Nyheter  Onsdag 8. februar 2023

Nasjonal strategi for kulturfrivilligheten

Vestfold og Telemark kulturnettverk har levert innspill til ny nasjonal strategi for kulturfrivillighet.

Vestfold og Telemark kulturnettverk har levert innspill til ny nasjonal strategi for kulturfrivillighet. Kulturnettverket har mange tanker rundt hvordan man kan sikre og bygge en enda sterkere kulturfrivillighet som er for alle. Vi har også gitt våre tanker på regionale kulturfond, og kommet med oppfordring til å stimulere til en bedre organisering av det frivillige kulturlivet.

Under følger punkter vi mener er viktig å følge opp. Innspillet i sin helhet kan leses her: Innspill strategi kulturfrivillighet VTKN


1. Bred deltakelse og tilgang på kunst og kulturaktivitet i hele landet

Forslag til tiltak

 • Det må gjøres rom for flere lavterskeltilbud og introduksjonsaktiviteter.
 • Det må stilles større krav til kommunene rundt hvordan de jobber med inkludering ogtilrettelegging på ulike plan.
 • Det må på plass mer sektorovergripende tiltak i kommunene slik at man fanger opphvem som kan ha behov for en mer tilrettelagt fritid.
 • Frivilligheten er en del av løsningen, og det må legges til rette for tettere samarbeid ogavtaler mellom det offentlige og frivilligheten.
 • Informasjonsflyt ut mot deltakerne må styrkes, hvor både digitale flater og skole erviktige verktøy for å nå flest mulig.


2. Møteplasser og tilgang på egnede kulturarenaer for aktivitet, læring og opplevelser

Forslag til tiltak

 • Alle skal ha mulighet til å delta og oppleve kultur uavhengig av funksjonsnivå.
 • Skoler må være tilgjengelig for kulturfrivilligheten, også kveldstid og i helger.
 • Planverk må sikrer at kulturens behov automatisk blir tatt hensyn til ved nybygg og renovering.


3. Samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen

Forslag til tiltak

 • På regionalt nivå må det etableres faste møteplasser for profesjonelle og frivillige aktører.
 • Kommunene må samarbeide bedre for å samle stillingsprosenter i kulturskolen.
 • Viktige rekrutteringsarenaer for barn og unge må sikres og styrkes.


4. Offentlige tilskuddsordninger og tiltak

Forslag til tiltak

 • Det må på plass lavterskelordninger som tar for seg tilrettelegging for barn og unge i organisert fritidsaktiviteter.
 • Alle kommuner må ha ordninger som lag og foreninger kan søke for å dekke utgifter knyttet til aktivitet for lavinntektsfamilier.
 • Det må legges til rette for langsiktige rammeavtaler mellom frivillige organisasjoner og fylke/kommune.
 • Breddeordninger som fungerer må styrkes.
 • Kulturfrivilligheten må sikres tilgang på kompetanse og veiledning.


5. Regionale kulturfond

Skal man få til et skikkelig krafttak må finansieringen være ambisiøs. Det er viktig at midlene forvaltes regionalt og er uavhengig av andre finansieringskilder for kulturlivet. Det er viktig å sikre at kultursiden er representert i et fordelingsutvalg, både profesjonelle og frivillige kulturorganisasjoner. Utvalget skal ha god kunnskap om kulturfeltet og aktørene i regionen.

Saksbehandling av søknader kan gjøres av fylkeskommunene, eller delegeres til regionale kulturorganisasjoner med tilstrekkelig oversikt, forankring og legitimitet. Det viktigste er å få en ordning som er tett på regionen og som fyller hullene mellom det offentlige, profesjonelle og frivillige.


Organisering av det frivillige kulturlivet

Forslag til tiltak

 • Rammevilkårene til kultur må styrkes og sidestilles med idrett i spillemidlene.
 • Det må prioriteres midler for å stimulere til felles organisering av det frivilligekulturlivet.