Innspill til arbeidet med Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag, fra Trøndelag musikkråd

Trøndelag musikkråd ønsker å bidra til arbeidet som er igangsatt, og deler ambisjonene om at alle barn skal få muligheten til å delta, skape og oppleve innenfor kulturlivet i hele Trøndelag. Vårt fokus er på musikken og mener at alle bør få en mulighet til å utøve eller oppleve musikk. Å delta i musikk fra ung alder kan bidra til et bedre liv, med musikkglede og økt livskvalitet.

Obs! Det er viktig å presisere at dette innspillet er sterkt inspirert, og mye er lånt, av sentralleddet Norsk musikkråd sitt innspill til regjeringens handlingsplan for det samme temaet: https://www.musikk.no/nmr/nyhe...


Musikk som kulturuttrykk har en unik kraft til å overkomme barrierer, gi glede og identitet. Å skape og oppleve musikkopplevelser bør være en rettighet som alle må få tilgang på. Musikk er en kilde til glede, mestring og mening, livskvalitet og folkehelse, sosial tilhørighet, identitetsbygging og mellomkulturell forståelse.

Musikkaktiviteter er spesielt viktige da de for barn og unge også kan fungere som viktige identitetsmarkører. Forskning viser at musikklivet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte. Å delta i musikk kan gjøres hele livet. Et organisert musikkliv, spesielt rettet mot barn, er et viktig verktøy i langsiktig deltakelse, da det gir en sosial ramme, og organisert struktur for å lære seg å utøve musikk. Ved å skaffe seg de ferdighetene i ung alder, får man muligheten til å oppleve musikkens ulike gevinster gjennom resten av livet

Trøndelag musikkråd ønsker å prioritere opplæring i inkludering, rekruttering og kompetansebygging hos barn og unge. Slik at de lettere kan finne veien til musikklivet. Vi ønsker også å forsterke den kompetansen som allerede finner sted i organisasjonene. Det vil vi fordi at alle barn og unge skal gis en reell tilgang på et mangfold av aktiviteter, både organiserte og egenorganiserte i eget lokalmiljø. For å få til dette er man avhengig av den kompetansen og arbeidskraften som ligger i kultur- og fritidsorganisasjonene i fylket. Fylket og kommunene må erkjenne ansvaret for å tilrettelegge for et samarbeid mellom alle relevante aktører, samt erkjenne ansvaret for å gi forutsigbare økonomiske rammer for dette arbeidet.

I arbeidet med å skape muligheter for økt deltakelse er det viktig å forstå hva barn og unge selv ønsker fra fritidsaktivitetene, da barn og unge motiveres i en større grad enn voksne av å bygge samhold og relasjoner med andre som har like eller lignende interesser som dem selv. Dette betyr at vi sammen med barn og unge må lage gode rammer. Tilgang til fritidsaktivitet handler ikke nødvendigvis om mer gjennomorganiserte aktiviteter, men at barn og unge får tilgang til møteplasser. Det offentlig sitter på en stor eiendomsmasse i hele Trøndelag. En koordinert innsats på tvers av sektorer og kommunegrenser, sammen med organisasjonene, kan bidra til at barn og unge får tilgang til mer og bedre lokaler. For det er også viktig at rommene er egnet til den bruken den har. Det kan eksempelvis være direkte skadelig for dirigent, og musikanter i et skolekorps å øve i et rom uten god akustikk.

Det er også nødvendig å kunne tilby et mangfold av ulike aktiviteter, slik at barn og unge som er i en identitetsbyggende og utforskende fase av livet får større muligheter til å delta på aktiviteter de selv ønsker. Dette gjelder for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og sjangre og uttrykk tilknyttet musikk og kultur har tradisjonelt vært spesielt viktige da de også kan fungere som viktige identitetsmarkører for barn og unge under oppvekstårene

Der økonomi er en større barriere for deltakelse i idretten er det foreldrenes kulturelle ressurser som får betydning i barn og unges deltakelse i kulturaktiviteter. Dette er barrierer som kan forsterke andre barrierer som geografisk avstand, normer, tilgjengelighet og relevans.

Trøndelag musikkråd har kompetanse og vilje til å jobbe med disse tingene. Vi er et regionalt ledd av Norsk musikkråd. Og vi har også mye å kompetanse å hente i vårt nasjonale nettverk. Det ovennevnte er skrevet i med inspirasjon fra nasjonalleddets innspill til regjeringens handlingsplan for deltagelse og er dermed i tråd med det felles nasjonale verdigrunnlaget.

Det ovennevnte er også skrevet etter dialog med Ung i Kor Midt Norge, Kulturenheten Trondheim kommune, Oppdal kulturråd, Voksenopplæringsforbundet Trøndelag, Norges korforbund Trøndelag Sør.

Det må også sies at vi er imponert over det arbeidet som Trøndelag fylkeskommune har gjort med dette planarbeidet. Vi er også svært fornøyd med måten dere legger opp til dialog mellom «oss» og «dere» og legger til rette for mer samarbeid mellom aktørene. Det trenges imidlertid en større koordinert innsats her.

Og Trøndelag musikkråd ser frem til å gjøre en innsats her sammen med dere i fylket og sammen med våre medlemsorganisasjoner. Det er derfor et eget poeng å fortelle dere hvem som er medlemmer hos oss. Slik at vi synliggjør vårt nedslagsfelt.

Våre medlemmer er lokallag og fylkesledd av disse:

AKKS, Bandorg, Creo, De Unges Orkesterforbund (UNOF), Dissimilis Norge, Esta Norge, Folkeakademienes Landsforbund, FolkOrg, Forening for klassisk gitar i Norge, Foreningen norske kordirigenter (FONOKO), JM Norway, Klassisk, Korpsnett

Norge, Musikk fra livets begynnelse, Musikk i Skolen, Musikkpedagogene Norge, Norges kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk Americana Forum, Norsk Bluesunion, Norsk dobbeltrørlag, Norsk Countrymusikk Forbund, Norsk Forening for Musikkterapi, Norsk instrumentmakerforening, Norsk Jazzforum, Norsk

kammermusikkforbund, Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund, Norsk munnspillforum, Norsk Musikkbibliotekforening, Norsk Sangerforbund, Norsk sangerforum, Norske Konsertarrangører, Norsk Stemmepedagogisk

Forum, Norsk Suzukiforbund, Norsk Viseforum, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL), Norske Trekkspilleres

Landsforbund (NTL), nyMusikks komponistgruppe, Pascal Norge, Samspill International Music Network, Ung i Kor, Ung Kirkesang

Organisasjoner med distrikts/fylkes/regionledd:

Nord-Trøndelag krets av NTL, Sør-Trøndelag krets av NTL, Trøndelag og Nord.Norges Sangerforbund, Trøndelag sangerforum, Creo Trøndelag, Ung i Kor Midt, Midtnorsk jazzsenter, Norges Korforbund Nord- Trøndelag, Norges Korforbund Sør-Trøndelag, Norges Korforbund Øvre Gauldal, Norges Musikkorps Forbund Trøndelag, Folkeakademiet Midt-Norge.