Aktivitetsmidler fra VTKN

Aktivitetsmidler fra Vestfold og Telemark Kulturnettverk.

Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN) utlyser aktivitetsmidler som retter seg mot våre medlemmer som ønsker å øke aktiviteten sin. Vi vil prioritere tiltak som ikke kan få støtte fra andre instanser – for å dekke hull i støtteordningene. Potten til VTKN er ikke stor, og er tenkt som et løft til små organisasjoner i kulturfrivilligheten, med enkel søknadsprosess og rask behandlingstid.

Søknaden skal sendes til vestfoldogtelemark@musikk.no. Det kan søkes om inntil 20 000 kr. Søker må være medlem/tilhøre våre medlemmer, og kan ikke motta fast tilskudd fra fylkeskommunen. Legg ved budsjett og prosjektbeskrivelse. Løpende frist.

For større prosjekt, og annet som ikke passer denne beskrivelsen – ta gjerne kontakt med oss for veiledning til andre støtteordninger og finansieringsmuligheter.

1agnes instruerer trekkspillseminar vestfold 2022

Foto: Per J. Grøthe/Trekkspillnytt. Agnes instruerer trekkspillseminar i Vestfold (støttet av VTKNs aktivitetsmidler)

Kriterier for å søke:

- Må være tilknyttet VTKN eller en av våre medlemsorganisasjoner. (Se medlemsliste HER)

- Må ikke motta støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i form av partnerskapsavtaler eller andre faste avtaler.


Hva kan man søke støtte til?

- Aktivitet (eksempel: talentutvikling, konserter, medlemsmøter, treff, seminar)

Dette inkluderer: talentutviklingstiltak, kompetansehevende tiltak, introduksjonstilbud, rekrutteringstiltak, samarbeid med andre deler av kulturfrivilligheten, sjangerovergripende aktiviteter, arrangement med flere komponenter (for eksempel kurs og konsert, sosialt og seminar, åpen dag etc.) Det er også mulig å søke om tilskudd til spesifiserte, uforutsette utgifter knyttet til allerede påbegynte prosjekt.

Se HER for hva som har fått støtte før.


Hva kan man ikke søke støtte til?

- Drift/faste kostnader

- Aktivitet som allerede har fått støtte fra VTKN

- Aktiviteter med stor andel profesjonelle og/eller lav grad av frivillighet

- Aktivitet arrangert av andre enn våre medlem og deres underledd.


Hvor mye kan man søke om?

- VTKN deler ut tilskudd i størrelsesorden kr 5000 – 20000.

Tilskudd utbetales etter levering av rapport og regnskap.Når er søknadsfrist?

Løpende. Søknad blir behandlet på påfølgende styremøte.

Se HER for datoer for styremøter.Hvordan søker man?

Send søknad med budsjett til vestfoldogtelemark@musikk.noHva må søknaden inneholde?

- Kort om søker (søknadsmal nederst)

- Beskrivelse av aktiviteten som skal arrangeres

- Beskrivelse av hvordan aktiviteten skal gjennomføres

- Hvor mange som skal delta

- Budsjett/finansieringsplan (budsjettmal nederst)

- SøknadssumNår aktiviteten er gjennomført rapporteres følgende ting til VTKN:

- Hva ble arrangert?

- Hvor mange deltok?

- Hva gjorde det vellykket/ikke vellykket?

- Hva vil dere anbefale andre å gjøre dersom de ønsker å gjøre det samme?

- Regnskap (dokumentasjon må kunne fremlegges ved forespørsel)

Legg gjerne ved bilde av aktiviteten som VTKN kan bruke på sine nettsider. Hvem som har fått støtte, blir offentligjort på VTKN sine nettsider, sammen med totalsum for søknader mottatt.

MALER:

MAL Budsjett

MAL Søknadstekst

FOR Regnskap ved rapportering - bruk budsjett som mal, endre der det ble endringer og stryk det som er overflødig.

FOR Rapport: Svar på rapportspørsmålene listet over her, og beskriv kort ev. større økonomiske endringer fra budsjett til regnskap

Andre tilskudd:

Norsk musikkråds tilskuddsordninger

Andre statlige tilskudd