Nyheter  Torsdag 16. mai 2024

Regjeringas nye handlingsplan for deltakelse!

30. april lanserte regjeringen en ny Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter (2024-2026). Målet for handlingsplanen er at alle barn uavhengig av faktorer som kjønn, økonomi, innvandrerbakgrunn og funksjonsvariasjoner, skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Vestfold og Telemark kulturnettverk har vært svært aktiv i innspillsrundene til handlingsplanen, se vårt innspill nederst på siden. Tematikken har vært viktig for oss både for at alle barn og unge skal ha en reel mulighet til å delta i kulturaktiviteter, men også for at vi ser at idretten drar ifra i mangfoldsarbeidet, handlingsplanen viser blant annet til at færre deltar i kultur og friluftsaktiviteter enn i idrett. Vi har vært tydelig på at kulturlivet trenger flere og ulike verktøy i kassa for å inkludere flere i kulturaktiviteter, og denne handlingsplanen ser ut til å være en god start.

Handlingsplanen inneholder seks innsatsområder som går på pris, tilgjengelig informasjon, mangfold av tilbud, barn og unges medvirkning, nye former for samhandling og mer kunnskap. Undre disse innsatsområdene befinner det seg 43 tiltak som skal gjøre det lettere for alle å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Punkter verdt å merke seg:

1. Prioritere brede og enkle tilskuddsordninger som bidrar til barn og unges deltakelse i kultur-, idretts og friluftsaktiviteter i tildelingen av spillemidler i 2024.

2. Øke tilskudd til lokale fritidskasser, som kan bidra til å dekke utgifter til barn og unges deltakelse i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

8. Styrke og videreutvikle tilskuddsordningen for lokale korps og orkestre i spillemiddelfordelingen i 2024, i samarbeid med organisasjonene som driver aktiviteten.

9. Gjennomgå retningslinjer til inkludering i kulturliv og vurdere hvordan ordningen kan utvikles og tilpasses organisasjonenes behov for forutsigbarhet.

11. Utarbeide en nasjonal veileder for kommunal planlegging av lokaler til kulturformål i dialog med sektoren og øke tilskuddsordningen Kulturrom i 2024. Målet med veiledere er flere egnede kulturlokaler lokalt og økt vektlegging av medvirkning fra kulturaktører i lokale og kommunale planprosesser.

19. Etablere et 3-årig mangfoldsløft i kulturfrivilligheten ved å samle aktører som jobber med deltakelse, inkludering og kultur, bygge på pågående arbeid, bygge ny kunnskap og spre beste praksis.

20. Styrke Den kulturelle skolesekken i spillemiddeltildelingen 2024. Ordningen sørger for at alle elever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i løpet av skolegangen.

21. Vurdere å opprette et billettfond som en 2-årig prøveordning for å sikre at flere barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur på teater, i orkestersaler og på museum.

23. Stimulere blant annet biblioteker, fritidsklubber og organisasjoner til å utvikle nye tilbud og åpne møteplasser for egenorganiserte og organiserte, sosiale aktiviteter gjennom pilottiltak.

41. Bestille følgeforskning på tiltak i handlingsplanen og forskning som fyller kunnskapshull om bl.a. barrierer og suksessfaktorer innen idretts-, kultur- og friluftslivsaktiviteter, betydningen av funksjonsnedsettelser og hva unge gjør i stedet for å drive med organiserte aktiviteter, hvordan barn og unge driver egen organisert idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturaktivitet.

Veien videre

Vi er nå spente på hvordan fylkene og kommunene vil arbeide videre med handlingsplanen, vi håper at et tett og godt samarbeid med kulturfrivilligheten inngår i arbeidet. Vestfold og Telemark kulturnettverket kommer også til å følge de videre prosessene som er skissert i handlingsplanen. Vestfold og Telemark kulturnettverk jobber for at alle skal få muligheten til å oppleve kultur i alle faser av livet fordi det gir glede, helse og økt livskvalitet. Her kan du lese vårt bidrag til utformingen av handlingsplanen for deltakelse:

INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR DELTAKELSE I
KULTUR-, IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITETER
Fra Vestfold og Telemark kulturnettverk PDF


Bilde: skjermdump av illustrasjon frå s. 40 i handlingsplanen