VEDTEKTER FOR TIME MUSIKKRÅD

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Time musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Time musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Time musikkråd ble stiftet 22. mars 2022 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Time musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Time.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskategorier

§ 3.1.1 Musikklag

Lokale lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund, er automatisk medlem i Time musikkråd.

Lokale lag og organisasjoner som ikke er medlem i en landsomfattende musikkorganisasjon, men som slutter seg til formålsparagrafen i Time musikkråds vedtekter, kan søke om å bli medlemmer.

For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle, og ledelsen må være valgt av medlemmene.

§ 3.1.2 Øvrige medlemmer

Organisasjoner som ikke er musikklag, men som slutter seg til formålsparagrafen og har musikk som vesentlig arbeidsområde, kan søke om å bli medlemmer.

Enkeltutøvere, offentlige kulturinstitusjoner, stiftelser og lignende som ikke er musikklag, men som slutter seg til formålsparagrafen, kan bli assosierte medlemmer.

§3.2 Dispensasjon

Årsmøtet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfeller.

§ 3.3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten kreves inn etter årsmøtet, og må være betalt for at medlemslaget skal ha stemmerett på årsmøter og andre medlemsmøter.

Styret kan avslutte medlemskap til medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent de siste to år.

§ 3.4 Opptak av medlemmer

Styret i Time musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører. Organisasjoner som arbeider i strid med Time musikkråds formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredels flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Time musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av Rogaland musikkråd.

Time musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med eget organisasjonsnummer, ansvar for egen økonomi og registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Time musikkråds høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag i Time musikkråd møter med én delegat.
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter, unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme. Delegater kan ha fullmakt til å representere alle delegater/stemmer i eget lag.

Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt for andre medlemslag.

Med forslag- og talerett:

 • Assosierte medlemmer
 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket

Årsmøtet kan gi andre talerett.

Som observatør:

Som observatør:

 • Øvrige deltakere fra medlemslagene
 • Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut seks uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest to uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode
 • Foreta valg av:
  • Leder, velges for ett år
  • Fire styremedlemmer, velges for to år
  • To varamedlemmer til styret, velges for ett år
  • To medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
  • Revisor, velges for ett år
  • Utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Time musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem i Time musikkråd. Det bør tilstrebes at styret er mest mulig bredt sammensatt sjangermessig.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Time musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Time musikkråd har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 MEDLEMSMØTE

Styret innkaller medlemmene til møte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære årsmøte. Vedtektsendringer krever to tredels flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i Rogaland musikkråd til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Time musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Rogaland musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.