket. Regionale frivillige musikkorganisasjoner som får driftstilskudd fra Rogaland musikkråd kan ikke søke, heller ikke enkeltpersoner.

3. Kriterier

Den økonomiske støtten skal gå til rekrutteringstiltak. Dette kan f. eks. være seminarer, videoer til promoteringer for å øke medlemsmassen eller andre aktiviteter som kan bidra til rekruttering. Ved tildeling vil søknadens begrunnelse av hvorfor rekrutteringstiltaket vil føre til økt rekruttering tillegges stor vekt. Rekrutteringsstøtten går ikke til innkjøp av musikkutstyr og instrumenter, (eller til innspillinger). Søkere kan ikke motta både tilskudd til rekrutteringstiltak og tilskudd fra prosjektstøtten til samme søknad.

4. Søknadsprosedyre

Søknader leveres på eget digitalt søknadsskjema som ligger tilgjengelig på denne siden. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket med en begrunnelse for hvorfor tiltaket vil føre til økt rekruttering og budsjett/finansieringsplan. Søknadsfrist: 1. november 2021. Tiltaket må gjennomføres i løpet av 2022. Det kan søkes om inntil kr 10 000. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene på styremøtet 2. desember 2021 og søkerne blir kontaktet etterpå.

5. Utbetaling og rapportering

Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevering av en kort rapport der man redegjør for hva støtten har gått til. Rapport leveres innen 2 måneder etter at tiltaket er gjennomført. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man på musikkrådets sider.