Vedtekter og formål

§ 1 FORMÅL

Vest-Agder musikkråd skal gjennom sin opplæringsvirksomhet hjelpe den enkelte deltaker til et mer meningsfylt liv ved å: Bidra til å gi alle mennesker likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.

Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og fylkeskommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.

Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studier- og formidlingsarbeid i musikk.

Være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan.

Fremme musikkpolitisk arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1. Medlemskap

Fylkesledd av medlemmer i NMR og lokale musikkråd er medlemmer av Vest-Agder musikkråd. Landsdekkende/fylkesdekkende/regionale musikkorganisasjoner/-institusjoner med musikkopplæring, -utdanning,-dokumentasjon og –formidling som sentrale oppgaver kan bli medlemmer av Vest-Agder musikkråd.

§ 2.2. Inn- og utmelding

Årsmøtet avgjør opptak av nye medlemmer etter innstilling fra styret. Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 3 ORGANISASJON

Vest-Agder musikkråd er et organisasjonsledd av NMR og et samarbeidsorgan for musikklivet i Vest-Agder fylke med ansvar for egne budsjetter og egen administrasjon innenfor gitte rammer. Vest-Agder musikkråd prioriterer oppgaver innen fylket og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av NMR, Lov om voksenopplæring med forskrifter og vilkår satt av Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder musikkråd har lokale organisasjonsledd – musikkråd – i kommunene.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Vest-Agder musikkråd sitt øverste organ. Årsmøtet skal avholdes hvert år i mars/april innen utgangen av

mai.

§ 4.1. Representasjon og rettigheter

Hver medlemsorganisasjon/ -institusjon møter med en grunnrepresentasjon på to, 2, delegater med fulle rettigheter. Medlemsorganisasjoner med over 500 individuelle aktive medlemmer kan møte med en ekstra delegat pr. nye 500 medlemmer.

Alle lokale musikkråd kan møte med en, 1, delegat.

Styremedlemmer møter med fulle rettigheter unntatt i saker som gjelder årsmelding og regnskap.

Når årsmøtet stemmer over saker som gjelder voksenopplæring, har kun representanter fra godkjente studieorganisasjoner stemmerett.

§ 4.2. Tale- og forslagsrett.

Følgende møter med tale- og forslagsrett:

• Varamedlemmer i styret.

• Valgkomite og eventuelt andre komiteer valgt av årsmøtet.

• Styremedlemmer under behandling av årsmelding og regnskap.

§ 4.3. Talerett

Personer som årsmøtet gir fullmakt, har talerett.

§ 4.4. Observatører

Følgende kan møte som observatører:

• Representanter fra medlemsorganisasjoner/ -institusjoner og lokale musikkråd.

• Gjester invitert av styret.

§ 4.5. Innkalling og sakspapirer

• Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut to, 2, måneder før årsmøtet skal avholdes.

• Forslag til saker som skal opp på årsmøtet, må være sendt styret senest en, 1, måned to uker før årsmøtet.

• Styret sender ut fullstendig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet.

§ 4.6. Dagsorden for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne representantenes fullmakter.

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomite.

4. Velge to protokollskrivere.

5. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemsskap.

6. Behandle årsmelding.

7. Behandle regnskap.

8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten.

9. Behandle budsjett for kommende periode.

10. Foreta valg av:

• Leder,- velges for ett år.

• Fire styremedlemmer, hvorav to er på valg hvert år.

• To varamedlemmer til styret,- velges for ett år.

• To medlemmer til valgkomite,- velges for ett år.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som velges til tillitsverv i musikkrådet, må ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon.

§ 4.7. Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller etter vedtak med minst en, 1, måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av ordinære medlemmer forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1. Sammensetning

• Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet.

• Styret velger selv nestleder.

• Styret utnevner representant/utsending til NMRs landsmøte.

§ 5.2. Mandat og oppgaver

Styret skal:

• Lede rådet i perioden mellom årsmøtene.

• Iverksette årsmøtets vedtak.

• Oppnevne nødvendige utvalg.

• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/fylkeskommunale organer.

• Utarbeide årsmelding og regnskap.

• Fremme forslag til budsjett.

• Utarbeide retningslinjer for valgkomite.

• Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd.

• Tilsette personale i samsvar med retningslinjer.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 6 LEDERMØTE

Styret innkaller lederne i medlemsorganisasjoner/institusjoner og lokale musikkråd ved behov. Ledermøtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Vest-Agder musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Vest-Agder musikkråd og alle tilsluttede medlemsorganisasjoner/institusjoner minst fire, 4, måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves 3⁄4 stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for Norsk musikkråd som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.